Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenir ?

İdare kamu yararı için yasadaki usullere uyarak taşınır veya taşınmazın kamulaştırılmasına karar verir. Kamulaştırma bedelinin nasıl belirleneceği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 11. maddesinde yazılmıştır. Yargıtay içtihatları ile de ayrıntılı olarak kamulaştırma bedelinin nasıl tespit edileceği gösterilmiştir. 

Mahkemece bilirkişi kurulu oluşturularak, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte gidilecek , hazır bulunan ilgililer dinlenecek ve taşınmaz mal veya kaynağın;

a) Cins ve nevini,
b) Yüzölçümünü,
c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,
d) Varsa vergi beyanını,
e) Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,
f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini,
g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,
h) Yapılarda resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,
ı) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri,
Esas tutarak bilirkişiler rapor hazırlayacaklardır. Bilirkişiler yukarıdaki ölçülere,kriterlere göre gerekçeli bir değerlendirme raporu yazarak  taşınmaz malın değerini tespit ederler.
Taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kar dikkate alınmaz.
Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedelidir.

Kamulaştırma Kanununun kıymet tespit esaslarını düzenleyen 11/1-g. maddesi uyarınca arsa niteliğindeki taşınmazlara emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi gerekir. “ T.C. Yargıtay 5.Hukuk Dairesi Esas: 2009/20537 Karar: 2010/5169 Karar Tarihi: 29.03.2010

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında da Kamulaştırma Yasasının değer biçmeye ait hükümleri kıyasen uygulanır. ” T.C. Yargıtay 5.Hukuk Dairesi  Esas: 2006/12141 Karar: 2007/167 Karar Tarihi: 23.01.2007

Tarım arazisi niteliğindeki taşınmaza, ekilebilecek ürün geliri üzerinden değer biçilirken, bilirkişi kurulunca münavebe ürünlerinin hasat zamanındaki kilogram satış fiyatları üzerinden değer biçilmesi gerekir.” T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas: 2005/5-564 Karar: 2005/547 Karar Tarihi: 28.09.2005

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir