Skip to content

Vekalet Bilgileri

İstanbul 1 Nolu Barosu Sicil No:24851 Av.Tevrat DURAN

Bu belgeyi yazıcıdan çıktı alarak notere veriniz ve adınıza vekaletname düzenletiniz.

SAYIN NOTER
Çalışmanızda başarılar diler, İşbu yazı ile gönderdiğimiz müvekkil adayının vereceği vekâletnamede aşağıda yazılı tek tek sayılmış yetkilere ve bilgilere yer verilmesinin teminini, müvekkil adayının kabul etmemesi halinde vekaletname tanzim edilmemesini önemle ifade etmek isterim.


Konu : Genel avukatlık vekaletnamesi bilgileri
İstanbul Barosu Avukatlarından Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule K:36 D:295 PK 34307 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren

TEVRAT DURAN-TC Kimlik No:48250662418
Halkalı VD. Vergi No: 315 041 1164
” Davadan ve temyiz dahil kanun yollarından feragat etmeye, feragatı kabule, sulh ve ibraya, reddi hakim talebinde bulunmaya, davayı kısmen veya tamamen ıslaha, karşı tarafa yemin teklifine, yemini kabule, yemini iade etmeye, yemini reddetmeye, haczi kaldırmaya,tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, hâkimlerin fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açmaya, iade-i muhakeme istemeye, uzlaşmayı kabul ve redde, adli sicil kaydı almaya, yerleşim belgesi ve vukuatlı nüfus kaydı almaya,icra ihalelerine girmeye pey sürmeye, CMK’da ve Kamulaştırma Yasasında belirtilen uzlaşmayı teklife, uzlaşmayı kabule ve redde, belediye,nüfus müdürlüğü,tapu müdürlüğü,vergi daireleri,noter,sgk,resmi ve özel tüm daire ve kurumların her derecesinde kayıt,suret çıkarmaya,dilekçe vermeye,cevaplarını elden almaya,başka avukatı tevkil,teşrik ve azle,arabuluculuk yoluna başvurmaya,arabuluculukta temsile vs. yetkilidir” ibarelerinin vekâletnameye mutlaka eklenmesi gerekir.
Sayın müvekkil adayı;  şirket vekaletnamelerinde kendi adına asaleten ve şirketi temsilen vekaletname verdiğinizi yazdırınız. 

  Av.Tevrat DURAN   Av.Tevrat DURAN 

 

Ödeme Yapmak İçin Tıklayınız.

Ödemelerinizi kredi kartıyla taksitli ya da tek çekim olarak yapabilirsiniz.