Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakların Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi zorunludur.

Av.TEVRAT DURAN
Av.TEVRAT DURAN

01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren “Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik ” hükümlerine göre Gazeteci,Gemi adamı,6098 ve 4857 sayılı yasaya tabi çalışması bulunan İşçiye “ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakınınbankalar aracılığıyla veya zorunluluk hallerinde PTT aracılığıyla ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu mevzuat hükmüne aykırı davranan işveren veya üçüncü kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından” her işçi ve her ay için yüz yirmi beş Türk Lirası idari para cezası” kesilecektir.  Konu ile ilgili yasal düzenleme şu şekildedir.

Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik (YÜR. TAR.: 01.01.2009)
İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler
MADDE 10 – (1) İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.
İşçiye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası
MADDE 16 – (1) İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veyahut iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline veyahut üçüncü kişiye, İş Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından idarî para cezası verilir.
4857 sayılı İş Kanunu
MADDE 102 – Bu Kanunun;
(DEĞİŞİK BENT RGT: 08.05.2008 RG NO: 26870 KANUN NO: 5754/85) (KOD 1)
a) 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için (DEĞİŞİK İBARE RGT: 26.01.2012 RG NO: 28185 KANUN NO: 6270/17) (KOD 2) yüz yirmi beş Türk Lirası idari para cezası,

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir