Av.Tevrat Duran | İnternetten alışverişlerde tüketicinin yasal hakları

Sanayi çağı sonrası internet çağı olarak adlandırılan günümüzde mesafeli satış adı verilen; tüketici ile satıcılar birbirini görmeden, temas etmeden internet üzerinden mal alışverişi yapılmaktadır. Yasa koyucu gelişmeye kayıtsız kalmamış tüketici ile satıcı arasındaki hukuki ilişkiyi yasa ile düzenlemiştir. 4077 sayılı yasanın 9/A maddesi ile tüketici ile satıcının birbiriyle doğrudan temas halinde olmadığı televizyon, gazete, ilan ve internet aracılığıyla yapılan her türlü alışverişlerde yaşanan sorunların yasal çerçevede çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bu tip mesafeli sözleşmelerde, satıcının, tüketicinin siparişini en çok otuz gün ve herhalde daha önceden yazılı olarak tüketiciye bildirmek koşuluyla on günlük ek sürede yerine getirmesi öngörülmüştür. Benzer nitelikleri dolayısıyla mesafeli satışlara, kapıdan satışlarla ilgili hükümler, cayma hakkı süresinde satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyeceğine ilişkin hüküm dışında uygulanarak mesafeli sözleşmeler bağlamında tüketici koruma altına alınmıştır.

Yasal düzenlemeye göre;

1-Satış sözleşmelerinde, sözleşmede bulunması gereken diğer unsurlara ilave olarak mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıklayıcı bilgiler,

2-Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve en az on altı punto ve koyu siyah harflerle yazılmış şekilde “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.” ibaresinin yazılması  zorunludur.

3-Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

4-Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir.
5-Satıcı veya hizmetlerde sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı tüketiciye iade etmek; yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlüdür.

Bu nedenle örneğin internet üzerinden satın aldığınız ürünü kargo ile teslim aldığınız tarihinden itibaren 7 gün içinde satıştan caydığınızı bildirdiğiniz takdirde herhangibir borç altına girmeden bu ilişkiyi sonlandırabilecek; satıcı bildirimi aldıktan 10 gün içinde ödediğiniz parayı iade etmek, 20 gün içinde de ürünü sizden almak zorundadır. Bu prosedür satışlar için geçerlidir; hizmet sunumlarında ise cayma hakkı sözleşmenin imzasından başlamaktadır.

 
4077 sayılı yasanın “Mesafeli Sözleşmeler” başlıklı maddesi aşağıdaki gibidir.
Madde 9/A – (EKLENMİŞ MADDE RGT: 14.03.2003 RG NO: 25048 KANUN NO: 4822/14)
Mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir.
Mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.
Satıcı ve sağlayıcı, tüketicinin siparişi kendisine ulaştığı andan itibaren otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre, tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.
Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür.
Cayma hakkı süresince sözleşmeye konu olan mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyeceğine ilişkin hükümler dışında kapıdan satışlara ilişkin hükümler mesafeli sözleşmelere de uygulanır
Satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.”
 
 
 
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir