Ücretleri ödenmeyen gazeteciye yıllık % 1.825 gecikme faizi

AV.TEVRAT DURAN
AV.TEVRAT DURAN

Gazeteciler de yasa ile işçi sayılmış fakat yaptıkları iş gereği diğer işçilerden farklı yasal düzenlemeye tabi tutulmuşlardır. 5953 sayılı yasa ile gazetecilerin işveren işçi hukuku düzenlenmiş; gazetecilerin bağımsız kılınması çabasına yönelik yasada düzenlemelere yer verilmiştir.  Bunlardan biri de gazeteciye aylık ücretinin hiç ya da zamanında verilmemesi halidir. 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinde bahsedilen ücret ile Ek 1 inci maddesinde sözü edilen hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerle yapılan çalışma ücretlerinin gününde ödenmemesi halinde günlük yüzde beş fazlasıyla ödeneceği hükme bağlanmıştır.

5953 sayılı yasanın 14. maddesine göre

“Kararlaştırılan ücret, her ay peşin olarak ödenir. İlave ücretlerin sigorta primlerinin ödenmesi mecburidir. Çalıştırılan gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı gazeteci sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı gazetecilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler, gazetecilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. Gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde beş fazlasiyle ödemeye mecburdurlar.”

Buna göre günlük % 5 gecikme zammı yıllık % 1.825’e ulaşmaktadır. 4.000 TL aylık alan bir gazetecinin ücretinin ödenmemesi halinde 1 yıllık gecikme faizi 73.000 TL’ye ulaşmaktadır. Bu durumda Yargıtay içtihatları gereğince mahkemeler hakkaniyet indirimi yapmaktadır. 4857 sayılı yasaya tabi işçilerde yıllık faiz % 10-15 aralığındadır. Bu nedenle gazetecilerin ücretinin zamanında ödenmesi, işverene yüksek faiz yükümlülüğü getirilerek yasal güvence altına alınmıştır. 30.11.2013

AV.TEVRAT DURAN 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir