Kamulaştırmasız elatmalarda 3 aylık hakdüşümü süresinde dava açılmalıdır.

Kamulaştırmasız elatmalarda 3 aylık hakdüşümü süresinde dava açılmalıdır. 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983  arasında taşınmazı bedeli ödenmeden,tebligat yapılmadan idare tarafından elinde alınan mal sahipleri Anayasanın 35,46 maddeleri ve 2942 sayılı yasa uyarınca bedelini idareden talep edebilmektedir. Ayrıca maliklerin idareye uzlaşma başvurusu yapması şarttır, aksi halde uzlaşma başvurusu yapmadan açılan dava HMK 114 maddesindeki dava şartı yokluğundan dava reddedilir. 4.11.1983 sonrası fiili el atmalar için bu mecburiyet yoktur.

  • ‘Kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti’ başlıklı 2942 sayılı yasanın Geçici 6. maddesinde önemli düzenlemeler yapılmıştır.
  • ‘Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, mülkiyet hakkından doğan talepler, bedel talep edilmesi halinde bedel tespiti ve diğer işlemler bu madde hükümlerine göre yapılır. Bu maddeye göre yapılacak işlemlerde öncelikle uzlaşma usulünün uygulanması dava şartıdır.

 İdarenin daveti veya malikin müracaatı üzerine, fiilen el konulan taşınmazın veya üzerinde tesis edilen irtifak hakkının idarenin daveti veya malikin müracaat ettiği tarihteki tahmini değeri; bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre teşkil edilen kıymet takdir komisyonu marifetiyle, taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak ve bu Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre hesaplanmak suretiyle tespit edilir. Tespitten sonra, bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre teşkil olunan uzlaşma komisyonunca, idarenin daveti veya malikin müracaat tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliğ edilen bir yazı ile, tahmini değer bildirilmeksizin, talep sahibi uzlaşma görüşmelerine davet edilir. ‘ Bu uzlaşma görüşmesine yönelik davet gelmezse 3 aylık süre idareye başvurudan sonraki 6 aydan itibaren başlar. Örneğin 3.4.2017 tarihinde uzlaşma kapsamında idareden taşınmaz bedeli talep edilmiş ve fakat 3.10.2017 olduğu halde uzlaşmaya davet edilmemişse malik 3.1.2018 tarihine kadar kamulaştırma bedelinin tespiti ve kendine ödenmesi için davasını yetkili ve görevli mahkemede açmalıdır. Aksi halde arsa ya da arazisinin bedelini talep hakkı ortadan kalkacaktır.

  • Uzlaşma; idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması suretiyle veya bunların mümkün olmaması halinde nakdi bedel üzerinden yapılabilir.
  • Uzlaşma görüşmeleri, hukuki veya fiili engel bulunmadığı takdirde davete icabet tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır ve uzlaşmaya varılıp varılmadığı, malik veya temsilcisi ile komisyon üyeleri tarafından imzalanan bir tutanağa bağlanır. Bu tutanak ile uzlaşma görüşmelerine ilişkin bilgi ve belgeler, açılacak davalarda taraflar aleyhine delil teşkil etmez. Uzlaşmaya varılması halinde, üzerinde uzlaşılan hakkın türünü, tanınma şart ve usullerini, nakdi ödemede bulunulacak ise miktarını ve ödeme şartları ile taşınmazların tesciline veya terkinine dair muvafakati de ihtiva eden bir sözleşme akdedilerek bu sözleşme çerçevesinde işlem yapılır ve uzlaşma konusu taşınmazlar resen tapuya tescil veya terkin edilir.
  • Uzlaşılan bedel, bütçe imkanları dahilinde sonraki yıllara sari olacak şekilde taksitli olarak da ödenebilir. Taksitli ödeme süresince, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir.
  • İdare ve malik arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği tarihten itibaren üç ay içinde malik veya idare tarafından bedel tespiti davası açılabilir. Dava açılması halinde, fiilen el konulan taşınmazın veya üzerinde tesis edilen irtifak hakkının dava tarihindeki değeri, ikinci fıkranın birinci cümlesindeki esaslara göre mahkemece bu Kanunun 15 inci maddesine göre bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle tespit ve taşınmazın veya hakkın idare adına tesciline veya terkinine hükmedilir. Tespit edilen bedel, bu maddenin sekizinci fıkrasına göre idarece ödenir. Tescile veya terkine ilişkin hüküm kesin olup tarafların hükmedilen bedele ilişkin temyiz hakkı saklıdır.
  • Bu nedenle uzlaşma görüşmelerine başvurduğu halde uzlaşma sağlanamayan durumlarda 3 ay içinde mal sahibi taşınmazın bedelini dava açarak talep etmelidir, aksi halde bu hakkı hakdüşümü süresi geçtiğinden ortadan kalkacaktır. Değeri milyon TL’lerle ifade edilen bu bedellerin kaybı mal sahibi için ağır sonuçlara mal olacaktır. Hukuki sürecin takibi bu bakımdan çok ama çok değerlidir. 30.07.2017

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul
av tevrat duranDETAYLI BİLGİ İÇİN OFİSİMİZE ULAŞABİLİRSİNİZ…

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

  1. AVUKAT BEY MERHABA, UZLAŞMA BAŞVURUSU YAPMA ŞARTI, 1983 TARİHİNDEN SONRA YAPILAN HUKUKİ EL ATMA DURUMUNDA DA MECBUR DEĞİL MİDİR? 6745 SAYILI, 07/09/2016 TARİHLİ GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER ÇOK TARTIŞMALI BİLİYORSUNUZ. ( Av. GÜLTEN KORKMAZ)

    • Meslektaşım, 4.11.1983 sonrası fiili elatmalarda uzlaşma başvurusu şart değil. Sizin bahsettiğiniz Hukuki el atmalar için ise 5 yıl boyunca dava hakkı donduruldu.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir