Kamulaştırmasız el atmalarda vekalet ücreti nisbidir.

Kamulaştırmasız el atmalarda vekalet ücreti nisbidir. 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi vekalet ücretine hükmedilmelidir. 1956 ile 4.11.1983 arası el atmalarda ise maktu vekalet ücretine hükmedilmektedir. Vekalet ücreti dava ve ilamlı icra takiplerinde ayrı ayrı nisbi veya maktudur. Mahkeme vekalet ücreti nisbi olarak yazıldıktan sonra icra dairesinde de vekalet ücreti nisbi hesaplanmalıdır. İcra Daireleri, ilama aykırı olarak işlem tesis edemeyeceklerdir.
AV. TEVRAT DURAN,İstanbul

04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi vekalet ücretine hükmedilmesi
04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. 

04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.
04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

T.C YARGITAY 5.Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 9482 Karar: 2016 / 16952 Karar Tarihi: 01.12.2016
ÖZET: 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden Hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.(2709 S. K . m. 2, 35) (2942 S. K. m. 10)
Dava ve Karar: Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın konusuz kaldığından reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulmuş; karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulmasında bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
Davacı vekilinin temyizine gelince;
13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile;
6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası “09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği” gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden,
Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının vekalet ücretine ilişkin 3 nolu bendindeki (1.500,00) rakamının çıkartılmasına yerine (8.206,00) rakamının yazılmasına,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, davalı idarenin temyiz ve tarafların temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 01.12.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir