Yurt dışında çalışan işçilerin İŞKUR iş sözleşmesi örneği

YURT DIŞI HİZMET AKDİ

 • TARAFLAR:

 

A-İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ   B- İŞÇİ
a)  T.C. Kimlik No:   a)  T.C. Kimlik No:
b) İşyeri Unvanı :   b) Adı, Soyadı  :
  c) Baba Adı:
  d) Doğum Yeri ve Tarihi:
  e) Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:
  f) Mesleği:
c) İşveren/İşveren Vekilinin Adı, Soyadı:    
  g) Pasaport No:
d) Baba Adı:   h) Sigorta Sicil No:
e) Doğum Yeri ve Tarihi:   I) Türkiye’deki Adresi:
 
f) Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:  
   
g) Tabiiyeti:  
h) Türkiye’deki Adresi:  
  j) Çalışacağı İşyeri/Şantiye Adresi:
 
 
 
I) ………………………………………….’daki Adresi:  
 
  k) İşveren tarafından belirtilecek olan işverenin aynı ülke sınırları içindeki başka şantiyeleri:
 
 
j) Varsa Ticaret Sicil No:  
k) Telefon:  
l) e-Posta Adresi:  
m) Faks:   l) e-Posta Adresi:
n) Posta Kutusu No:  
    m) Telefon:
 
 
 
  n) Faks:

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu  sözleşme; 4 üncü maddede  yazılı işte çalışacak olan işçi ile işveren arasındaki çalışma ve çalıştırmaya ilişkin yöntem ve temel koşulları, karşılıklı hak ve borçları belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.
 
3– İŞVERENİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 
İşveren; işin yapılacağı ülkedeki çalışma koşulları, ücret, günlük, haftalık ve fazla çalışma süreleri ile ücretlerini, hafta tatili ve genel tatillere ilişkin koşullar ile bu günlerde çalışma yapılması halinde ödenecek ücreti içeren açıklayıcı belgeyi işçiye, işçi tarafından imzalanmış işverenin kaşesini ve yetkili kişinin imzasını taşıyan bir nüshasını da Kuruma verir. Bu belgedeki bilgiler, ilgili ülkedeki çalışma mevzuatına uygun olarak hazırlanır. İşveren tarafından işçiye verilecek belge içeriğindeki bilgi ile işin yapılacağı ülkedeki uygulama arasında farklılıklar bulunması halinde işveren belgede belirtilen hususları  uygulamakla sorumludur. İşin yapılacağı ülkedeki çalışma mevzuatında değişiklik söz konusu olduğunda, değişiklikler işçiye yazılı olarak bildirilir.
 
4- YAPILACAK İŞ:
İşçi, yukarıda adresi yazılı işyerinde/şantiyede………………………………………olarak çalışacaktır.  İşçinin  sözleşmede yer alan işyerinde/şantiyede ve belirtilen meslekte çalışması esastır. Ancak, işçinin de kabul etmesi halinde mevcut ücreti düşürülmemek şartıyla, işçi, işveren tarafından aynı ülke sınırları içerisindeki diğer şantiye ve işyerlerinde çalıştırılabilir.
 
 
 
 
 
5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve SONA ERDİRİLMESİ:
Bu iş sözleşmesi …./…./…… – …./…./…… tarihleri arasında geçerlidir. (Bu satır doldurulacak ise aşağıdaki belirsiz süreli satırının sözleşmeden çıkarılması veya üzerinin çizilmesi ile bu açıklamanın da sözleşmeden çıkarılması)
 
Bu iş sözleşmesi belirsiz süreli olup yurt dışına hareket edilen tarihte yürürlüğe girer. (İşçi bu satır kapsamında çalıştırılacak ise yukarıdaki satırın sözleşmeden çıkarılması veya bu satırın üzerinin çizilmesi ile bu açıklamanın da sözleşmeden çıkarılması)
 
İşçi ve işveren, iş sözleşmesini 15 gün öncesinden yazılı olarak bildirmek kaydıyla feshedebilir. Taraflar, belirtilen bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini derhal feshedebilir. İş sözleşmesi işçinin işyerine gitmek üzere Türkiye’den hareket ettiği tarihte başlar. İşveren, işyerine intikalini müteakip işçiye derhal iş vermek zorunda olup, iş vermediği durumlarda da, işçinin  ücretini  ödemek zorundadır.
 
Çalışma mevzuatı bulunan ülkelerde bu mevzuata göre, bulunmayan ülkelerde ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 25’inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde, sözleşme bildirimsiz olarak işçi veya işveren tarafından feshedilebilir.
 
6- ÜCRET ve ÖDENMESİ:    
İşçinin ücreti, saat/aylık üzerinden ………………………’dır. Ücret, tahakkuk tarihindeki kur  üzerinden TL karşılığı olarak da ödenebilir. İşçinin isteği üzerine işveren tarafından  avans verilebilir. Ücret, işçinin istemesi halinde, işçinin Türkiye’deki banka hesabına döviz veya karşılığı TL olarak yatırılır veya mutemet tayin ettiği şahsa ödenir.
 
7- DENEME SÜRESİ:                 
Deneme süresi işçinin işyerinde/şantiyede işe fiilen başladığı tarihten itibaren 2 (iki) aydır. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilir. Ancak, işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. Deneme süresi içinde iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde  Türkiye’ye dönüş yol masrafı işverence işçiye ödenir.
 
8- ÇALIŞMA SÜRESİ  VE FAZLA ÇALIŞMA:
Çalışma süresi, fazla çalışma saatleri ve fazla çalışma nedeniyle yapılacak ödemelerle ilgili olarak, çalışılan ülkedeki mevzuat hükümleri uygulanır. Çalışma süresi, fazla çalışma saatleri ve fazla çalışma nedeniyle yapılacak ödemelerle ilgili olarak çalışılan ülke mevzuatında düzenleme bulunmaması halinde; 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.
 
9- HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİLLER:
Hafta tatili  ve genel tatil günlerine ve bu günlerde çalışma yapılması halinde ödenecek ücretlere ilişkin çalışılan ülke mevzuatı uygulanır. Çalışılan ülke mevzuatında, hafta  ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar için ücret düzenlemesi yapılmamış ise  4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır.
 
10- YILLIK ÜCRETLİ  İZİN:
İşçi, çalışılan ülke mevzuatı esasları doğrultusunda yıllık ücretli izin hakkına sahiptir. Yıllık ücretli izinlerin başlangıç tarihi işçinin görüşü de alınarak işveren tarafından tespit edilir. İşçi, yıllık ücretli iznini Türkiye’de geçirirse gidiş-dönüş yol parası işverence karşılanır.
 
Yıllık ücretli izni hak etmeyen işçiye;  Türkiye’de evlenmesi ve/veya ana baba eş çocuk ve kardeşlerinin ölümü durumunda altı güne kadar ücretli mazeret izni verilebilir. İşçinin bu izni hak edebilmesi için işyerine dönüşünde evlilik veya ölüm olayının resmi belge ile kanıtlanması zorunludur. Aksi halde  kullandığı izin, yıllık ücretli izninden mahsup edilir.
 
11- SOSYAL GÜVENLİK:
Sosyal güvenlik anlaşması imzalanan ülkelerde istihdam edilecek işçiler hakkında, sosyal güvenlik anlaşması hükümleri uygulanır.
 
Sosyal güvenlik anlaşması imzalanmayan ülkelerde işveren, istihdam edeceği işçiler için bu ülkelere  hareketlerinden önce, Türkiye’de yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işlem yapar. İstihdam edilen işçinin, hizmet akdinin devamı süresince her türlü sağlık hizmeti, çalışılan ülke mevzuatına göre işveren tarafından karşılanır. İşçinin ölümü halinde cenazenin Türkiye’de defnedileceği yere kadar ortaya çıkan tüm masrafları işverence karşılanır. Yabancı firmalar ile yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş bulunan Türk firmalarından bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi istenilmez.


 
12-İŞ DÜZENİ VE DİSİPLİNİ:
İşçi; çalışacağı ülkenin saat ayarına göre işyeri/şantiye yetkililerince belirlenecek iş saatleri ve çalışma aralarına, işin vardiyalı yapılması halinde belirlenen usul ve esaslara, iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine uymayı kabul eder. Ayrıca taraflar iş düzeni ve iş disiplini ile ilgili yerel mevzuat, gelenek ve göreneklere aykırı davranışta bulunmamayı taahhüt ederler.
 
13-PASAPORT, VİZE, YOL MASRAFLARI VE DİĞER MASRAFLAR: 
İşçinin çalışacağı ülkeye kadar gidiş-dönüş yol parası, vize uygulanması halinde vize işlemleri, çalışma ve oturma izninin alınması için gerekli masraflar işverene aittir. Pasaport masrafları işçiye aittir. İşveren, işçi için yaptığı masraflara karşılık olarak işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapamaz. Ancak işçinin, 12’nci maddede belirtilen hallere aykırı davranışları ile işçinin, işverene kasten zarar vermesi nedeniyle işine son verilmesi veya işçinin sözleşme süresi dolmadan haklı nedeni olmaksızın sözleşmeyi feshetmesi halinde gidiş yol, vize ve oturma izni masrafları işçiden tahsil edilir. Ayrıca,  işverence  bu sözleşmenin üçüncü maddesinde belirtilen belge içeriğinde  açıklanan koşullardan farklı uygulamalarda bulunulması nedeniyle işçinin sözleşmeyi feshetmesi halinde dönüş yol parası işverence karşılanır.
 
14- YATACAK YER, LOJMAN VE YEMEK:
İşçi için, sağlık şartlarına uygun lojman veya yatacak yer ücretsiz olarak işverence sağlanır. Lojman ve yatacak yerin şantiyeden  uzakta olması halinde işçilerin toplu veya tek olarak işyerine ulaşımı ücretsiz olarak işverence sağlanır. Bu süre, iş süresinden sayılmaz. Yatacak yerin ısıtılması, aydınlatılması ve temizliğinin sağlanması işverene aittir. İşçiye ücretsiz olarak günlük üç öğün yemek verilmesi işveren tarafından sağlanır.
 
15-İKİNCİ  SÖZLEŞME :                                                                                                
Taraflar arasında ikinci iş sözleşmesi bu sözleşmedeki haklarını sınırlayıcı olmamak koşuluyla imzalanabilir. İki sözleşme arasında fark olması halinde, işçinin lehine olan hükümler uygulanır.
 
16- ANLAŞMAZLIK HALİNDE UYGULANACAK MEVZUAT VE YETKİLİ MAKAMLAR:
İşçi ve işveren arasındaki sözleşmenin uygulanmasında doğacak anlaşmazlıklar ile diğer ihtilafların giderilmesinde işverenin Türkiye’deki ikametgâhının veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin mahkemeleri ile icra daireleri yetkilidir. Sözleşme maddelerinde, çalışılan ülke mevzuatının geçerli olduğunun belirtildiği hususlardaki ihtilafların çözümünde öncelikle çalışılan ülke mevzuatı, çalışılan ülkede konuya ilişkin hukuki düzenleme bulunmaması halinde Türk mevzuatı uygulanacaktır.
 
17-İŞÇİ VE İŞVERENİN BEYAN ve KABULÜ:
Taraflar; çalışma ve çalıştırmaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen, karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyen hükümlerin bu iş sözleşmesinde yer aldığını, sözleşmeyi okuyarak anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.
 
18-SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ ve SAKLANMASI:      
18 maddeden ibaret bu iş sözleşmesi, işçi ile işveren veya vekili arasında; bir nüshası işçiye, bir nüshası işverene verilmek ve bir nüshası da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğündeki/Hizmet Merkezindeki dosyasında saklanmak üzere 3 nüsha düzenlenerek, taraflarca hariçte imzalanmış ve Kurum yetkilisi tarafından onaylanmıştır.
 
 

İşveren / İşveren Vekili Tanzim Yeri ve Tarihi          İşçi
Adı, Soyadı ……………………         Adı, Soyadı
(İmzası) … / … / …….           (İmzası)

 
 
 
 
 
Görülmüş ve Onaylanmıştır.
Türkiye İş Kurumu
 

Tavsiye Edilen Yazılar

4 Yorumlar

 1. Merhaba ben Cezayir’de iş kur sözleşmesiyle 2.5 yıldır çalışıyorum iş verenin daha önce 4 hafta tatilinde bizi çalıştırdı ama şimdi her hafta tatili bizi yatırıyor bizi her hafta tatili yatırması Kanuni olarak hakları varmı ve bi sorum daha olucak ben 2.5 yıldır çalışıyorum ve şimdi ayrılmak istiyorum ama ayrılmak istiyorsan istifanı verir gidersin diyorlar tazminat hakkımı da vermeyeceklerini söylüyorlar buna hakları varmıdır cevap verirseniz bizi aydınlatırsanız memnun oluruz

  • Hafta tatilindeki çalışmanıza ait ücreti talep ediniz. Eğer ödemez ise fesh yoluna gitmenizde sakınca yoktur. Bunları yazılı belgeli yapmanızda ıspat bakımından yarar vardır.

 2. Yapı merkezi 2014 yılından itibaren ethiyopya
  Şantiyesinde beyaz yaka olarak çalışmaktayım.
  Us bitimi nedeni ile haklarımın talebi için elime ulaşmamış olan işkur yurt disi hizmet akti sözleşmenin talebini iş kurdan yapabilirmiyim.
  Bilgi verebilirseniz memnun olurum

  • Evet işkur^da sözleşmeniz bulunmaktadır işverenden de işkur dan da sözleşmenizi alabilirsiniz.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir