Menfi tespit davası ilamına karşı kesinleşme şikayetinde süre

İcra İflas Kanunu ve diğer ilgili yasalarda mahkeme ilamlarının hangilerinin kesinleşmeden yani kanun yolları tüketilmeden icraya konamayacağına dair hükümler vardır. Kesinleşmeden icraya konulamayacak ilamlar, kesinleşmeden icraya konduğu takdirde süresiz şikayete bağlıdır. Fakat kesinleşmeden icraya konulamayacak ilamlardan biri de Menfi tespit davasının kabulü yönündeki ilamların kesinleşmeden icra takibine konu edilemeyeceğine ilişkin şikayet, kamu düzeni ile ilgisi bulunmadığından icra emrinin tebliğinden itibaren yasal 7 günlük süre içerisinde İcra Mahkemesine başvuru Nitekim Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin ilamında icra emrinin tebliğinden sonraki 7 gün içinde yapılmayan şikayetin reddine karar verilmiştir. Anılan Yargıtay ilamını Meslektaşlarımızın ve uygulayıcıların istifadesine sunuyorum.

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2011/7870
Karar: 2011/25300
Karar Tarihi: 22.11.2011
KONU: MENFİ TESPİT DAVASI – İLAMLARIN KESİNLEŞMEDEN İCRA TAKİBİNE KONU EDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN ŞİKAYETİN KAMU DÜZENİ İLE İLGİSİNİN BULUNMADIĞI – ŞİKAYETİN YASAL SÜRE GEÇTİKTEN SONRA YAPILMASI – ŞİKAYETİN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİ GEREĞİ
ÖZET:  Menfi tespit davasının kabulü yönündeki ilamların kesinleşmeden icra takibine konu edilemeyeceğine ilişkin şikayetin kamu düzeni ile ilgisi bulunmadığından icra emrinin tebliğinden itibaren yasal yedi günlük süre içerisinde yapılması gerekir. Somut olayda icra emrinin borçluya … tarihinde tebliğ edildiği, şikayetin ise yasal yedi günlük şikayet süresi geçirildikten sonra … tarihinde yapıldığı anlaşıldığından şikayetin süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken hüküm tesisi isabetsizdir.
(2004 S. K. m. 72)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Menfi tespit davasının kabulü yönündeki ilamların kesinleşmeden icra takibine konu edilemeyeceğine ilişkin şikayetin kamu düzeni ile ilgisi bulunmadığından icra emrinin tebliğinden itibaren yasal 7 günlük süre içerisinde yapılması gerekir.
Somut olayda icra emrinin borçluya 25.11.2010 tarihinde tebliğ edildiği, şikayetin ise yasal yedi günlük şikayet süresi geçirildikten sonra 07.01.2011 tarihinde yapıldığı anlaşıldığından şikayetin süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 22.11.2011 gününde oybirliği ile karar verildi. (1)
(1) Adı geçen ilam Sinerji İçtihat ve Mevzuat arşivinden alınmıştır. (Erişim tarihi 02.01.2014)

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir