Uzun süren davalar nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru

Uzun süren davalar nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve manevi tazminat hakkı

Uzun süren davalar nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru
Uzun süren davalar nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru

  1. 5982 sayılı yasa ile n 1982 Anayasası’nın 148. ve149. maddelerinde yaptığı değişiklikler ve geçici 18. maddesi hükümleri ile  bireysel başvuru mevzuatımıza girmiştir. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenmiş temel hak ve hürriyetlerin devlet,idare tarafından ihlali halinde bireysel başvuru üzerine hak ihlali kararı vermek ve ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmaktır. Bireysel başvuru ,  6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kurulu- şu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 45 ilâ 51. maddeleri arasında düzenlenmiş, yine Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 59-84. maddeleri arasında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
  2. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılmasının ön şartı iç hukuk yollarının tüketilmesidir.
  3. Türkiye Cumhuriyeti , AİHS’e 1954 yılında taraf olmuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel başvuru yolunu 1987’de AİHM’in zorunlu yargılama yetkisini ise 1990’da kabul etmiştir. AİHM, Avrupa Konseyi üye ülkelerinde yetkili bir mahkemedir. Esasen AYM’ye bireysel başvuru ihtiyacı Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne açılan davaların sayısının çok fazla olmasından doğmuştur. Rusya ile birlikte en çok mahkum olan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. İşte AYM’ye bireysel başvuru tam da bu ihtiyaçtan doğmuştur.
  4. Türkiye’de davaların uzaması adalete olan inancı zayıflatmış, geç gelen adalet, adalet değildir sözü vicdanları yaralamıştır. Dava açtıktan sonra davanın sonucunu göremeden davanın tarafları vefat dahi edebilmektedir.
  5. Anayasamızın 36,141. Maddeleri ile AİHS’nin ‘ Adil Yargılanma Hakkı ‘ başlıklı 6. maddesine göre ‘Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir.’
  6. 6100 sayılı HMK’nın ‘ Usul ekonomisi ilkesi başlıklı 30. maddesine göre ‘Hakim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür.’
  7. İşte Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ile uzun süren yargılama nedeniyle manevi tazminat kararları verilmektedir. TD HUKUK OFİSİ – AV. TEVRAT DURAN yaptığı ve 7 yılı aşkın süren hukuk dava nedeniyle yaptığımız başvurumuzda Anayasa Mahkemesi ‘ SOMUT OLAYDA 7 YILI AŞKIN SÜRDÜĞÜ ANLAŞILAN YARGILAMA SÜRESİNİN MAKUL OLMADIĞI SONUCUNA VARMAK GEREKİR, ANAYASANIN 36. MADDESİNDE GÜVENCE ALTINA ALINAN MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ’ne karar verilip lehe manevi tazminat hükmetmiştir.  
  8. Bireysel başvuru  Anayasa Mahkemesi’ne yazılı dilekçe ile yapılabileceği gibi AYM tarafından hazırlanan formun doldurulması ile yapılabilmektedir. Başvuru sırasında harç makbuzunun eklenmesi, varsa vekalet harcı ile pulunun tamamlanması şarttır aksi halde başvuru kabul edilmeyecektir. 16.12.2016

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul
Randevu almak için: 0553 254 81 34
 
 
 
 
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir