40 yıl önce kamulaştırılıp tapusu elinden alınanlar dahi bugün dava açarak parasını alabiliyor.

40 yıl önce kamulaştırılıp tapusu elinden alınanlar dahi bugün dava açarak parasını alabiliyor.

40 yıl önce kamulaştırılıp tapusu elinden alınanlar dahi bugün dava açarak parasını alabiliyor.
40 yıl önce kamulaştırılıp tapusu elinden alınanlar dahi bugün dava açarak parasını alabiliyor.

40 yıl önce kamulaştırılıp tapusu elinden alınanlar dahi bugün dava açarak parasını alabiliyor.  Arsası,arazisi 30-40 yıl önce kamulaştırma yapılarak elinden alındığı halde kamulaştırma parasını alamadıysanız bu yazımı dikkatle okuyunuz. Kamulaştırma mağdurlarları size parası ödenmeden elinizden alınan arsalarınızın, arazilerinizin bedellerini mahkeme kararıyla almanız mümkün. Elinizde tapunuz yoksa ya da kamulaştırma tarihi üzerinden 40 yıl geçse dahi aşağıdaki şartları taşımanız  halinde haklarınızı güncel rayiç bedeller üzerinden  alabileceksiniz. Zamanaşımı önünüzde engel değil.

Kamulaştırma kavramı; kamulaştırma başlığını taşıyan Anayasa’nın 46. maddesinde  “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. vd . Şeklinde düzenlenmiştir.

Kamulaştırma; “idarelerin kamu yararının gerektirdiği hallerde, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların bedellerini nakden ve peşin ödemek suretiyle mal sahibinin rıza ve onayı olmaksızın elinden alınması” olarak tarif edilebilir. Bu tanıma göre kamulaştırmada olmazsa olmaz dört ana unsur bulunmalıdır. Bu şartlarla, en az 40 yıl önce kamulaştırılıp tapusu elinden alınanlar dahi bugün dava açarak parasını alabilmektedir.

1-Kamu yararının gerektirdiği bir durum olmalıdır

2-Kamulaştırılan taşınmaz mal, özel mülkiyette bulunmalıdır

3-Kamulaştırma kararı, özel kanunlarda gösterildiği şekilde, yetkili organ tarafından alınmış ve onaylanmış olmalıdır

4-Kamulaştırma bedeli nakden ve peşin ödenmelidir.  Yukarıda belirtilen unsurlar bulunmazsa kamulaştırmadan bahsedilemez. (1)

Milli Savunma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi devlet tüzel kişiliklerinin ya da Belediyeler,Arsa Ofisi,TOKİ,İSKİ gibi idarelerin özel mülke konu taşınmazı bedelini peşin,nakden ödememesi hallerinde vatandaşın malına haksız bir şekilde el koyması sözkonusu olmaktadır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 05.05.2001 günlü Resmi Gazete’de yayınlanan 4650 sayılı yasa ile köklü olarak değiştirilmezden evvel idare, kendince takdir ettiği bir bedeli mal sahibi adına bankada hesap açıp yatırmakta, noter kanalıyla da kamulaştırma belgelerini malikin adresine göndermekte ya da ilanen tebliğat yapmakta, tebliğatı alanlar 30 gün içinde bedel artırım davası açarak parasını almaktaydı.

Kamulaştırma bedelini almayanlar içinse vatandaş aleyhine kamulaştırmayı yapan makam;  2942 sayılı yasanın mülga 16-17. maddelerine göre tapu iptal ve tescil davası açarak vatandaşın elindeki tapusunu iptal ettirip kendi adına (Hazine, Belediye,İSKİ vs.) tescil ettirmekteydi.  Esasen bu tescil kurucu değil açıklayıcı niteliktedir.

4650 sayılı yasa ile köklü olarak değişen 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca artık kamulaştırmayı yapan idare; davayı açarak taşınmaz bedelini mahkeme kanalı ile tespit ettirip,parayı depo ederek ve ancak bu şekilde tapuyu kendi adına tescil ettirmektedir. İşte 2001 yılı öncesinde elindeki tapusu iptal edilen / tapusu halen adına görünen fakat istimlak bedelini alamayan vatandaşlar için yüksek Yargıtay içtihatlar geliştirerek bir takım haklar tanımıştır.

Kısaca izah etmek gerekirse ; kamulaştırma bedelini almamış olmak, noter kanalıyla gönderilen kıymet takdir komisyon kararı vs. gibi kamulaştırma evraklarını tebliğ almamış, tapudan ferağ vermemiş olmak şartıyla eski tapu sahipleri dilerse “meni müdahale davası açarak idarenin arsasına vaki tecavüzüne son verilmesini” ya da dilerse “taşınmazının bedelini dava tarihindeki güncel rayiçler üzerinden kamulaştırma bedel artırım/kamulaştırmasız elatma davası “ ile talep edebilmektedir. Önemine binaen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararını aşağıdaki paylaşıyorum. Arsa Ofisi tarafından yapılan istimlaklerde haklarınızı okumak için tıklayınız

T.C. YARGITAY  Hukuk Genel Kurulu

Esas:  2005/5-754 Karar: 2005/783

Karar Tarihi: 28.12.2005

“……davacıların adresleri; Tapu, Vergi ve Nüfus Müdürlüklerinden sorulmadan ve haricen zabıta vasıtası ile araştırılmadan gazete ile ilan edilmiş ise yapılan tebligat geçersiz olduğundan, 25. madde uyarınca mal sahibi için henüz başlamış bir kamulaştırma işlemi bulunmadığından, davacıların bedel artırım davası açma hakları vardır. Bu nedenle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca verilen tescil kararının kaldırılmasına gerek yoktur.”

Tarafımızdan yürütülen ve Milli Savunma Bakanlığı elindeki mülklerin  eski sahiplerinin açtığı bedel davalarda Milli Savunma Bakanlığı aleyhine vatandaşlar lehine tarafımızdan mahkemede tazminat kararları alınmıştır. Taşınmazı elinden alınmasına rağmen istimlak parasını alamadığı için mağduriyet yaşayanlar, ölmüşse mirasçıları artık taşınmaz bedellerini mahkeme kararıyla alabilmekte; ellerinde tapularının olmaması ya da üzerinden 40 yıl geçmesi dahi haklarını almaları önünde artık engel değildir.  Aynı şekilde  arsasından Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol geçirmesi ve [1]vatandaşın tapusunun iptal edilmesi sonucu devlete geçenler, kamulaştırma bedeli almamışsa haklarını almaları Yargıtay kararı ile artık mümkün olup kamulaştırma mağdurlarına gün ışığı doğmuştur.

Av. Tevrat DURAN,

İletişim ve randevu almak için:

0553 254 81 34

40 yıl önce kamulaştırılıp tapusu elinden alınanlar dahi bugün dava açarak parasını alabiliyor.
40 yıl önce kamulaştırılıp tapusu elinden alınanlar dahi bugün dava açarak parasını alabiliyor.

[1] Bekir Yıldırım-Yargıtay 5.Hukuk Dairesi Başkanı, Açıklamalı İçtihatlı Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız Elatma Davaları Ankara 2012 basımı

Tavsiye Edilen Yazılar

166 Yorumlar

 1. Sayın yetkili ben Bursa/Karacabey de oturuyorum.Rahmetli annenin İzmir deki arsası istimlak edildi.Mirasçısı olarak ben arsayı satmak istedigimde bunu öğrendim.1996 yılında istimlak olmuş.ben nerede ve hangi mahkemeye dava acabilirim?Paramızı geri alabilirmiyiz?

  • Parayı ve tebligatı almamışsanız (anneniz) 0553 254 81 34 ten ofisimizi arayarak dava şartları hakkında bilgi alabilirsiniz.

 2. Annem 1983 de öldu.istimlak 96 da yapılmış.biz arsayı satmak isteyince iş ortaya çıktı.tapu Annemin uzerine, nüfus kaydından Annemin vefat ettiği ve mirasçıları adresleri gorulmezmiydi.İzmirde bi adrese Tebligat yapılmış ama biz hicbisekilde almadik.para İzmir yeşilyurt Vakıfbank a yatmış dediler.zaman aşımına uğramış bu şube kapanmış parayida kesinlikle almadik.babam 96 da istimlak edilen arsa vergilerini habersiz 2004 e kadar düzenli ödedi.makbuzlar mevcut.sizce bi şansım olurmu aradan 19 yıl geçti.

  • Hakkınız var 0553 254 81 34 ten kamulaştırma sürecinde tazminat almak için arayınız.

 3. sayın tevrat duran
  sultanbeyliğinde 1991 de zilliyet satış senedi ile 420 metre kare arsa aldık.tapu yok.1991 dahil
  1997 ye kadar 7 yıl boyunca arsa vergisini ödedik.elimizde imzalı zilliyet senedi ve 7 yıl
  boyunca ödenen 7 adet arsa vergisi makbuzu mevcut. 1998 de haberimiz olmadan
  iski arsayı kapama yapmış.herhangi bir para almadık. belediyeye sorduğumda iski orayı kapama yaptığını ve beyannameyi kapattırdığımızı söyledi. ama herhangi bir
  belge göstermedi.
  bizim herhangi bir imzamız yok kapattırma ile ilgili bilgimiz bile yok.tesadüfen 2000 yılında bakmaya gittiğimizde gördük.
  şimdi herhangi bir hak talep edebilir miyiz ?

  • Tapusuz taşınmaz satın alınmaz ancak işgalci olabilirsiniz. Civar komşular nasıl tapu almış bir öğrenin. Şartları varsa hak sahibi olduğunuzu ortaya koyarak belki hak talep edebilirsiniz. Fakat hazine arazilerinin talanı, işgali istanbulun özelde de sultanbeyli gibi bölgelerin sorunu. İşgalcilerin hak sahibi olması zor. Bana kalırsa hazine arazilerini parselleyip satanların hapse girmesi lazım. Fakat artık kupon arsa avcısı yöneticilerimiz var Uyan Türkiye…

 4. babadan kalan tarlamızın içinden belediye encümen kararı cıkartmış yol gecirecekmiş tevrat bey bizim hiç bir şekilde haberimiz yok bunu nasıl engelleyebilirim yada nasıl dava açıp bedelini alabilirim.arsa sanayi yeri olarak görülüyor

  • Size uzlaşma yazısı gelecektir ardından ofisimize başvurabilirsiniz.

 5. Hocam zamanında TEDAŞ arsamızı istimlah edip paramızı yatırdı fakat şimdi trafo tasiniyor arsamızı tekrar alabilirmiyiz

  • Son çıkan yasa ile Alamazsınız

   • Merhablar sayın tevrat benim dedrmden kalma eskişehir tepebaşında 4 adet taşınmazımız mevcut toplamda 32 dönüm 16 küsartı üstünde evler var 10200 üstünden cevre yolu geçmiş kara yollarına dilekçe yazdık cvp geldi ama belediyeyle işimiz çözülmüyor bi türlüünasıl anlatayım elimizde dedemin aldıgına dair senette mevcutt birsürüde belediye tarıfından şerhler var üstünde

    • İstanbul dışı dosyalarla ilgilenmeye iş durumumuz elvermediği için üzgünüm, Bulunduğunuz ildeki avukatlardan elinizdeki belgeleri ibraz ederek hukuki destek almanızı öneririm.

 6. 70 li ve 80 li yıllarda,milli savunma bakanlığı tarafından,babamın annesi ve babaannesine ait araziler istimlak edilmişti.parası ödenerek…şimdi bu araziler üzerindeki askeri birlik kaldırıldı ve bu arazilere TOKİ ev yapacak.yanı istimlak gerekçesi ortadan kalktı.varisler olarak itiraz edip arazileri tekrar satın alabilmemiz mümkün mu…

  • Bununla ilgili olarak evrakınızı getirirseniz yardımcı olurum. Ana sayfamızda yazıyı okuyunuz.

 7. Merhaba tevrat bey,babam adına kayıtlı , kadastrosuz köy senedi taşınmazı 1975 yılında kamulaştırılmış.Tebligat babama değil dayısına bırakılmış.Araştırmalarımıza göre Babam adına para da yatırılmamış.Fakat biz bu yerin şimdiki ada parselini bilmiyoruz.Tapuda bulamıyoruz.Dava açma hakkımız var mıdır.Önce yeni parsel numarasını mı bulmamız gerekir? Teşekkürler

  • Parseli bulup geldisi gittisini tapudan alınız

 8. Sayın Tevrat bey,
  web sayfasındaki bilgilendirmeyi görünce e.posta göndermek istedim.
  Annemin babasından kalma 1.400 m2 bir yerini yaklaşıl olarak 30-35 yıl önce “Kara Yolları” istimlak edip yol geçirmiş. Parasını da hesaba yatırmış. O esnada da bu yer ile annemin kardeşleri ile mahkemelik idi. Annemin kardeşleri de ölünce annem ve yeğenleri ile anlaştı ve mahkeme bitti. herkes parsını aldı.
  Ancak, yukarıda bahsettiğim 1.400 m2 olan yerden KARA YOLLARI istimlak etmiş parasını da İzmir Kara yolları hesaba yatırmış. iletişimsizlikten ve mahkeme sürdüğü içinde bu para alınmamıştır.
  Denizli Büyükşehir olunca Kara Yollarındaki bu tapular Denizli Büyükşehir Blediyesinde 1050 m2 net tapu 350 m2 de şerh konulmuş olarak gözükmekte.
  biz bu yerden annem müracaat etsek hak talep edebilirmiyiz.
  teşekkur ederim

  • İstamlake dair belgeleri değer tespit raporları noter tebligatları vs kayıtların tarafımdan icelenmesi sonrasında sorunuza tam yanıt verebilirim. AV. TEVRAT DURAN

 9. Sayın Tevrat bey benim bir tarlam var 2000 yılında aldım. Arasamı aldığım zamanda o yer köydü sonra tapuyu çevireceğim vakit mahalle olmuştu ve arsam belediye hazinesi olduğu öğrendim 16 yıldır tapumu alamıyorum birşey yapmamız mümkün mü dava açarak

  • Belgelerle gelerek danışmanlık almanızı salık veririm.

 10. Merhaba bize annemdem samsunda bir arsa kaldi burdanda devlet su isleri islem yapmis bizde yeni ogrendik… zamanında alan almis parayi
  1998 deki para verilecekmis su anda bize ole dediler.. nnapmaliyiz

  • Kamulaştırma bedeli size ödenmemiş ve size de noterden tebligat gelmedi ise bugünkü rayiçler üzerinden hakkınız almanız için dava açmanız gerekecektir.

 11. Merhaba ;
  1990 yılında İstanbul’da varisi olduğum rahmetli babamın tapulu arkasının bir kısmını istimlak bedeli ödemeden yola terk işlemi yaptı. Fakat bizim arsaya komşu parselin tamamını kamusallastırımış. Komşu olan parselde bir parça artık durumunda yer kaldi ve yıllardır ne belediye ne de karayollari buraya mudahale etmemektedir. Istimlak bedelini isteme yada istimlak edilen yere karsi bu artık parseli talep etme hakkimiz bulunmaktamidir ?
  Cevabıniz icin teşekkürler.

  • Kullanılamayacak derecede küçük bir parça kalmışsa hakkınız vardır.

 12. Bizim halic uzerinde 2.5 donum celtik fabrikamiz vardi dalan zamani istimlak oldu cok az bir para verdiler simdi dava acabiliyormusuz fakat evrak kayboldu parsel no bilmiyoruz ne yapabilirim

 13. iyi günler ayazağa suatlar mevkinde 1954 yılına ait tapumuz var fakat milli emlak ve istanbul b.b. el koymuş satılamaz kararı çıkartmış ,1900 yıllarında dedem oturuyordu daha sonra babam v şimdi biz ama devlet el koymuş ,neden acaba bi çözüm yolu gösterirmisiniz

  • 1956 öncesi kamulaştırmalarda hak aramak çok zor çünkü yasa değişti.

 14. ocam benim 48000 MK arazinin 6000 mk karayoları 1979 yol geçirdi kamulaştırma yapmadı birde ben ârazimi satımı yom mağdurun ne yapmalıyım

  • Hukuki süreçte destek alınız, Hakkınızın olup olmadığını avukat belgeleri inceleyerek karar verecektir.

 15. Merhaba,
  50-55yıl önce
  Ankara Etimesgut Bağlıça mevkiinden alınmışbir arsamız var.Zaman içerinde bu arsaya zırhlı birlikler yerleşmiş. Arsa askeri güvenlik bölgesi içinde kalmış(telle çevrili)Babamız vefat edince tapuyu üzerimize geçirdik.Güncel tapu kayıtlarında da herhangi bir şerh ya da kamulaştırma ,irtifak Hakkı bulunmamaktadır yazıyor.Bu arsayı gidip gördük.Etrafında lüks konutlar var.Bu arsayla ilgili ne gibi haklarımız var.Bize bu makamdan ulaşmış bilgilendirme de yok.Bu arsanın etrafındaki emsalleri yüksek getiri sağlarken bizimde yapabileceklerimiz nelerdir.Şimdiden teşekkürler.

  • 1956 SONRASINDA arsanız kamu tarafından kullanıldı ve ödeme yapılmadı ise hakkınız var. 0553 254 81 34 ten ulaşabilirsiniz

 16. Merhaba bizim 1998yılında isu tarafından istimkak yapılan arazilerimiz vardı ve koruma alanında yerlerimiz var bu yerler 1998 yılından bu yana almadılar istedigimiz ücretide vermiyorlar hiçbirşeyde yaptırmıyorlar hak sahipleri olarak ne yapmamız gerekiyo

 17. merhabalar.
  babamın tarlasında 1977 yılında kamulastırma yapılmış.
  noter yoluyla tebligat yapılmamış.
  karayoluyla yaptığımız yazışmalarda. tebligatın komşu beledıyeye duvara asma ile ilan edildiğini öğrendik.
  para ilandan 9 ay sonra 1978 de izmir ziraat bankasına yatırılmış.
  biz ilanen yapılan tebligattan haberimiz olmadıgından paradanda haberimiz olmadı. para 1978 yılından beri ziraat bankasında kalmış.
  kuruma usulsuz tebligattan dolayı bedel arttırım davası açacağımızı belirttik.
  onlar davaya gerek olmadıgını o bölgede yeniden kamulaştırma yapıldığını onlarla birlikte ödeme yapacaklarını belirttiler.
  tam 1 yıl geçti hala geri dönüş yok.
  ne yapabiliriz teşekkürler.
  burdaki avukatlar kamulaştırma kanunlarına tam vakıf değiller. çoğu kamulaştırmasız el atma davası açalım diyorlar.
  buyüzden sizden yardım bekliyorum.

  • Bu arsaya ait evrakı gönderirseniz davanızı alma şartları ile ilgili olarak görüşebiliriz.

 18. Tevrat Bey Merhaba,
  Size Konya’dan yazıyorum.
  Benim dedemin 1959-1960 yıllarında devletin kamulaştırma kapsamında aldığı şu andaki bedeli oldukça yüksek bir tarlası var. Devlet bu yıllarda hiç bir bedel ödemeyerek yada noter kanalıyla bedel ödenmesine dair tebligatta yapmayarak mera olarak bu tarlayı almış. Tapu şu anda dedemde mevcut. Bu konuda sizden danışmanlık ve avukatlık hizmeti alıp dava açmak istiyoruz. Sanırım benzer davalara ilişkin yargıtay kararları mevcut. Bu halde bizim tarlayı yada bedelini geri almamız mümkünmüdür. Yardımlarınızı rica ederim.

  • Danışma ücretlidir 250 TL

 19. Slm tevrat bey 1978 de tpao arsamizin uzerinden yol gecirerek istilak etmis para ziraat bankasina babamın soy adinda 3harf yanlış yazilarak yatmis ama para çekilmemiş bizim suan itibariyle itiraz etme hakkımız varmı tapu hala bizde ve uzerinde de serh var 05378838721

  • Hakkınız elbette vardır.

 20. Tevrat bey merhaba bizim izmirde aliagada 60 donum arazimizi devlet istimlak ederek rafineri kurdu. Biz 76 senesinde istimlak bedeline itiraz davasi acsakta, devletin lehine sonuclanip tabiri caizse çerez parasi verdiler elimize. Simdi bu araziyi devlet sahisa satti ve ozellesmis oldu.Biz dava acip bugunku rayic bedel ile hakkimizi geri alabilir miyiz?

 21. benim hisseli olan 1100m2 tapum var.fakat böyle bir arazi yok.araştırdım ankara istanbul otoyolu yapılırken istimlak edilmiş fakat ne bedel ödenmiş nede tapusu üzerimizden alınmış.yanı halen müşterek olmak şartıyla diğer birçok hissedarla birlikte yani tapusu bizde.buradan bir bedel alınırmı? yada dava açmaya değer bir bedel alınırmı? hisseli olunca belki bana 50m2 kalacak örneğin..

  • Bu şartlarda hakkınızın olduğu varsayımı ile 50 m kare için uğraşmaya değip değmeyeceği sizin vereceğiniz bir karar. Yalnız bu belirttiğiniz durumda dava hakkınız vardır.

 22. Merhabalar
  Birşey sormak istiyorum efendim. 2010 yılında ekim yaptığımız tapulu arazimiz belediye tarafından imara açıldı. Bu işlemler sırasında 15.000 metrekare kısmının yol ve yeşil alan için belediye tarafından istimlak edildiği söylendi. Bize herhangi bir bedel ödenmedi. Bu durumda istimlak edilen yer için ödeme yapmaları gerek miyor mu ?
  Bu alandan hak talep edebiliyoruz değil mi ?
  Şimdiden teşekkürler

  • Arazi arsa olurken DOP kesintisi arsanın % 40 ına kadar kısmı olabilir, buna yasa izin veriyor. Bunun üzerinde bir kesinti varsa kamulaştırma işlemi yapılmalıdır ve bunun bedeli ödenmelidir.

 23. Bizim çok degerli olan arsamız bedrettin dalan zamanında istimlak edildi.bedeli ödendi. Fakat istimlak nedeni olan su depoları yapılmadı. Yeri geri alabilirmiyiz..

 24. sayın hocam,1977 de anneanneme ait 5000 metrekare bağ, belediye tarafından ,asliye hukuk ve il özel idaresi kararıyla istimlak edilmiş ve para ödemesi yapılmamıştır. Bu mahkemelere bizlerden hiç kimse çağrılmamış ve katılınmamıştır. Bu alan daha sonra şahıslara yine belediye tarafından satılmıştır. şu anda şahıslara ait villalar var.Sadec e 50 metrekarelik bir alanın tapusunu henüz tekrar aldık.Tamamının bedelinin tarafımıza ödenmesi için yapabileceğimiz bir şey var mı?

  • İstimlak yapıldı ve parası ödemedi ise kamulaştırmasız el atma davası açarak bedelini dava edebilirsiniz. Asliye Hukuk Mahkemesinden bahsettiğinize göre para banka hesabına yatırılmış ama size tebligat ulaşmamış 16-17. maddeye göre tescil ile tapunuz elinizden çıkmış. EN İYİSİ AVUKATINIZ İLE TAPUDAN TEDAVÜLLÜ KAYITLARA ULAŞIN.

 25. Merhabalar tuzla piyade okulunda yaklaşık 18 dönüm arazimiz zamanında istimlak edilmiş parası alınmış ancak şuan okul kalkip yerine günü birlik alanlar yapılacakmış çay bahçeleri vs bunun hakkında ne yapabiliriz yeri alabilirmiyiz yeri tekrar almak için para odememiz gerekiyormu bir parsel daha var denize sifir onuda askeriye istimlak etmiş oradanda kalkıyor askeriye ne gibi bir yol izlenmeli değerli gorusleriniz için şimdiden teşekkürler

  • Geri alma hakkınızın süresi yasa ile ortadan kaldırılmıştır.

 26. Merhaba Sayın Av.Duran; 1996 yılında dedeminsahip olduğu bir arsası varmış 400 küsur m2 fakat bunun çoğunu zamanında bir avukata satmış geriye 18 m2 kalımış. Fakat bu arasa hisseli tapu yaklaşık 200 adet hissedarı mevcut. Toplamda 12.000 m2 yeri zaten. Bu arsanın üzerine tamamı dahil TEKEL binası yapılmış ve bu binaya ait ufak tefek sosyal tesisler. Tekel binası kamu binası mıdır? Kamu binası ise; kamulaştırma davası açabilir miyiz? Tapu dairesine gittik 18 m2 halâ aynı yerde dedemin üzerine gözüküyor. Vaktiyle ne bir belge gönderdiler ne bir para yatırma işlemi oldu. Dava açsak dava masrafları ile birlikte zararlı mı çıkarız 18 m2 yer çünkü. Emlak değeri m2 si 500 TL.

 27. Tevrat bey size ulasmak istiyorum 0553 301 84 53 tevrat bey 30 sene once sabiha gokcen havalani yerinde arsamiz vardi devlet istimlak etti parasini verdi ama o zamanin parasi ile bir mont parasi peki tekrar mahkemeye verip hakkimizi ariyabilirmiyiz

  • Kamulaştırma bedelini almışsanız tebligat elinize ulaştıktan sonraki 30 gün içinde bedel artırım davası açmalıydınız şu anda bu dava açılmaz. Tebligat yapılmadı ise bu davayı açmak mümkündür. Evraklarınızı dosya halinde getirip avukata sunmanız gerekir.

 28. Ne tebligati yapilmadi ise bir umut varmi yani o zaman cok ucuza devlet arazimize el koydu ve onun haricinde daha hic bise gelmedi bize

  • Dosyanızla evraklarınızla ofisimize başvuru yapabilirsiniz

 29. merhaba sayın avukat adıma tescilli tapulu arsamın 2007 yılında orman işletme müd. dava açıp 6384 /6831 sayılı ilgili maddelerine dayanarak bedelsiz olarak +1800 tl mahkeme masrafını bana yükleyerek kamulaştırmasız el hazine adına tesciline deyip tapumu iptal etti 2010/2011 yıllarında kamulaştırma kanuna bazı ekler yapılmış buradan yola çıkarak dava çıp hak aramak mümkün.mü mümkünse kim aleyhine dava açmam gerekir burda muhatap orman idaresimi yoksa hazine mi olur + davanın adı ne olması lazım konu ile ilgili bilgi verirseniz siz e peşinen teşekkür ederim

 30. sayın avukat bey öncelikle hemen olumsuzda olsa cevap verdiğiniz için teşekkür ederim de sinop.tan kalkıp istanbul.a gelmek için geldiğine değecek bir cevap almam lazım.ki geleyim be nim beklentim sizin yazılarınızda da okudum ama kafam karışıyor 2942 sayılı kamulaştırma kanuna eklenen 5999 sayılı kanuna dayanarak tapumu iptal ettiren orman idaresine karşı meni müdahalemi /yoksa kamulaştırmasız el atma şeklinde mi dava açabilirim + bu yasalar bana bu hakkımı veriyor.mu sizden net bir cevap rica ediyorum cevabı verip vermemek sizin yüce takdiriniz ona.da saygı duyarım hayırlı akşamlar

 31. Tevrat bey iyigeceler.Bu istimlak konusu ile ilgili olarak tarihi bir sınır varmı.Yani bu hakkı elde edebilmemiz için şu tarihten sonraki tapular için geçerlidir diye bir hüküm varmı?teşekkürler.

  • 1956 sonrası taşınmazına idarece haksız el atılan her mülk sahibi bu davayı açabilir.

 32. syn avtevrat mersin il sınırları içinde davaya bakıyomusunuz benimde diger arkadaşlar gibi arsa sıkıntım var 141 m devlet su işleri 1978 de kamulaştırmış ama hala tapu babamın adına adımıza yatan herhangi bir paara bulamadık yardımcı olursanız sevinirim

 33. Pendik kurna köyünde arsam var . 2012 yılında 2b kapsamında tapu başvuru ücreti alındı . Şimdi arsanın hemen yanında 3. Köprü yolu geçiyor . Arsaya müşteri çıktı fakat satamıyorum Cunki istanbul buyuksehir belediyesi arsamıza satılamaz koymuş . Bunun hukuki bir yolu varmı . Neden satılamaz koyuyor arsaya

 34. 2005 yılında emdremit akçayda olan arsamızı sattık. Fakat satış yapılırken 7 dönümden bize 4 dönüm kaldığı 3 dönümün yolA gidildiği söylendi ve hiç bi ücret tarafımıza ödenmedi. Arsa babamın adınaydı kendisi 2013 yılında vefat etti. Bu durumda herhangi bi hak talep edebilirmiyiz ?

  • Yazımı dikkatlice bir defa daha okuyun. Sorunuzun cevabı orda var.

 35. 2013 yılında çankırı da kamulaştırılan araziyi sattık bedeli aldık ama diğer pay sahipleri arasında itiraz edip daha yüksek fiyattan satanlar oldu emsal gösterilip değer ölçüm davası açma sansımız var mı

  • Artık hakkınız kalmadığına göre çünkü satmışsınız, dava açmanızın anlamı yoktur.

 36. Tevrat Bey merhaba
  Elimizde 1600 dönümlük arazinin osmanlıca tapusu var. Araziye izsu arıtma merkezi kurmuş. Zamanında bize bedeli ödenmemiştir. Bu arazi üzerinde bir hakkımız olur mu?

  • Osmanlı tapularıyla ilgili davalar ilgi alanımız dışında,

 37. Sultanbeyli’inde hisse tapu yerim(satış senediyle almıştım)yola gitti ada parsel numarası Yok. Mahkeme kararıyla bişey alabilirmiyim

  • tapunuzu elinize alıp idareler nezdinde araştırın ama resmi tapu senediniz yoksa hak sahibi olamazsınız

 38. Sayın tevrat bey 1983 yılanda iski tarafından 795 metre kare yer istimlak edilmiştir babam vefat ettik ten sonra evraklar arasında tapu elimize geçti araştırmalar sonucu iskinin istimlak ettiğini tapu dan öğrendim ama babam bu parayı almamış
  babamın adına yatırılan parayı merkez bankasi iskinin hesabına geri göndermiş simdi biz mirasçılar olarak bu parayı bu günün raif bedeliyle alabilirmiyiz saygilarimla

  • DSİ tarafından yapılan kamulaştırmaya karşı bedel davası açabilirsiniz.

 39. Merhaba Tevrat Bey. Ciddi olarak kamulaştırma tazminat davası açmayı düşünüyoruz . Cebri kamulaştırma yapılarak 1950-1985 yılları arasında taşınmaz arazilerimiz çeşitli kurumlar yararına bedelinin çok altına gitti.
  Benim sorum mesela bir eski tapulu arazimiz için eğer ki dava açmaya karar verirsek dava ne şekilde yön alır . Yani bu kamulaştırılmış taşınmazın evrakları tamam tazminata kapalımı denir yoksa samimi olarak ele alınıp evrak eksikliğinden ziyade gerçekten taşınmaz değeri göz önünde bulundurularak değeri üzerinden dava şekillenip farkın ödenmesi yönünde değerlendirilme mi yapılır.
  Bu çok önemli . Sizinle çalışmayı düşünüyorum. İlginiz için teşekkürler…
  (Çok cüzi rakamlar üzerinden vakıf , tsk , karayolları , belediye ye kamulaştırılmış araziler hatta yeniden özel sektöre tahsis edilmiş arazilerimiz mevcut . Yani bizden alınıp başkasına verilmiş taşınmaz . )

  • Emre Bey, kamulaştırma bedellerini almışsanız artık artırım için dava açamazsınız yalnız kamulaştırma bedellerini almadıysanız diğer şartlarla birlikte dava açmak mümkün,

 40. Merhaba Tevrat Bey,
  Çanakkale Gelibolu’da 4.425 metrekare tarlamızı devlet Edirne-Çanakkale asfaltı olarak kullanıyor. Bu olay 27 yıldır devam etmektedir. Tarla dedemin üzerineydi dedem vefat ettikten sonra 5 adet mirasçısı bulunuyor. Tapusu elimizde mevcut. Bu konu ile ilgili tarafımıza hiç bir ödeme yapılmadı . Bu konu hakkında bizi bilgilendirir misiniz nereden başlamalıyız ne yapabiliriz ?
  ( 27 yıllık kira bedelini de talep edebilir miyiz, sonuçta her saniye araç geçiyor tarlamızın üzerinden )

 41. bizim 1980 yıllarında karayollari bizim arsayı istimlak etti ve mirasçılar yüzünden parayı kimse almadı noter yoluyla her mirasçıya ziraat bankası noter onaylı para makbuzu tüm mirasçıları geldi tüm mirasçılar o yemesin bu yemesin inatlastilar ve nihayet 2016 yılında anlaştılar karayollarina dilekçe yazdılar paramızı istiyoruz dediler ve karayollarin ödemenin yapıldığını söyledi dilekçesinde ama kimse para almamış yardımcı olursanız yada davayı size veririz cevap bekliyorum teşekkürler

  • Tebligat yapılmışsa hakkınız ortadan kalkar, tebligat usulsüz ise hakkınız vardır.

 42. Merhaba tevrat bey. 1992 yilinda dedme ait olan 25000 donumluk arazi hicbir ucret odenmeden hazineye ayrilmistir bunun uzerine 1993 yilinda dava acmislardir fakat olumlu sonuc alinmamistir bu arazi icin tekrar dava acabilirmiyiz

  • Kesin hüküm nedeniyle tarafları konusu aynı olanlar tekrar dava konusu yapılamaz, açılmışsa da reddedilir.

 43. maltepe bakkalköyda arsam var bölge parkı ilan edildi bedel davaları yolu her zaman açıkmı dır
  teşekürler.

 44. merhaba tevrat bey efendim bizim 2016 yıllında 10 dönüme yakın tarlamız yolla girdik karayolları dönümüne 12 milyar verdi malesef biz kabul ettik ve tapu devreni verdik ama kabul etmeyenler dönümünü 80 milyardan aldılar yani biz 700 milyar zarar ettik ne olursunuz bunun bi hal çaresi varmı sizden bu konuda büyük bi yardım bekliyoz

 45. Merhaba,
  1980 yılında istimlak edilen arsamız için Dsi ye dilekçe yazdık,buna istinaden dsi den yapılan açıklama, noterden tebligat cekilmiş 1984 ve 1985 yıllarında 2 ayrı yevmiye ile merkez bankası istanbul subesine yatırıldı şeklinde açıklama yapıldı. Ama bizimkilerin ne tebligatdan haberleri var nede merkez bankasına yatan istimkal bedelinden. Ayrıca bu hisseli arsanın üzerinde cadde geçiyor ve her yıl vergisinide veriyoruz. Ozaman cadde bizim mi oluyor, sonuçta vergisini biz ödüyoruz. Bu konu hakkında ne yapmalıyız.

  • Evrakınızla birlikte hukuk büromuza başvurabilirsiniz, sizinki gibi durumlarda olanlar için açtığımız davaları kazandık.

 46. Tevrat bey,babamın ümraniyedeki arsası FSM köprüsü yapılırken istimlak oldu.bedeli seneler sonra ödendiği için enflasyona maruz kaldı.Avrupa insan hakları mahkemesine başvuruldu fakat babamın denizci olması ,ilgilenen avukatın hastalanarak davayı başka bir avukata devretmesi ,o avukatında ilgisizliği sonucu dava olumsuz sonuçlandı…şu anda yapılabilecek birşey var mı,teşekkürler….

  • Danışma ücretlidir. Ücretini yatırmanız halinde sorunuz yanıtlanacaktır.

 47. Sn.av.tevrat bey.1999 depreminden sonra yapılan kalıcı konutlara gidilecek yolu 18.maddeyi uygulayarak bizim arazimizden geçirilip hicbir ödeme yapılmadan 25 dönüm tarlamızı yol yaptılar.herhangibir dava hakkımız olabilirmi .eğer bir şansımız varsa sizle iletişime geçebiliriz.teşekkürler.

  • Bedeli ödenmedi ve DOP kesintisi fazla yapılmışsa hakkınız var. Burada yazılanlar hukuki danışmanlık olarak algılanmamalı sadece ilke kararlarını paylaşıyorum sizin hukuki durumunuzu danışmanlık hizmeti almanız halinde belirleyebiliriz. hukuki danışma için

 48. Sy dost 300 mt arsamı garanti Koza şirketinden 1995 yılında aldım inşaat ruhsatı aldım arkadaki komşunun şikayeti oldu durdurdu kendi inşaatını benden önce bitirdiğinden kayma var dediklerinden dolayı benim arsa100 mt kare eksilerek 1 sene uğraştıktan sonra yeni tapuda 33 mt kare önden yol olan kısımdan parasıyla satış yaptı belediye tapuyu verdi ancak 25 sene sonra arkanın kaymadıgı yol geçmediği anlaşıldığı için Hakkı’mızı tekrar Nasıl alırız kolaylıklardilerim

  • Danışma ücretlidir. Ücretini yatırmanız halinde sorunuz yanıtlanacaktır.

 49. İyi akşamlar bizimde küçük çekmecede arsamız vardı 20 yıl önce istimlak edilmiş babamada düşük değerde para verip geri yollamışlar dava açabilirmiyiz

  • Parayı almış olması tek başına dava hakkınızı ortadan kaldırmayacaktır. Bunun için idarenin noterden hiç tebligat çıkarmamış olması gerekir. Bu pek az bir ihtimal olsa da araştırılması gerekir.

 50. Merhabalr;
  3 yil once arsamizi sattik. Sattiktan sonra arsamisizin kamulastirilmis arsa olduğunu öğrendik. Simdi basvuru yapsak, dava acsak kazanabilir miyiz. Boyle bir hakka sahipmiyiz. Yardimlarinizi bekliyorum. Teşekkürler şimdiden.

  • Dava hakkınızın devam ettiğini anlamak için ilgili kurum ile yazışma yapılmalıdır.

 51. Sn Avukatım sizle telefonda da gorusmustum burdan da defalarca yazdim lakin nedense sizden hala cevap alamadim yineliyorum,
  Ayvalık ilçesinde 44 yılında bedeli odeninceye kadar ziraat bankasina ipotek edilerek babama ve dedeme satılan tarım arazisi 82 yılında açılan dava neticesinde 2002 yılında orman şerhi ile bila ücret bizden geri alınmıştır.Parayla bize satış yapan devlet beş kurusumuzu bize geri ödemeden arazimiz el koydu bugün hazineye kayıtlı.Istiklal bedelini talep için bir yıl önce yargıya başvurdum yargı ilk duruşmada arazinin durum ve değer tespiti için 8 eylüle kesif kararı verdi .Sizce süreç lehimize işleyebilir mi ?

  • Süreç hakkında ve sizi temsil için arsanın bulunduğu yerde bir avukatla görüşmeniz gerekir, evrakları dava dosyasını incelemeden söz söylenmez. Kaldı ki, dava değer itibarı ile büyük ve işi şansa bırakmayın

 52. hocam bizim kayseri hava ikmal yerinin tamamı bizimmiş 1950 lili yıllarda hava ikmal oraya kurulmuş ve biz paramızı alamadık ve sülalemize ait olan bu yeri nasıl alırız. Alamasakta hakkımızı nasıl alırız

  • 9 ekim 1956 öncesi kamulaştırma mağdurlarının hakları mahkemede istenemez çünkü yasal engel var.

 53. tevrat bey size yadıgım meseja cvb vermediginiz gibi silmişsiniz

  • Soruları elimden gelinceye kadar yanıtlamaya çalışıyorum.

 54. Tevrat bey Ayvalıkta 162 hektarlık arazimiz oan şerhi ile hazineye devredildi.Oysa bu arazi 40 li yıllarda bize devlet tarafından tarim arazisi olarak satılmıştı.Bir kuruş verilmeden 2002 yılında mahkeme kararıyla alınmış bu arazimiz icin istimlak bedeli talep edebilirmiyiz.

 55. Tevrat bey b.çekmece göl kenarında 4 adet imarlı arsamızı dsi arsamızı 1988 li yıllarda istimlak etmiş tebligat gönderilmiş hanım imzalamış biz bunu bu sene iskiye 3 adet arsamızı verince öğrendik ne tapu verdik ne para aldık hakkımızı nasıl araya biliriz.

  • İSKİ den istimlak dosyanızı alıp avukatlık ofisimize başvurabilirsiniz.

 56. 1970 li yıllarda dedemizin sahibi olduğu taşınmaz, hem belediye hem de bir bakanlık tarafından istimlak edildi. elimizde noterden istimlak edileceği yazısı ve bakanlığın istimlak kararı yazısı var ancak herhangi bir ücret ödenmedi. geçmişe dönük bu yerlerin bedellerini talep edebilir miyiz ? teşekkürler.

  • Tebligatın hukuki durumu tartışılmalı. Tek başına para almamış olmanız yeterli değildir.

 57. Tevrat bey 1975 yıllarında 500 mt kare arsamızın yarısını kara yolları istimlak etmiş ve bedelini tebligat göndererek bankaya yatırmış fakat haberimiz olmadı unutuldu…arsamızın geriye kalan kısmını da 1980 yıllarında bir şahsa sattık elimizde belge tapu kalmadı…bu konuda dava hakkımız var mı bankaya yatan parayı bugünkü rayiç bedelden almamız mümkün mü?ilginize teşekkürler…

 58. slm tevrat bey babamdan kalan arasyı geçen sene tapunu üstüme aldım fakat arsa ortada yok tamamen yok olmuş ama tapusu güncel 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 31/b Maddesine göre Şerh (Hisse) yazıyor 1986 istimlak edilmiş yazıyor tapu gücel olduğuna göre bedeli alınmamış olabilirmi

  • Tapu kaydında arşiv bölümünden geçmiş kayıtların istimlak hukuku çerçevesinde araştırılması gerekir.

 59. Tevrat bey benim babama gencken babasindan bir arsa kaliyor ama haberimiz yoktu bunu babam vefat edince ogrendik devlet bunu serhlemis bunu nasil alabiliriz bilgi veririmisiniz

 60. Merhaba. Osmanlı döneminden kalan arsa sahip cikilmadigi amaciyla hazineye verilmis. Ve hazineden de birisi satin almis biz oyle bir yerin oldugunu bilmiyorduk. Bilmedigimiz arsaya sahip cikma imkanimiz yok. Devlet bunu yaparken satarken tapulara bakmak veya sahiplerini aramak gibi seyleri dusunmedimi. Bu arsayi yada ucretini alabilirmiyiz. Ona gore dava acacagiz

  • Osmanlı tapuları konusunda davalar hakkında yorum yazmıyorum.

 61. İyi çalışmalar.1996 yılında 2981/3290 sayılı imar affı yasasının 10/C uygulamasına istinaden 265 M2 lık yer istimlak edilerek yan ikametten 52 M2 lık yer verilmiş, belediye ekranından 167,75 M2 yer alacağı karşılığı 1996 yılında 37,62 TL havuzda para gözüküyor tebligat yapılmamış belediye bugün itibariyle 2330 TL ödeme yapılacağını belirtiyor yapabileceğimiz bir şey olur mu ?

  • Bedelin güncel rakamlar üzerinden tahsili için dava açmak mümkün, öncesinde de uzlaşma başvurusu şart mı onu incelemek gerekir.

 62. iyi çalışmalar avukat bey,
  1971 yılında babamızın bir ortakla aldığı arsa, hazineye aitmiş. sanırım hazinenin arazisini birisi parselleyip satmış. 1981 yılında hazine mal müdürlüğü dava açmış ve tapu iptaline karar verilmiş. elimizde tapu mevcuttur. asliye hukuk mahkemesinden karara yeni ulaştık. dava açma hakkımız var mıdır?

  • Karar kesinleştiği için muhtemelen iptal edilip elinizden alınmıştır. Bu gibi durumlarda size satış yapan kişiyi dava etmelisiniz. Sizin durumunuz yazının konusunu oluşturan kamulaştırma ile ilgili değil.

 63. Cevabınız için çok teşekkürler.

 64. 1949 ankara esenboga hava alaninda istimlak edilmis bir arsamizin degerinin bir miktar parasi yatirilmis geri kalani yatirilmamistir diger arsalari nki hicbir sekilde yatirilmamistir.

 65. merhabalar,
  15 temmuzdan sonra taşınaması kararı alınan ancak tam anlamıyla boşaltılmayan büyükbakkalköy kayışdağı ve kartal tem bağlantı yolu arasındaki askeri kışlasının bulunduğu bölgede 30 dönümden fazla babamın babannesinin adına ait tapu olduğunu öğrendik dedeler öldüğünden kamulaştırma sırasında ödeme alındığı şu an muallakta bizim kafamızı büyük babaneye ait tapu olması karıştırıyor. bir hak iddda edebilirmiyiz yada ne yapmamız gerektiği hakkında değerli yorumunuzu rica edrim.

  • Tapuda taşınmazın muris üzerine olması tek başına size hak vermez. Tapuda tescil öncesi mülkiyetin kazanıldığı duurmlar var yani tapuda görünen her zaman malik olmaz. Örneğin miras ve kamulaştırma hali. Kamulaştırmada idare mülkiyeti ilgili malike gerekli bildiirmler yapar ve süresinde ilgili malik dava açmazsa istimlak işlemi kesinleşir ve malikin mülkiyet hakkı ortadan kalkar. Bunu öğrenmenin yolu ilgili idare ile yazışma yapmak, tedavüllü tapu kayıtarını incelemektir. Saygılar

 66. Merhaba bizim köye baraj yapildi paralariniz kirk gün içerisinde yatacak diye soz verildi 6ay oldu hala yatmadi muhattap bulamiyoruz bimere basvurduk kamulaştırma kapsaminda ödenek gelmediği için paramiz yatirlamiyor diyor ne yapabiliriz 6aydir paramizi alamadik baraj yapimi bile bitti

  • O halde kamulaştırmasız elatma davası açarak , taşınmazın bedelini talep edebilirsiniz.

 67. rahmetli babam ankara balgattan bir arsa almış,1957 yıllarında.bu arsayı odtü istimlak etmiş ve mahkemeye vermiş.70 cıvarında insanları mahkemeye vermiş ve kazanmış.davayada tek avukat bakmış haliyle kaybetmişler.ve bu insanlara tek kuruş ödeme yapılmamış.ve tapuda mahkemede kalmış .bu durumda yapabilecek bir şeyimiz varmı?.her geçen gün kanun değiştiyi için bir umut diye yazıyorum.şimdiden teşekkürler..(.arsamız üniversitenin bahçesi şu an.)

 68. slm tevrat bey tapusu halen bende ve satışa mani olmayan arsam 1986 kara yolları istimlak etmiş yazıyor ve şuan arsam 30 yıldır karayolarına ait yol olarak kulanılıyor bedel alabilirmiyim.

  • Elbette buna benzer davalar açıp neticlendirdik, önemli olan istimlak belgelerine ulaşmak bunun için yazışma yapıp avukata göstermek. 0553 254 81 34 ten ofisimize ulaşabilirsiniz.

 69. Merhaba avukat bey
  Kanal İstanbul’un geçeceği güzergah üzerinde İski tarafından kamulaştırma yapılmış parasi ödenmiş ve alınmış 300 dönüm üzerinde yerimiz var. Şimdi kanal İstanbul buradan geçince arazinin niteliği değiştiği için bedel arttırma yapilabilirmi

 70. Merhaba Tevrat Bey, rahmetli babamızdan bize miras kalan yer 1995 yılında belediye tarafından kamulaştırılmış. Babamız o zaman kamulaştırma tutarına itiraz etmiş ve 1996 yılında artırım bedeli davası açmış. 1999 yılında artırım davası lehimize sonuçlanmış. 2016 yılında babamız vefat edince kamulaştırılan yerler tapuda babamızın üstüne olduğunu öğrendik. Bunun farkına varan belediye bize hemen Taşınmazın Tescili İstemli davası açtı. Belediye mahkemeye delil olarak noter onaylı olmayan ve babamızın imzası olmadığını savunduğumuz bir belge ile bulunduğumuz bölgede bulunan Ziraat Bankası’na babamızın adına kamulaştırma bedeli yatırıldığına dair fotokopi dekontu sundular. Biz babamızın böyle bir parayı bankadan çekmediğini düşünüyoruz. Böyle bir para çekilmiş olsa aile içinde fark edilirdi. Bölgemizde Ziraat bankasına yazı ile paranın akıbetini soruldu. 20 yılı aşkın süre olduğu için arşivlerinin yetersiz olduğu bilgisi verildi. Mahkeme davayı sonuçlandırdı ve yerin belediye adına tescil edilmesini hükmünü verdi. İstinafa gitmemizi söyledi. Bu aşamadan sonra istinaf gideceğiz. Hakkımızı orda arayacağız. Kamulaştırmanın usulüne göre yapıldığından söz edilebilir mi? Kamulaştırma bedelini ve artırım bedelini alabilmemiz mümkün mü? Bize bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz

  • Bedel artırım davası açmışsanız k sız el atma alacağı davası açamazsınız.

 71. selamlar 1975 yılında karayolları yaklaşık 2400 m2 araziyi istimlak etmişler bu araziye sahip olan kişin 4 çocuğundan 3 ü hayatta diğer vefat eden kişinin 3 erkek çocuğu var 4 kişiden birisi evli bir kadın
  burada esas sormak istediğim şey bunun dava süreci için ne yapmamız gerekiyor veya dava açmadan da paramzın tam karşılığını/değerini alabilir miyiz ve son olarak bu arazini işlenebilir verimli ve denize açık yaklaşık 1 km mesafeli bu arazini değerinden hariç icar gibi bir para almaya hakkımız var mı teşekkürler kolaylıklar diliyorum

  • İdareye öncelikle uzlaşma başvurusunda bulunmanız ardından dava açmanız gerekir. Dava açmadan rayiç bedeli almanız ve anlaşmazlığın çözümlenemeyeceğine pekçok defalar şahit oldum. Dava açmak çözümdür.

 72. Merhaba,
  1999 yılında 1.152 m2 tarla Aliağa Organize San.Bölg. için İzmir İl Encümenince kamulaştırılmış,
  kimin adına tescil edildi bilmiyorum.
  Noterce tebligat yapılarak bedeli Ziraat Bankasına Yatmış ama annem parayı çekmemiş,
  bu konuda yapılacak birşey varmı?

  • Tebligat annenize bizzat yapılmış mı bu önemli ayrıca tapuya giderek kimin adına tescil edildiğini öğrenebilirsiniz.

 73. Merhaba avukat bey 1980 lerde Tekirdağ da arazimiz in bir kısmı belediye bir kısmı ise karayolları tarafından yol geçirilerek kamulaştırıldı kamulaştırma bedeli çok cüzi olduğundan tenezzül edip almadık, şimdi o arazinin rayiç bedeli çok yüksek. Tebligat alıp almamaya göre başvuru imkanımız nedir?

  • İlgili idare ile yazışma yapıp net bilgi sahibi olduktan sonra ofisimize başvuru yapabilirsiniz.

 74. Evet, tebligat yapılmış, ama adres farklı, annemin ikamet adresi değil, kim imzaladı, dava dosyasını bulup tebligat doğru yapılmış mı bakacağım.
  Tebligat doğru yapılmış ise birşey yok anladığım kadarı ile… :((
  Söz konusu yer annemin anneannesinden olduğu için zamanında veraset ilamı çıkartılmamış, dolayısıyla benim haberim yoktu, annemde hep rahatsızdı, 05.07.2018 tarihinde annemin adına yeni tescil oldu ve tamamı 9.000 m2, bunun için tapuya gidip takyidat kaydı çıkartıp zaman içinde başka neler olduğunu öğreneceğim.
  Yazılarınızın çok yardımı oldu, size minnettarım, yardımlarınıza çok teşekkür ederim.
  Sevgiler

 75. TEVRAT BEY SİVAS-MERKEZDE DEDEN KALMA 2000 DÖNÜM ARAZİMİZ VAR SİVAS STADYUMUNUN OLDUĞU YERDE DAHİL GERİ ALABİLİRMİYİZ BU RALARI 1970 de kadostro geçmiş milli emlaka devrolmuş

  • Kadastro ile malik olarak hazine adına tescil edilmişse hakdüşümü süresi geçtiğinden bir hakkınız olmaz.

 76. Merhaba Tevrat Bey,
  İstanbul Kartalda babadan miras kalan 3 katlı arsa tapulu müstakil bir evimiz var.
  Mülk içerisinde halen daha ikamet edilmekte ve emlak vergileri her sene düzenli ödenmektedir. Babam 1998 yılında vefat etmiştir. Biz varisler henüz mal paylaşımı yapmadığımız için tapu hala babamın üzerinde görünmektedir. Binamızın arka parseline yeni ev yapılmaya başlanmış ve arsamıza 90cm girilmiştir. Belediyeden çağırdığımız ve yeniden ölçüm yapılmasını talep ettiğimiz tapu kadastro ekipleri de bu durumu doğrulamış arsamızın 90cm yola doğru kaydığını belirtmişlerdir. Evimizi yeniden yaptırmayı düşünüyoruz. 2018 Haziran ayında görüştüğümüz müteahhit tapu kadastro müdürlüğünün sitesinden tapu üzerindeki bilgiler ile parsel sorgulama yaparak fiyat verebilmişti. Aynı müteahhit ile 2 hafta önce tekrar görüştüğümüz de ise tapu bilgileri ile sorgulama yaptığında kayıt bulunamadığını ve belediyeye başvurmamız gerektiğiniz söyledi. Belediyedeki memurlar ile yaptığımız ön görüşmede elimizdeki tapunun eski olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini söylemişlerdir. Bu yeniletme işlemini yaptığımız takdirde yol payının elimizde mevcut olan tapudaki m2den düşeceği arsa m2 sinin 180 m2 den 172m2 ye düşürüleceği bilgisini aldık. Ayrıca kalan bu arsa üzerine belediyenin ev yapılmasına izin vermediğini de öğrendik. Nasıl bir yol izlemeliyiz. Mağduriyetimiz nasıl giderilir? Belediyeye dava açsak konut yapılabilmesi için kısıtlamanın kaldırılması adına emsal davalar var mıdır?

  • Kayıtları avukata göstererek ilerleyebilirsiniz bu bilgiler yeterli değildir.

 77. merhaba, 1969 yılında malatya akçadağ’da dsi yol ve sulama kanalı olarak dedemin sulu tarlasından 2,5 dönümü kamulaştırmış ama o dönem ödeme yapmamışlar. dedem vefat edince öğrendik bunu, dsi ye başvuru yaptık ücret ödemesi için bize 20 bin TL teklif ettiler. açıklamaları şu tarla o dönem susuz tarla olarak geçiyor derler. zaten bölgede su yok ki sulu tarla olsun. tahmini dsi den tazminat tutarı ne olur ?

 78. Mrb Tevrat Bey Benim Babamdan Dogubeyazitta arazi kaldi 1994 beri mahkeme actik kadastroya üzerinde tugay birligi vardi ve suan tasindi kesif var bu ay ne kadar para ala biliriz 5. kisi mirasci mevcut şuan 40 dönüm yerimiz kolay gelsin ii calismalar

 79. Mrb tevrat bey benim arsamdan belediye 10 yil önce 192 metre kare arsanin 52 metrekaresini yola terk olarak almiş hiç bir bedel ödemeden bizim belediyeden tazminat yada arsa terk payi olarak ücret talep etmemiz yasalmidir böyle bi hukuki hakkimiz varmidir teşekkür ederim

  • Yola rızaen terklerde tazminat talebi mümkün değildir

 80. Mrb Tevrat Bey. Anneme ait olan bir arsayı ölümünden sonra araştırırdık üzerine 1982 yılında cezaevi yapılmış ve Adalet Bakanlığından tebligat yapılmış ve Ziraat bankasına adına para yatırılmış (şerh konularak). Fakat annemin hiç haberi olmadı bu tebligattan da, bankaya yatırılan paradanda. Acaba dava açma hakkımız varmıdır bu durumda. Teşekkür ederim.

  • Belirttiğiniz durumda hak sahibi olmanız büyük ihtimal, bunu netleştirmek için yazışma yapılması, resmi kayıt ve belgelere ulaşıp hukuken değerlendirme yapılmalıdır. Şimdilik şunu söylemek gerekirse zamanaşımı engeli olmadığından sadece hak düşümü süresinin geçme durumunun tespiti ilk aşamada önem kazanmaktadır.

 81. Mrb tevrat bey 2008 ada 102 par.10 söke gölbent yol üzeri 6600m2 tarla satın aldım aradan 4yıl geçtikten sonra birsebeple ögrendim yarısından yol geçiyor 2015 de kadastro 3402/22-a Adıma kayıtlı tekrar 6854m2 . 250m2 fazla kadastro müdürüne sorduğumda üzerinde şerh yok belediyede tarlamın yarısından geçen kısımda resmi yol gözükmüyor bahssetigim yol Söke güllübahce.Didim asfaltı karaylları 2 bölge md.biz orayı 60yıllarında eski sahiplerinden istimlak olduğunu söylediler yazıları kaybettim burasını haritacıdan satın almıştım tapuda eski dosyalara bakmadan şerh gözükmüyor beni aydınlatırsnz memnun olurum. selamlar

  • İstanbul dışı dosyalarla ilgilenmeye iş durumumuz elvermediği için üzgünüm, Bulunduğunuz ildeki avukatlardan elinizdeki belgeleri ibraz ederek hukuki destek almanızı öneririm.

 82. Merhaba Tevrat bey,

  Benim Aydin ilinin Cine ilcesinde 71 dönüm 2500 tane , 14 yasinda zeytin agaclarim var ve Tapudaki Vasfi Zeytinlik olarak geciyor, Bana yakin olan sonradan kurulmus Organize sanayisinin genisletilmesi icin benim ve baskalarinin arazilerinide kamulastirma listesinie almislar,
  Sorum 1 acaba Vasfi zeytinlik olan yeri Devlet istimlak edebilirmi ?
  Sorum 2 eger yaparsa neye göre hesap ediyor Ciplak arazi olarak ayri Agaclar icinde ayrimi ?
  Sorum 3 eger itiraz edersem bana sunulan rakama , Mahkemeye gidildigi taktirde fiat artisi olabilirmi yoksa devletin lehinemi sonuclaniyor mahkemeler?

  Bilgileriniz icin tesekürler

  • Elbette mümkündür. Gerçek değerinin ödenmesi teklif edilmediği halde kabul etmeme hakkınız vardır. Bu durumda belediyenin dava açıp değeri mahkemece belirlenecektir. Av. Tevrat DURAN


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir