Yargıtay Hukuk Daireleri'nin ihtiyati tedbire ilişkin kararların temyizindeki farklı kararları hukuk güvenliğini bozmaktadır.

Av.Tevrat DURAN
Av.Tevrat DURAN

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK. İle yürürlükten kaldırılan 1086 sayılı HUMK.nun 101. ve takip eden maddelerindeki düzenlemelerde ihtiyati tedbire ilişkin yerel mahkemelerce tesis edilen kararlara karşı ancak itiraz edilebilmekte  ve temyiz yolu kapalı iken 6100 sayılı HMK.nun 389. ve devamı maddelerinde ihtiyati tedbir kararına karşı temyiz yolu açılmıştır. Fakat Yargıtay’ın aşağıda yer verdiğim Hukuk Daireleri farklı kararlar vermiştir, esasen bu uygulama farklılığının derhal giderilmesi gerekir. Aksi halde hukuk güvenliği sarsılmış, vatandaşın hukuka olan itibarı zedelenmiş olacaktır. 

Aşağıda ulaşabildiğim kararlara yer vererek sizlere farklı daire uygulamalarına erişme imkanı sunulmaktadır.
T.C. YARGITAY
1.Hukuk Dairesi
Esas:  2013/10437
Karar: 2013/10837
Karar Tarihi: 28.06.2013
 

ÖZET: 6100 sayılı Yasaya göre de, bir geçici hukuki koruma müessesesi olan <ihtiyati tedbir kararları> hakkında bölge adliye mahkemeleri için öngörülen Kanun yolunun, yasal bir dayanak olmadan temyiz yolu şeklinde yorumlanması yasanın amacına ve müessesenin getiriliş gerekçelerine uygun bir sonuç olmayacaktır. Kaldı ki Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı HUMK’nun 6100 sayılı HMK.na aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı ön görüldüğünden, oysa 1086 sayılı Yasada da ihtiyati tedbir kararlarına karşı temyiz yolu kapalı bulunduğuna göre bu kararların temyizen incelenmesinin yasal dayanağının bulunmadığı izahtan varestedir.

 
 
T.C. YARGITAY
 
3.Hukuk Dairesi
Esas:  2012/5736
Karar: 2012/8184
Karar Tarihi: 27.03.2012
 
ÖZET: İhtiyati tedbir kararları ile tevdi yeri tayini ve delil tespiti ve bu nitelikteki işin esasını çözümlemeyen kararlar temyiz yolu ile incelenemezler.
 
 
T.C. YARGITAY
 
7.Hukuk Dairesi
Esas:  2012/8236
Karar: 2012/8712
Karar Tarihi: 03.12.2012
 

ÖZET: Uyuşmazlık, menfi tespit davası sırasında davacının istemi üzerine mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararına davalının yaptığı itirazın reddedilmesi yönündeki ara kararının temyizine ilişkindir. Somut olayda davacı kendisine tahakkuk ettirilen fatura bedellerinde küçük bir miktara itiraz ederek eldeki menfi tespit davasını ihtiyati tedbirli olarak açmış ve … TL’lik şu ana kadar borcunun bulunmasına karşılık … TL’lik kısmı dava konusu olmuştur. Talebin bu şekli itibariyle borcun büyük kısmı davacının itirazına uğramadığı halde cüzi bir miktarı için dava açıp, davalının alacağının tümünü tahsil etmesini önleyecek şekilde borcu doğuran elektrik akımının bağlanmasını sağlamaya dönük talep Medeni Kanununun ilgili maddesi anlamındaki hakkın kötüye kullanılması sonucunu doğurur ki böyle bir sonuç hukuken korunamaz.

 
T.C. YARGITAY
 
11.Hukuk Dairesi
Esas:  2013/953
Karar: 2013/2952
Karar Tarihi: 19.02.2013
 
ÖZET: Mahkemece, banka tarafından işlem yapılmaksızın çekin hamiline iade edildiği gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiş, icra takibine konu edilmemesi yönündeki talep açısından herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu durumda, kanun maddesi gereğince ihtiyati tedbir talep edenin bu talebinin değerlendirilmesi gerekirken, bu konuda hiçbir değerlendirme yapılmaksızın karar verilmesi doğru olmamış, ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz isteminin kabulü ile hükmün ihtiyati tedbir isteyen yararına bozulması gerekmiştir.
 
 
T.C. YARGITAY
 
16.Hukuk Dairesi
Esas:  2013/5462
Karar: 2013/7453
Karar Tarihi: 27.06.2013
 

ÖZET: Sadece mahkemelerden verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Hal böyle olunca ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararların temyizen inceleme olanağı bulunmadığından davacı vekilinin temyiz inceleme isteğinin reddine karar verilmiştir.

 
T.C. YARGITAY
17.Hukuk Dairesi
Esas:  2013/6898
Karar: 2013/8269
Karar Tarihi: 03.06.2013
 

ÖZET: İhtiyati tedbirle ilgili getirilen kanun yolunun, temyiz olarak anlaşılması, işin mahiyetine, esasına ve amacına uymamaktadır. Açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin ilk derece mahkemesinin ara kararına yönelik temyiz başvurusunun, söz konusu karara temyiz başvuru imkanı bulunmadığından temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

T.C. YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas:  2013/1088
Karar: 2013/4111
Karar Tarihi: 05.03.2013
 
ÖZET: Mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararına karşı temyiz yolu açık olmadığından temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.
 
 
T.C. YARGITAY
23.Hukuk Dairesi
Esas:  2013/2766
Karar: 2013/3014
Karar Tarihi: 08.05.2013
 

ÖZET: HMK’nın ilgili maddesinde <Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir> hükmü düzenlenmiştir. İhtiyati tedbirin şartlarını düzenleyen bu madde hükmü uyarınca, kural olarak tedbir, kendisi çekişmeli olan, bir diğer ifade ile üzerinde ayni hak iddia edilen malların üçüncü kişilere devrinin engellenmesi amacını güder. Somut olayda, …. parseller için yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi talep edilmiş olup, temyize konu edilen …. tarihli kararda devri ve satışı engellenen ….. parsellerin aynında çekişme bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece, bu parseller üzerinde tedbir kararı konulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

 
 
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir