Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti Ve Tescil Davası

Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti Ve Tescil Davası nasıl görülür, kamulaştırma bedeli arsalarda nasıl tespit edilir ?
Davanın taraflarına, dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için mahkemece imkan tanınması, gerekirse bizzat mahkemelerce tapudan emsal celbi yoluna gidilmesi, taşınmazın, değerlendirme tarihi itibariyle, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibariyle imar ya da kadastro parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden sorulması, ayrıca dava konusu taşınmazın; imar planındaki konumu, emsallere ve değerini etkileyen merkezi yerlere olan uzaklığını da gösterir krokisi ve dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek, dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu değerinin belirlenmesi bakımından, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.

Davanın Pozitif Hukuktaki Yeri

Davanın pozitif hukuktaki yeri, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi olup kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davası Asliye Hukuk Mahkemelerince görülür. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti Ve Tescil Davası nasıl görülür, kamulaştırma bedeli arsalarda nasıl tespit edilir ? sorusunun cevabı bu şekildedir.
Kamulaştırma Kanununun kıymet takdir esaslarını belirten 11. maddesinin 1. fıkrasının arsalara ilişkin (g) bendi uyarınca arsaların değerinin, değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan, zaruret olmadıkça yakın bölgelerde bulunan ve değerlendirme tarihine yakın emsal satışlara göre hesaplanması zorunludur. Bu itibarla, emsal satışların değerlendirme tarihindeki karşılıklarının fiyat artış endekslerinin uygulanması suretiyle tespiti, bundan sonra emsal ile dava konusu taşınmazın eksik ve üstün yönlerinin neler olduğu ve oranları açıklanmak suretiyle değer biçilmesi gerekir.
Buna aykırı bilirkişi raporun göre mahkeme nihai kararını veremez, aksi halde mahkeme kararı bozulmakta, hukuki süreç uzamaktadır.
Yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde davanın takibi ve sonuçlandırılması için davanın aktif olarak taraflarınca ya da avukatlarınca takibi gerekir. 9.8.2019
 
AV. TEVRAT DURAN,İstanbul
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir