Noterden ihtarname çekerken nelere dikkat etmeliyiz ?

Av. tevrat duran

Noterden ihtarname çekerken nelere dikkat etmeliyiz ?

İhtarname “ Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından (genellikle noter kanalıyla) talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına dava öncesinde hatırlatılması” dır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 117. maddesine göre Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer” . Borcun ödeneceği gün tayin edilmemişse ya da sebepsiz zenginleşen kişi iyiniyetli ise ihtar çekmekle borçlu temerrüde düşer. İhtarname ile temerrüde düşen borçlu, borcu ödeyememesinde kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcunu geç ödemekten dolayı  alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. İhtarname çekilmez “keşide” edilir fakat Mecelle’deki “galatı meşhur lügatı fasihten evladır” prensibi gereğince yanlış ama yaygın kullanım şekliyle ihtarname “çekerken” nelere dikkat etmemiz gerekir ve ihtarname ne gibi sonuçlar doğurur  kısa başlıklar halinde arzedelim. www.tevratduran.com

 1. Muhatabına gönderilen ihtarnamenin hukuki sonuç doğurabilmesi için yasaya uygun bir ihtarnamenin varlığı şarttır. (Örneğin Kira sözleşmesinde birden fazla kiralayan varsa bu kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan,Kiracıya birlikte noterden ihtarname gönderip birlikte dava açmaları gerekir. Davadaki noksanlığın sonradan giderilmesi mümkün ise de ihtarnamedeki bu noksanlığın sonradan giderilmesi mümkün değildir. Bu durumda temerrüt ihtarının hukuki sonuç doğurmayacağı göz önüne alınarak, mahkemece tahliye isteğinin  reddine karar verilir. )www.tevratduran.com
 2. Sözleşmede ödeme zamanı belirlenmişse, ödeme zamanı gelmeden ihtarname çekmek hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Eğer sözleşmede ödeme tarihi belirlenmemişse ya da verdiğiniz borcun ödeme vadesi belirlenmemişse ihtarname ile alacak istenebilir hale gelir yani teknik olarak muaccel hale gelir.  
 3. İhtarname ile borçlu temerrüde düşürülür. Faizin ihtarname gönderilmesi ile başladığı hallerde ihtarnamenin muhabının eline geçmesi ile vade farkı (faiz) işlemeye başlar. Örneğin 100.000 TL ‘lik alacağı olan birisi alacağını 01.01.2010 yılında ihtarname ile istemiş davasını da 18.04.2013 tarihinde açmış olsun. Bu kişi ihtarname çektiği için 2010 yılından itibaren faiz isteme hakkını kazanır. Bu kişi İhtar çekmeseydi de davasını 18.04.2013’te açsaydı alacağına hiçbir faiz işlememiş olacaktı. Bu örnekte alacaklı kişi ihtarname çekmekle 51.397 TL faiz elde etmiş, ihtarname çekmediyse bu paradan mahrum kalacaktır. ( Somut olayda, davalı için keşide olunan bir ihtarname bulunup bulunmadığı araştırılmalı, davalının temerrüdü yoksa dava tarihinden itibaren davalının temerrüde düştüğü kabul edilmek suretiyle faiz yönünden karar verilmesi gerekirken, ödeme tarihinden itibaren faize hükmedilmesi, doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2012/12708 Karar: 2012/16484 Karar Tarihi: 02.07.2012)
 4. Borçlunun temerrüdü, borçluya gönderilen ihtarnamenin tebliğinden veya ihtarnamede ödeme için süre verilmişse bu sürenin bitiminden itibaren başlar. ( T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2012/13353 Karar: 2012/18414  Karar Tarihi: 10.09.2012) www.tevratduran.com
 5. Bazen temerrüt süresi yasadan kaynaklanmaktadır. “Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın B.3.1. maddesine göre sigortacı, hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp, hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek zorundadır. Dolayısıyla sigortalı araçtaki hasarın belirlenmesi bir incelemeyi gerektirmektedir. www.tevratduran.com Somut olayda, dosyada ekspertiz raporu bulunmadığından, davalı sigorta şirketine davacı tarafından gönderilen ihtarnamenin tebliğ edildiği 15.06.2010 tarihi esas alınarak davalının bu tarihten 15 gün sonra temerrüde düştüğünün kabulü gerekirken davalı sigorta şirketine tebliğ edilmeyen tespit dosyasındaki bilirkişi raporu tarihinin faiz başlangıcı olarak esas alınması isabetli olmamıştır. T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2012/2887 Karar: 2012/8380 Karar Tarihi: 28.06.2012” Bu nedenle ihtarnamede borçlunuza süre verirken yasaları dikkate alınız. 
 6. İhtarname ile muhatabın temerrüde düşürülmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bağlı tüzüğe göre usulüne uygun şekilde tebliğ edilmesi gerekir.” Taşınmaz malikine muacceliyet ihbarının ipotek akit tablosundaki adresine tebliğ olunmadığı, farklı bir adrese çıkarılan tebligatın ise, bila tebliğ iade olunduğu görülmektedir. Bu durumda, borçluya noter kanalı ile hesap özeti gönderilmeden 6 örnek icra emri ile ipoteğin paraya çevrilmesi www.tevratduran.com yolu ile icra takibine geçilmesi yasanın emredici hükmüne aykırıdır. ” İpotekli taşınmazın paraya çevrilebilmesi için noter ihtarnamesinin ipotekli taşınmaz sahibine tebliğ edilmesi gerekir. aksi halde ipotekli ev,işyeri,arsa,arazi satılıp paraya çevrilemez.
 7. Müşterek mülkiyette paydaşlar birbirini  intifadan men etmedikçe( hakkından fazla yer kullanıma son vermesini istemedikçe) birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. Ecrimisil,kira isteyebilmek için paydaşın İntifadan men için noter ihtarnamesi çekmesi gerekir.
 8. İhtarname ile dava öncesinde www.tevratduran.com borçlunuz bir defa daha düşünmek zorunda kalacaktır.
 9. İhtarname ile borçlu borcunu ödememekle hem davaya muhatap olacağını hem de asıl borcuna ek olarak mahkeme masrafları, faiz, avukatlık ücretleri gibi ek mali külfetlere katlanmak zorunda kalacağını öğrenecektir. İhtarname bu haliyle hem alacaklı hem de iyiniyetli borçlu için faydalı bir yoldur; işte ihtarname bu yönüyle borçluya uyarı niteliğindedir.
 10. İhtarname çekmekle , borçlu alacaklısının hakkını istediğini, alacağında ısrarlı ve ciddi olduğunu gösterir. www.tevratduran.com
 11. İhtarname ile borçlu temerrüde düştüğünden zamanaşımı kesilmiş olur. www.tevratduran.com
 12. İhtarname, dava dosyasına delil hazırlanması için önemli bir aşamadır. Yani dava dosyasına delil olarak konabilir.
 13. İhtarnamenizin sonuç kısmında net talebinizi uygun bir süre ( örneğin para alacağında 7 gün) vererek talep ediniz.
 14. Parayı almadan önce veya alırken ya da engeç parayı aldıktan hemen sonra ihtirazi  kayıt denilen çekincenizi ihtarname ile koyabilirsiniz.
 15. İhtarname çekerken dikkatli olmak gerekir. Çünkü haksız ve kusurlu olarak ihtarname çeken kişi, ihtarname çekilen muhatabını haksız yere haciz tehdidine maruz bırakmışsa ihtar çekenin bu eylemi muhatabının kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir. Bu nedenle haksız ihtar çeken manevi tazminat ödemek zorunda kalabileceğinden dikkatli olmalıdır.
 16. İhtarnamenin avukat tarafından yazılmasında büyük önem vardır. İhtarname çok dikkatli kaleme alınmalıdır. Çünkü bir sonraki aşama olan dava sürecinde gündem edilecek iddia veya savunmanın asıl omurgası ihtarname ile kurulmaktadır. Hukuk sistemimizin oldukça sofistike olduğu bilinen bir gerçektir.  İhtarname aşamasında yapılacak vahim bir hukuki hatanın davadaki bedeli çok ağır olabilir. Dava sürecini yürütecek avukat ile ihtarnameyi çekecek avukatın aynı kişi olmasında büyük fayda vardır.
 17. İhtarnamenizdeki ifadeleriniz sizin için davada bağlayıcıdır, dikkatlice yazılmış ihtar dava kazandıracağı gibi aksi dava kaybettirebilir.
 18. Avukat tarafından çekilen ihtarname ile muhatap sofistike hukuki bilgi ile donatılmış avukat karşısında 2 defa daha düşünecektir.
 19. Size karşı ihtarname çekilmişse 1 hafta içinde cevaplarınızı ve varsa taleplerinizi aynı şekilde yine noter kanalıyla bildiriniz.
 20. İhtarnamenizde  sayfa ve satırın sayısı,ihtar çekenlerin sayısı, imza sayısı arttıkça ödeyeceğiniz ihtarname masrafı da artacaktır.
 21. İhtarname çekilmesi halinde sonuçsuz ya da anlamsız olacağı ihtimali de vardır. Bunun takdirini avukat yapacaktır, bu nedenle avukatınıza illa ki ihtarname çekilmesi konusunda ısrarcı olmayınız. Örneğin; haksız fiil benzeri eylem nedeniyle oluşan zarar tazminat niteliği taşıdığı için haksız eylem (yaralama vs.) tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekir. Bu halde faiz başlangıcı noktasında ihtarname gereksizdir.
 22.  İhtarname çektikten yaklaşık 1 ay sonra elinizdeki ihtarnameyi götürerek arkasına “tebliğ şerhini “ yazdırınız. Unutmayınız ki tebliğ edilmemiş ihtarname istisna bir kenara bırakılırsa pek bir anlam ifade etmeyecektir.İnternet ortamında ve şahsıma pek çok yerde çok defa sorulduğu için burada yer vermek isterim ki bir sayfalık normal bir ihtarnamenin noter harç,masrafı 200 TL civarındadır. 
 23. Noter ihtarnamesinin hazırlanması aşamasında ücreti karşılığında hukuki yardım sağlanacaktır. Bu yazı www.tevratduran.com da yayınlanmıştır. İzinsiz alıntı suçtur hukuki ve cezai sorumluluk doğurur. Bir cümle alıntı yaptıktan sonra link verilerek yayınlanabilir.

  AV.TEVRAT DURAN-İstanbul/İkitelli
  Randevu almak için; 0553 254 81 34

ELEKTRONİK TAHSİLAT SİSTEMİ

Tavsiye Edilen Yazılar

192 Yorumlar

 1. İş yerinde uyuduğum için bana tutanak tutuldu . tutanağı mola saati içinde tuttuklarını söyledim ve doldurmadım nasıl hakkımı arayabilirim. sezon bitiyor İşçi çıkartacaklar tazminat ödememenin peşindeler.

 2. Selamun Aleyküm.
  Öncelikle böyle bir hizmet sunduğunuz için şahsınıza binlerce teşekkür ederim.
  Efendim 2 sorum olacak.
  1- Aralık 2011 de Gayri resmi ortak olduğum mobilya dükkanı için 24.000 TL işletme kredisini evimi ipotek göstererek bankadan çektik ve vadesi 24 ay olarak belirlendi.Krediyi çektikten 4 ay sonra ben ortaklıktan ayrıldım ve şehri terk ettim.Akabinde daha sonra banka bu firmaya kullanması için 10.000 TL limitli işletme kartı göndermiş ve arkadaş bunu kullanmış.Bankayı çektiğimiz işletme kredisinin ödenip ödenmediğini sorgulamak için aradım ve kalan tutarı öğrenmek istedim.Bankada ki yetkili kredinin bu yılın başında yapılandırılarak vadesinin uzatıldığını,kredi kartını kullandığını ve bu hafta içinde krediyi tekrar yapılandırarak vadeyi uzattıklarını beyan ederek toplam borcun 18.000 TL olduğunu söyledi.Ben ısrarla çektiğimiz İşletme kredi kalan tutarını öğrenmek istememe rağmen toplam borcu bu kadardır,kredi kartının riskininde benim ipotek üzerinde olduğunu söyledi.
  Ben sadece çekilen işletme kredisine kefil olma niyetiyle imza attım ve bana bundan sonra çekilecek kredi yada kullandırılacak kredi kartları içinde kefilliğimin devam edeceğini söylemediler.
  Sizden öğrenmek istediğim şudur:Sadece işletme kredisinin ödemesi bittiğinde evi ipotekten kurtarabilir miyim?
  2- Bu hafta cep telefonuma yasal uyarı adı altında mesaj geldi. Mesajda kullandığım cep tlfnun IMEI numarası yazılı ve bu IMEI’nın klonlandığı,30 gün içinde de kapanacağı yazılı.Bu telefonu 24.03.2012 tarihinde 24 ay taahhütlü AVEA Süper Avantaj kampanyası ile aldım.Ancak telefonun faturası daha önce telefon servise gittiğinde telefonla birlikte gönderilmiş ve fatura geri gelmedi, faturaya da ulaşamadım.Yani elimde telefonun faturası da yok.Bu konuyla ilgili yasal hakkımı nasıl koruyabilirim?
  Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.
  Saygılarımla.

  • Sayın hocam 17 Aralık’ta ki soruma bir yanıt alamadım.Ne zaman dönceksiniz.Daha beklicekmiyim.

   • Sorunuz tarafıma ulaşmadı. Tekrar sorunuzu gönderiniz.

 3. Sayın Hocam ,sadece ismimin yayınlanması mümkün müdür?
  kolay gelsin.

 4. Merhaba, elımde alacaklısı oldugum vadesı gecmıs kambıyo senedı var, ıcra acmadan once noterden protesto ceksem ıcra masrafı yapmadan once daha mantıklı olur mu? Ve vadesı gecmıs senetlerde noterden protesto cekme hakkım var mıdır? Tesekkur ederım.

  • Vadesi geçmiş bonolarda protesto olmayacaktır; elinizdeki bonoyu icra takibine koyabilirsiniz.

 5. Merhaba benim sorum şuan çalıştığım firmada bana çıkmam için baskı yapılıyor yalan yanlış konulardan ihtar tutuyorlar firmanın yöneticisi beni odasına çağırdı bağırdı çağırdı şahsıma hakaret etti bir sonraki gün insan kaynakları yöneticisi çağırdı burdan çıkacaksın diyor bende haklarımı verirseniz çıkarım dedim biz çıkartmayız sen çıkacaksın diye baskı yapıyorlar sürekli baskı altında bırakıyorlar eşimde aynı yerde çalışıyordu onada baskı yaptılar hakaret ettiler oda dayanamadı istifa etti şimdi aynı şeyi bana yapmak istiyorlar sayın hocam yardımcı olursanız sevinirim hayırlı günler

  • Anlattığınız olay mobbing çağrışımı yapıyor, bu yaşananları belgelemeye çalışınız.

 6. merhaba
  evlilik nedenıyle ısten cıkmak ıcın iş yerine noterden ihtarname yolladm ellerıne ulasmadıgını soylendı noterde ulastıgını sırket kase bastıgını soyledı sırket evrak ımzalamam gerek dedı benim sirkete gidip imza atmam gerekmı noterdekı cıkısım yeterlı degilmi
  iyi aksamlar

  • İşyerine gidip evrak imzalamanız size dayatılamaz.

 7. ben 2011 yılının eylül ayında sıfır bına aldım.2011 kış ayında yagmurlar yagdıgı zaman binaya merdiven boşlugu ve benım oldugum dairenı banyosuna su geliyor.mutayite şikayetimizi bildirdik.bunun üzerıne 2012 nisan ayında mutayıt tarafından bınanın çatısına fayans yapıldı.2012 kış ayında yıne su almaya başladı.mutayıte tekrar bildirdigimizde yapacak başka birsey olmadıgını söyledı.beledıyeye şikayet ettım.beledıyeden gelen kontroller benım haklı oldugumu yazan resmı yazı posta yoluyla gonderdıler buna ragmen mutayıt her hangi bir işlem yapmıyor ne yapabilirim.ihbarname çeksem olurmu nasıl bir şey yazmam gerek yardımcı olursanız sevınırım

  • Gayrimenkul uzmanı bir Avukata gidiniz ve ihtarname çekiniz.

 8. merhabalar,
  benim sorum şöyle. kiracı olarak durduğum evden taşındım. lakin herhangi bir kira sözleşmemiz veya tahliye taahütnamesi yapmamıştık eve girerken. ben evden taşındım ben taşındıkdan 15 gün sonra ev sahibi eve noter götürüp tutanak tutturmuş evi temizlenmeden gitmişler ve evi boyatmadan gitmişler diye. ben zaten sözleşme yapmadım hiçbir şekilde evide boyalı teslim almadığım için boyatmadım. bunun bana herhangi bir hukuki sonucu olurmu yaptırımı olurmu tarafıma. cevap verirseniz çok sevinirim.

 9. HOCAM İYİ GÜNLER
  BENIM ABLAM VE ENİŞTEMİN İKİ EVİ VAR EVLERİ ALDIKLARI FİRMADA VEKALETLERİ VARDI VE FİRMA ONLAR ADINA BİR ŞİRKETE KOMPLE İKİ APARTMANI BİR KİŞİYE KİRAYA VERDİLER.BİZE 500 TLDEN SATICI FİRMA KİRA ÖDEDİ 1 YIL .DAHA SONRA 532 TL OLDU KİRALAR 6 AY ÖDEDİKTEN SONRA İNŞAAT FİRMASI ÖDEMELERİ BUNDAN SONRA KİRALAYAN ŞİRKET ÖDÜYCEK DEDİ.SONRA KİRALAYAN FİRMA 1 AY 532 TL ODEDI VE IKI ŞIRKET ARALARINDA SORUN YASADILAR.ARALARINDA RESMI OLARAK 300 TL OALARAK KIRA KONTRATI YAPMISLAR VERGIDEN KACIRMAK ICIN DIYE DUSUNUYORUZ. AGUSTOS 2012 DEN BERI KIRALAYAN FIRMA 300TL ODUYOR.VE SON 6 AYDIR HIC ODEME YAPMIYOR DIGER EV ICINDE 10 AYDIR ODEME YAPMIYOR.BIZI MAHKEMEYE VERMESSENIZ 532TL DEN GERIYE DONUK ODEME YAPICAZ DIYOLAR YOKSA 300 E DEVAM DIYOLAR VE BU ARADA HIC KIRA ARTISIDA YAPMIYOLAR.EYLUL 2010 DA 5 YILLIK KIRA SOZLESMESI YAPMISLAR.BINADA BI COK EV SAHIBI MAHKEMEYE VERDI KAZANANLARDA VAR KAYBEDENLERDE.AVUKAT 1500TL DAIRE BASINA PARA ISTIYOR İKİ DAIRE 3000TL VE BIZ SUANDA ZATEN KREDI BORCLARINDAN DOLAYI ZOR DURUMDAYIZ VE AVUKATLIK PARASINI VEREMEDIK.NOTERDEN IHTARNAME CEK DEDILER.KIMISI GERCEKTE ALMANIZ GEREKEN KIRAYI YAZIN TALEP EDIN DIYOR. AMA FIRMA 300 DEN ODER ARADAKI FARKI ODEMEZ DIYORLAR.AMA GECMISTE YATAN 500 VE 532 YATAN KIRA BEDELLERI VAR .SIZCE NASIL BIR YOL IZLEMELIYIM.NOTERDEN IHTARNAMEYI NASIL HAZIRLAMALIYIM BANA YARDIMCI OLABILIRSENIZ COK SEVINICEM.SAYGILARIMLA

  • Hukuki sorunu olan şahsın kendisi soruyu yöneltmeli. Bu, web sitemizin kuralıdır.

 10. Merhaba çok vahim bir durumdayım işe girerken patronuma güvenemediğim için iş sözleşmesi yapmadım malum özel sektör maaşımın altında bi tutara sigortam yapıldı işverenimin mesleğimle ilgili olmayan işleri de istemesi üzerine istifa ettim maaşımın 3te 1ini banka yoluyla yolladı geri kalanını ödemeyeceğini belirtti. Yapabileceğim bir şey izleyebileceğim bir yol var mı? Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Firmada çalışma sürem 2 ay.

  • Aldığınız net ücreti ıspatlayabilirseniz açacağınız iş davasını sonuçlandırabilir bu şekilde hakkınızı alabilirsiniz.

 11. merhaba tevrat bey. Kiracım 3 aydır kirayı vernmiyor. Aynı zamanda bizim boş anımıza geldi ve akan çatıyı usta olduğu için onarmayı teklif etti bizde bi şekilde 400 lirada yolladık. şimdi ulaşamıyoruz kiracıya açmıyor telefonları. Evde durmuyor. Komşularımız kimsenin girip çıkmadığını söylüyor. Ve bu adamın 8 tane icrası var. Sonrasında avukata gittim ama o da 600 lira istiyor ve bu dosya ücretiymiş. Sonrasında ava falan var. bunlarda ücretli yeni düğünden çıktım bunu ödeyecek param yok adamın borcu 1300 lira biz bunu almak için nerdeyse iki katını mı ödeyeceğiz? Zaten o kadar haczi olan adamdan bişey alamayacağımız belli. Yani biz sadece evden çıksın istiyoruz para da istemiyoruz. Biz bunu nasıl hallederiz avukata bu kadar ücret ödemeden nasıl yapabilirz. Noterden ihtar çekmek varmış sanırım onun ücreti ne kadar ve sonrasında dava açtığımızda da avukata ücretmi ödeyeceğiz. Dava ücretlimi? Yani ben evimi almak için illa paramı ödeyeceğim bunun başka bir yolu yok mu?

  • Kira hukuku ilgi alanım dışında; üzgünüm.

 12. iyi günler. iş yerinin tüm işlerini eksiksiz yapmaktayım. ama iş yerinde başkan değişikliği sebebi ile beni çıkartmak istiyorlar. yeni başkan iş yerimde mükellef olmadığı halde bir esnafın beni şikayet etmesi üzerine bunu fırsatı bekliyorudm. kendine yeni bir iş bul çek git ibaresinde bulundu. 2 yıldır iş yerinde çalışıyorum ve hiç yıllık izin kulllanmadım. tazminat vermemek için dalaveere çeviriyorlar. ne yapmam lazım

  • Uzman avukat eliyle İhtarname çekebilirsiniz. İzinlerinizi kullandırmaması işverenin başlıbaşına kusurudur.

 13. iyi günler hocam
  2011 ekım ayında arazim için kat karşılığı sözleşme ile bir mutahitle anlaştım.Anlaşma gereği ocak 2012 den ocak 2013 e kadar inssat suresi vardı.Daha sonrası için bana her ay 1000 tl kira ödeyecekdi.Eve haziran 2013 de oturdum.tapumu da aldım yanlız biriken 6 aylık kiramı mutahitten alamadım .2013 mart ayında kiramı ödemesi için noterden ihtarname çektim. nisan 2014 oldu hala kiramı odemedi.Bana binanın iskanı çıksın ödeyeceğim demekte.Şimdi ben elimdeki sözleşme ile ilamsız icra takibi başlatsam benim alacağım olan 6 aylık kirayı faiziyle birlikte alabilir miyim ?yoksa tekrar noterden ihtarname mi çekeyim ,ilamsız icra takibi başlatsam faizi ilk ihtar çektiğim günden itibaren mi alırım ?
  cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  • Noter sözleşmenizi görmeden yorum yapmam afaki olur.

 14. iyi günler. 2 sene 10 ay çalıştığım işten ayrılacağımı müdür beye söyledim yalnız 15 gün daha çalışmamı bu sürede işi bırakamıycamı söyledi. Fakat sigorta primleri maaş olarak eksik gösteriliyo prim bodrada gözükmüyo resmi tatil günlerinde mesaisiz çalışıyoruz. Noterden ihtarname çekip içerdeki 1 aylık maaşımı , kıdem ve ihbar tazminatını alabilirmiyim. çok teşekkür ederim sağolun.

  • İhbar tazminatını işi bırakırsanız alamaz sadece kıdem tazminatı alabilirsiniz. Fazla mesai hakkınızı da…

 15. Merhaba Arsamı uc yıl önce kıraya verdım ekmesı ıcın noter sözlesmesı yaptıgımız kıracıya ulasamıyorum sureklı yılda bır kez görüsüp oyalıyor bızı suan tarlamız ekılı ,nıyetım kötü degıl fakat kıraları 2 yıl elden ödedi bırbucuk yıldır kıra vermıyor kendısı batak oldugu ıcın sözlesmeyı resmı olarak aryıldıgı esının adına yaptık suan malvarlıklarını esının üzerıne aldıgnı bılıyorum.en masrafsız sekılde alacagımı alıp kıracımı nasıl cıkarabılırım ?

  • Kira hukuku ile ilgili sorulara cevap vermiyorum. Sizinle ilgili değil.

 16. merhaba tevrat bey. biz 3 arkadaş öğrenciyiz ve ev tuttuk. Senette üçümüzün imzası var. Birimiz 7 aylık kira borcunu ödemedi. Diğer ikimiz ise ödedik. 7 aylık süre içinde ev sahibi hala ihtarname çekmedi. Ama oldu ki ihtarname çekti. o zaman ne olacak? Sözleşme de bizimde imzamız var. Bizde borçlu durumuna düşer miyiz? Düşersek buna itiraz etme hakkımız var mı? Saygılar.

  • Senette (bono) her üçünüzün imzası var olduğu için ödenmeyen borçtan 3 kişi sorumludur. Borç sizindir ve itirazınız lehinize sonuç doğurmaz.

 17. Tevrat bey merhaba, Caprice Gold’dan senetle/taksitle devremülk aldık, tapu henüz verilmedi, aynı anda yapılan kira sözleşmemiz de var. HEr ay ben onlara senedi, onlar bana kira ödüyordu. Ancak Nisan ayında 15 günde yatırılması gereken kirayı 45 gün geciktirdiler.
  Alacağımın tahsili için ihtarname çekmem gerekir mi? İhtarname masrafını karşı taraftan nasıl alabilirim?

  • Caprice Gold projesinden aldığınız devremülk tapusu elinizde değilse bir sorun var demektir. Çünkü elinize tapu belgesi verilmeden ödeme yapmasaydınız. Kira adı altında verilen paranın karşılığı nedir ? Bildiğim kadarıyla tapusu olmayan, işletmeye açılmadan kira getiren mülk olmaz. Siz verdiğiniz paranın kirasını alıyorsunuz demektir. Paranın kirası faizdir. Bu noktada, kirayı almak isterseniz ihtarname keşide ederek şansınızı deneyin. Bana kalırsa tapu verilmediğinden; ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz. Sözleşme hükümlerini iyice uzman avukata inceletiniz. İhtarname masrafını dava açmanız halinde ek olarak alabilirsiniz.

 18. Hocam merhaba. Benim işyerimle ilgili şöyle bir problemim var;
  5 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Şirketin merkezi istanbulda ben Bursa’da çalışıyorum. Maaşım işe girdiğim günden itibaren asgari ücret + gayrı resmi maaş olarak hesabıma yatmakta. Bununla birlikte yaklaşık 3 yıldır maaşımı düzensiz almaktayım. Ve bu düzensizlik son 9 ayda had safhaya ulaşmış durumda. Şu anda içinde bulunduğum şöyle bir durum var. Geçtiğimiz mart ayı başında en son kasım maaşımı almış aralık maaşımı bekliyor durumdaydım. Acil para ihtiyacım oldu patronumu arayıp avans istedim ve gönderdi. Ama internet şubesinden hesap hareketlerine baktığımda bu avansı ocak ayı maaşına mahsuben gönderdiğini gördüm. Aradım ve aralık maaşımı henüz almadığımı hatırlattım. Bana aralık maaşını yatırmış olmamız gerekiyor diye bir cevap verdi (elinde bir liste var oradan verdiği avansları düşüyor). Yani elinde ki listede nasıl olmuşsa! aralık maaşını vermiş olarak işaretli. İsteği üzerine hesap hareketlerinden son bir yılda aldığım resmi maaş ve maaş avanslarını çıkarıp bir Excel belgesinde düzenleyip kendi hesap hareketleriyle karşılaştırma yapması için gönderdim. Bundan iki ay sonra arayarak haklı olduğumu kendi listesinde karışıklık olduğunu aralık ayı maaşımı alacağımı söyledi. Bunun üzerinden bir hafta geçti hesabıma maaş yattı. Tekrar girdim baktım bu sefer şubat maaşı açıklamasıyla göndermiş. Aradım durumu sormak için geçen yılın gayrı resmi maaş alacaklarımla birlikte vereceğini söyledi (aynı durum gayrı resmi alacaklarım içinde mevcut).
  Şu anda şirketten aralık mart nisan maaş alacaklarım ve kasım ayında itibaren de yemek parası alacağım duruyor. İş akdini tek taraflı olarak fesh etme hakkım var mıdır varsa bunun için nasıl bir yol izlemeliyim?

  • İş Yasasına göre tek taraflı olarak iş akdinizi feshedip kıdem tazminatı ve birikmiş ücret, fazla çalışma gibi haklarınızı İstanbulda açılacak tazminat davasıyla alabilirsiniz. Çünkü; aylık ücretleriniz ödenmemiş görünüyor. 0212 553 37 93 randevu alabilirsiniz.

   • İş çıkışınız bildirilmezse yeni işyerinde işe başlayamazsınız.

 19. kapıdan alınan ürünün bir hafta cayma hakkı var notere gıdersem hemen hallolur mu nekadr para alır noter bende yardım lütfenn

  • İadeli tahhütlü posta göndermeniz yeterli. İhtarnamenin uzunluğuna göre 100*150 TL civarında masrafı olur.

 20. iş yerine maaşımdan kesilen haksız kesintilerin tarafıma geri ödenmesi için ihtarname yolladım. kesilen paraların hesabıma yatırılmasını talep ettim fakat belirli bir süre içinde ödenmesini eklemedim ne yapmalıyım. ne kadar sürem var yoksa tekrar mı göndermeliyim

  • Ödeme süresi vermeniz gerekli değildir. Bu haliyle de ihtarnameniz sonuç doğurabilecektir.

 21. merhaba hocam capricegold bayrampaşa otelden tapulu odam var,
  3 aydır kiramızı vermiyorlar neyapabilirim masrafta yapmak istemiyorum durumum yok..masraf olmadan nasıl hakkımı arayabilirim..

  • Capris Gold hakkında icra takibi yapabilir ve haciz başlatabilirsiniz.Sözleşme kapsamı dikkate alınarak dava açabilirsiniz.Şahsi kanaatim otel inşaatı bitmeden kira adı altında para ödenmesi faiz kapsamındadır.Bu nedenle faiz alacağı işleme konulabilir. Birlikte hareket etmeniz lehinizedir

 22. S.ajkkkhgghjjjjs.a. s.a tevrat bey ilginiz için Tskr.bn işten ckrtildm tazminatınıvereceklerini söyledi patron ama param yok gecikcek diyor.birde maassim asgari ücret gözüküyor ama bn fazla alıyordum ne ypmam lazım noterden ihtar ceksem masrafı ne kdr olur .tskrler

  • İhtarnameyi avukatınız varsa onunla yoksa bizimle birlikte keşide edebilirsiniz. İş hukuku için Hayati önemde bir aşamadasınız.

 23. merhaba tevrat bey.
  ben bir rant a car dan araba kiraladim adam benden 1000 tl depozit çekti ve 21 iş günü sonra yatırcagını söyledi ve benden birdaha araba kiralarsan senden depozit çekmicem diye söyledi ben 2. arabyı kiraladım depozit almadı 1. arabanın 21 günü doldugunda aradım diğer arabaya say dedi bende bunun için çekilmiceğini söylemiştiniz dedim yasal yollara başvurcam dedim sözleşmenın arkasında 90 iş günü yaziyor benim orda imzam yok ve 90 iş gününü bekledim doldur aradım hala yatırmıyor 1 arabanın sözleşmesi var 2.nin yok vermedş bişey bana paramı nasıl geri alabilirim ihtar çekin diyolar çevrem dikkatli bir şekilde ne yapmam lazım ihtarda yatırmazsa

  • Bu konu web sitesinin ilgi alanı dışında.

 24. Gercek usretkm uzerinden sgkya bildirilmedigi asgari ucretten yaptığı icn noterden ihtarname cektim isyerime fesh ettm fakat adres hatali Ayni mahalle ama hatali yazilmis. Ne gbi sonuclar dogurur. Ne yapam lazim

  • İhtarnameyi tekrar noterden doğru adrese gönderiniz.

 25. merhaba tevrat bey patronlara ayın sonunda işten çıkacağımı söyledim fakat tepki gösterdiler çıkamazsın dediler bende çıkcağımı söyledim bunun üstüne bana bağırdılar bende ertesi gün işe gitmedim ihtar çektiler işe geri dönmem için ama dönmedim onlar da ihtar parasını benden istediler bende vermedim şimdi de avukata vermeyi düşünüyorlarmış onları yarı yolda bıraktım ve ihtar parasını vermedim diye tehdit ettiler bende onları tehdit ettim maaşımı asgari ücretten yatırıyorlar üstelik geç verdiler yıllık iznimi kullanmadım resmi tatillerin hepsinde çalıştım ama mesai vermediler ve daha bunun gibi bir sürü olay var sizce bu durumda haklı kim mahkemeye verseler bu nedenlerden ötürü ne çıkar bana yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

  • Sizin de ihtarname çekmeniz gerekir. Yasal haklarınızı talep ediniz.

 26. Tevrat Bey işyerine noterden ihtar çektim…Ancak ihtar çektikten sonra aramızdaki sorunu halletik…Şimdi noterden bu ihtarı durdurmak mümkün mü?

  • Elbette; işlem yapmazsanız noter ihtarı anlamsız kalır.

   • Evet dilekçe aldılar ve belgeyi göndermediler…

 27. Merhaba tevrat bey benim bir bosanma davam var devem etmekte tazminat talepleride var ancak maasimdan baska birseyim yok ve su an calistigim.isten ayrilip dava etmek istiyorum bazi alacaklarimin odenmemesinde dolayi bu isyerimden tazminat kazandigim takdirde tazminat talep eden esimin bundan pay alma durumu varmi be bu isyerine acacgim davadan kendisinin yada vekilinin haberi olma ihtimali varmidir ?

  • Tazminatınızın tamamı haczedilebilir önünde yasal engel yok.

 28. hocam Karaderili Group geçtiğimiz hafta yani 20.07.2014 tarihinde henüz yapımı bitmemiş 2016 yılında belki biterse amaçlı bizi kandırarak yalanlar söyleyerek 17.100.00 tl ye taksitle devre mülk satılar evrakları eşim imzaladı iptal hakkımı kullanmak istiyorum, bayram araya girdiği için yapamadım kaç gün sürem var ve ihtarname çekerken eşimle mi beraber gideceğim ihtarnamede neler yazmam gerekir bu işin sonu ne olur.

  • Sözleşmeyi kim imzalamış ise feshi o yapar. Bayramda süreler işler; son günü bayrama denk gelmişse sonraki çalışma günü son gün demektir.

 29. merhaba. 06.06.2013 tarihinde evimi kiraya verdim. ve senesi dolmadan önce kiracıya benim evime taşınmam gerektiğini evimden çıkmasını söyledim. depozitonun yerine de 1 ay müsade verdim. yalnız o ay da geçti hala çıkmadı ve süreği uzatmaya çalışıyor. eşyalarını kapıya koymam durumunda nasıl olur.

  • Kira ile ilgili soruları yanıtlamıyorum.

 30. Hocam yeni bir daire satın aldım .Dairede kapıcı sorunu davasında tazminata hak kazanmış.
  1- Bu parayı benim ödemem gerekir mi ? Yoksa eski malik mi ödeyecek?
  2- Yönetici parayı benim ödemem gerektiğini sölüyor.Ödemediğimden avukat tarafından ihtarname çekileceğini söledi. İhtarname benim elime ulaşmadan tazminat borcunu ödesem, İhtarnamaden çekilen noter masrafını ödermiyim.?
  3- Parayı ödemem halinde eski malikten parayı alabilirmiyim?

  • 220 TL Danışmanlık ücretini yatırmanız halinde sorunuz yanıtlanacaktır.

   • sayın tevratduran bey, ben internetten 804 tl lik bi telefon aldım. Ürünü sım kart takarak kullandığımda telefondan kulaklıkla görüşmenin yapımadıgnı kulaklıkta vıdeo, muzık dınlendıgını gordum. sonuç itibariyle bana yollanan telefonun bozuk olduğunu düşünüyorum. musterı temsılcılerı farklı farklı konbusuyorlar 2 gun ıade talebım ıcın bekletmeye aldılar urunu yollyın dedıler yolladım. yenıden musterı hızmetlerını aradığımda sım kart takıldığı ıcın ıkıncı el olduğunu telın bıze yollanabılırlıgını ve hıc kullanmadığım sıfır urun ıcın kendımın garantiye yollamam gerektıgını soyledıler. 14 günlük ıade degısım hakkım ıcındeyım bu olanlar oluyor suanda telefonu ups kargoyla yolladım departmanlarında. bana dedıklerı bızde urunun bozuk olduğunu bılemezdık 14 günlük surenın gecmesını bekliyorlar gıbıme geliyor. ayrıca netten sıparıs verdıgım sıparıs numaram daha önceden verdiğim hiçbir ürünüm gözükmüyor kaldırmışlar bugun baktım. notere gidip ihbarname versem 14 günlük sürenin zaman aşımına uğramaması için uygun olur mu? cevaplarsanız cok sevınırım

 31. Tavrat bey merhaba ben 4 ay once 600 tl kira ile evimi kiraya verdim evi tutarken sadece depozito aldim bi kira bedelini evin ufak bi tadilati icin almadim 4. Kira gelmesine rahmen bugune kdr sadece 300 tl kira bedeli ödediler evden cikmak istediklerini belirtip cikmam icin depozitomu l

  • Kira ile ilgili yazı yazmadığım gibi kira ile ilgili sorulara buradan yanıt vermiyorum.

 32. Sayın Duran,
  öncelikle vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ediyorum.
  Yeni satın aldığım evdeki kiracının çıkması için noterden ,kiracının adres kayıt sisteminde bulunan adresine ihtarname gönderdim.satın alma işleminden bir gün sonra noterden gönderdiğim ihtarnamenin adres bulunamadığından dolayı kiracıya ulaşmadığını ise iki ay sonra yani dün öğrendim.
  (söz konusu eve ait farklı adresler mevcut olduğundan noter bana, kiracının adres kayıt sistemindeki adresine ihtarnamenin gönderilmesini teklif etti bende kabul etmiştim.)
  1- Şu durumda kiracıya satın alındıktan ilk bir ay içinde çekilmesi gereken ihtar yapılmış sayılır mı?
  2- İki ay sonra olsa da, adres düzeltmesi yapıp aynı ihtarnameyi göndermek işe yarar mı?

  • Kiracının adresi satın aldığınız evdir. Satın aldığınız evin adresini biliyorsunuzdur. Avukat yardımı almadan bu tür işlemleriniz hak kaybına yol açar.
   Süreyi kaçırmışsınız (1+6 ay) tekrar ihtarın bir anlamı olmaz. Bu durumda önceki ev sahibi ile kiracı arasındaki kira kontratına göre hukuki süreç ve ihtarname yazımı ardından dava açılması gerekir.

 33. tavrat bey biz 05.05.2013 tarihinde mütayitten ruhsat tarihinden itibaren 12 ay içinde teslim olacak bir daire satın aldık fakat 10.10.2014 olmasına rağmen hala dairemizi teslim alamadık. bize her seferinde bir tarih veriyor ve dediği tarihte teslim edilmiyor. ayrıca 20.000tl peşinat verdik kalanı ev tesliminde kredi ile verecektik ve bize her seferinde zaten 20.000tl verdiniz deyip duruyor bitince parasını alacaktı şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor ayrıca elimizdeki sözleşmede yazanlarla evde kullanılan malzemeler aynı kalitede ve özellikte değil ne yapabiliriz veya nasıl bir yol izlememiz lazım yardımcı olursanız sevinirim

  • Sözleşmeyi görmeden hukuken söz söylemek anlamsız.

 34. Şahin duran benim meramım il özel idaresinde mahkeme kararı olan maaş alacakların var icra yada verdik kar etmedi ve bizi sürekli atlatıyolar son olarak noter muhtarı çekmek aklimiza geldi fayda si olur mu birde bireysel bu işi yapabilir miyiz villada avukat gerekli mi saygilarimla de yilmaz

 35. slm 3 yıldır gsm firmasında çalışıyorum tüm resmi tatilerde hafrta sonlarıda çalısıyorum 24 sahat iş çıksada çıkmasada biyere gidemiyorum gece veya gündüz saat kaçta aranırsam işe gidiyorum maasım düşük gösreriliyor hiç mesai alamıyorum fazla çalışmalarıma haklarımı noterden ihbar çeksem alabilirmiyim kolay gelsin

 36. mrb hocam ben ozel bır hastanede calışıyorum. toplam 2 sene 3 ay calıştım ve bana işten cıkarıldın 3bin tl al ıstfanı yaz cık dıyorlar. benım kullanılmamıs yıllık ıznım var ustelık bugun cık yarın gelme dedi ne yapmalıyım.

 37. hocam kiracımızın sözlesmesini yenilemedik cünkü gelmiyor aradan tam 5 ay gecti noterden protesto cekmedim söyle cekmedim bana sürekli mesaj gönderdi yurt dısından para gelcek yatıracam sonra dedi cenazem var simdide psikolojik tedavi görüyor. ama bana mesajlarda 5 aylık kirasını ödeyecegini yazdı.fakat halen ödemedi facebook yazısmalarında da var cep telefonunda da var bu yazısmalar benim icin delil teşkil edermi bir ara gelip evden cogu esyasınıda cıkarmıs evde esya varmı yokmu bilmiyorum .kapıyı acmam yasal degil hukuk mahkemesine gidip nasıl bir dilekce vermeliyim .veya nasıl protesto cekip beklemeliyim.telefonumu ve facebook hesabımı engellemiş yazışmalarda bana sürekli parayı getireceğini söylüyor.paranın banka hesabına yatması gerekiyor.sözleşmede öle belirttim fakat yatmamış bankadan ve telefon mesajlar facebook tan yazılan mesajları nasıl alabilirim yardımcı olabilirmisiniz.

 38. Merhabalar tevrat bey . Benim sorunum da iş yerimle alakalı gayrimenkul üzerine bir iş yaptım 5 ay kadar fakat 2 aylık maaşımı hala alabilmiş değilim ve bu süre içerisinde sigorta primlerimde yatırılmamıştır bende kendi hakkımı nasıl arayabilirim . İhtar çektirmem sizce olumlu sonuç veriri mi?

  • İhtarname işçilik alacaklarınız için olumlu sonuç verir. SGK priminizin ödenmesi için ise Hizmet tespit davası açmalısınız.

 39. Hocam ben devlet memuruyum ve haksız uygulama nedeni ile 3ay sonra il dışı tayin olacağım fakat idare tarafından il içi tayin edilerek cezalandırılmaya çalışıldím. Bu uygulama ile ilgili kurumuna ihtarname çekebilirmiyim. Mahkemeye başvurmayı düşünüyorum. Kazanmamıştır durumunda ihtarnamede maddi manevi tazminat talep edebilir miyim.

 40. sayın hocam biz bir otelle hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi yaptık sözleşmede bu sözleşme konu olan otelde yapıldığı için cayma hakkı yoktur diye madde var biz caymak istiyoruz vazgeçtik ne yapabiliriz ?

  • Tüketici Hukuku kapsamındadi hukuki ilişkilerde, sözleşmelerde cayma hakkı vardır. Ticari ilişkilerde sözleşmede açık hüküm yoksa cayma hakkı yoktur. İradenizi sakatlayan hata hile cebir gibi haller varsa sözleşme hiç kurulmamış sayılır.

 41. Mrhabalar hocam ;
  2014 temmuz ayinda ise basladim bi guvenlik sirketi ile fabrikada.daha sonra subat ayinda fabrika ile o.guvenlik sirketi arasindaki sozlesme bitti ve o.guvenlik sirketi otomatikmen sozlesme yenilemis.fabrika guvenlikcileri kendi bunyemizde calistircaz diyerek sozlemenin feshisini istedi ve fesh edildi.o.guvenlik sirketi bizi cagirarak sirketten istifa etmemizi istedi.bende ihbar ve kidem tazminati almak sartiyla yazarak istifa ettim.bu sartlarda bana ihbar tazminati hakki dogar mi? Fabrikada calisiyorum simdi fabrika var hakkin diyor fakat o.guvenlik sirketi odeme yapmiyor
  Simdiden tesekkurler hocam kolay gelsin ..

 42. Hocam Merhaba ben bir dükkanda kiracıyım 10 yıllık ayda 600 tl Her yıl %10 artırmalı sözleşmem var Ben kiracı iken kira devam edecek şekilde Pazarlık sonucu dükkanı 200 bin tl Anlaşarak Satın aldım 100 bin nakit ödedim.. binanın yapı kullanım ve iskanı olmadığı için geri kalan 100 bin tl yapı kullanım izni yapıldığı Takdirde Tapusunu adıma yapıp bakiye ödenecektir .
  Ancak dükkan sahibi benden habersiz 3 firmaya tapusunu devretti 3 aydır kiramı ödemek için karşımda kimseyi bulamadım. ancak tetkiklere göre tapu dairesinde 3 otomotiv satış bayiisine satış yapıldı ve dükkan kirası 600 tl eski sahibine her ay banka aracılığıyla düzenli gönderdim bu aşamada yeni kira sözleşmesi yapabilmek için dükkan sahipleri hisse sahipleri eşit olmadığı tespit ettim bir A.firma %40 ve diğer B:C firmalar % 30 dur 3 firmaya nasıl bir ihtarname çekmem gerekir.Aydınlatırsanız Sevinirim Başarılar dilerim

 43. Merhaba Hocam İşyerı Benı 21.04.2015 Tarihinde İşten cıkardı Aynı Gun iş kur ve İş Mahkemesıne Dava açtım
  27.04.2015 Tarıhınde işyerı Beni Tek taraflı çıkış göstermiş BİMER SOSYAL ÇALIŞMA GUVENLIK BAKANLIGI VE Resmı kurumlara
  olayy öncesıde Çıkıs Günüde Dilekce verdim Şimdi İşveren Bana Noterden İhtarname cekmiş ayın 27 de Çıkıs yapıldı Diye issizlik maaşımda engellendi Şimdi İşyerıne Cevap Noterden mi yazmalıyım Cevap 3 Sayfa Noterden Fazla Tutarmı

  • noterden ihtarname keşide etmelisiniz.

 44. Merhaba hocam, işyerinde patro bana verilen sozleri yerine getirmedi. tartıştık ve haklarini veriyim cik git dedi. Ofise gittiğimde bana 2 adet evrak imzaladım kase ve imza olmadan. Imzalatan belgelerde beni cikartma sebebi olarak ekonomik sebepler dige geçiyor.diger kagitta ise ihbar tazminati vermemek icin bana 2 ay icinde iş bulmam icin gunde 2 saat olmak uzere izin verildi. Ben onlari imzaladim ve kopyalarini kaseli imzali olarak talep ettim bana .1 hafta sonra baska bir cikis bildirgesi daha imzalatmak istediler bana 2.cikis bildirgesini kase ve imzali(sirket tarafindan) olarak verdiler onu sakladim kopyasi bende duruyor. 2. Bildirgede hak talep edemegeceyim icin imzalmak istemedim ve daha onceden imzalamis olduğum cikis bildirgelerini tekrar tekrar talep edince bana seni isten cikartmiyoruz dediler. Bende imzalamis olduğum evraklari geri talep etmeme ragmen vermeyeceklerini soylediler. Ihtar cekerek imzalamis olduğum evraklari ve haklarimi taleb edemilirmiyim teşekkürler

  • Olayların gelişim sürecini izahla hukuki taleplerinizi ihtarname ile bildirmenizde hukuken yarar var. Bulunduğunuz şehirde İşçi hakları ile ilgili uzman avukat yardımı alınız.

 45. Hocam ıyı gunler ben devre mülk aldım 2013 de taksıtlerıne başladım 2014 de bıtırdım inşaat 2014 ocakta teslimi edilecekti Yada 6 ay sonra dıye yazıyor sözleşmede ama teslim edemediler 6 ay sonradan telefon tatil verdıler ama gıdemedım 2015 martta gittim amaz verilen vaatler park ,oyun salonu vesaır şeyler yoktu demem o kı bu fırmaya ıhtar çeksem paramı alırmıyım teşekkürler

  • Bence hakkınızı arayınız. Dava açmadan bilinmez.

 46. Merhaba,yaklaşık 30 bloklu bir sitenin bir bloğunun en üst katında oturuyorum ve dam akıyor(ne kadar ilginç değil mi?:)..Site yönetimine 6 aydır gidip gelmeme rağmen hala hiç bir çözüm üretilmiş değil hatta bu konuda bir adım dahi atılmadı.Bu işin illa mahkeme ile mi çözülmesi gerekiyor?Veya çözüm merciinde olanlar beraber yaşadıkları diğer insanların en basit sorunlarını çözmede neden bu kadar isteksiz davranıyorlar?Bu konuda güvendikleri hukuki herhangi bir boşluk var mı?Hazırladığım dilekçeyi işleme koymuyorlar,”tamam,halledeceğiz.” deyip gönderiyorlar.İhtarname çekeceğim,bunun dışında bir çözüm olabilir mi?Saygılar..

  • Sulh Hukuk Hakiminden (dava başvurusu yaparak) olaya müdahale etmesini istemelisiniz.

 47. Mrhbalar Tevrat bey; 13aydir calistigim formam sigorta primimi eksik yatırmış asgari ucretten göstermiş bilgim dahilinde olmadan girdi çıktı yapılmış ücretlerimi de odemiyor bugün yarin diye dayatiyor…ben maaş bodrosu istediğimde ise normal maaşimin uc kati ucretten gösterilmis imzalı kaşeli belge veriyor…. Haklarım nelerdir ihtarname çekmek yararima olacakmidir…sevgiler

  • Elbette hukuka aykırı işyeri uygulamalarının giderilmesi için ihtarname keşidesi yararlı olur. Bulunduğunuz ildeki avukattan hukuki yardım alınız.

 48. Merhabalar. Bir gsm operatöründen banka kredili cep telefonu aldım. Taksitleri faturama yansıtılıyor. Faturamda hiç gecikme yok kredi kartımdan otomatik ödeniyor, gsm operatöründen gecikme olmadığına dair teyit aldım. Ancak bankadaki kredide gecikme meydana gelmiş. Büyük ihtimalle gsm operatörü parayı bankaya geç gönderdi ya da bankada hata oldu. Bu da benim kredi puanımı düşürüyor. Düzeltilmesi için gsm operatörüne noterden ihtar gönderdim. Konuyla ilgili şu an için başka yapabileceğim bir şey var mıdır sizce? Düzeltilemezse tazminat davası açma hakkım var mıdır? Teşekkürler.

  • İtibarınızın iadesi ve zararınız için dava açma hakkınız var.

 49. Ben devremük aldım ve 15000 tl lik senet imzaladım yasal süreç içerisinde noter aracılığyla ihtarname çektim. 1 hafta once de mesaj geldi odemelerınızı yapmadığınız taktırde icra başlayacaktır. acaba ne yapmamı onerirsiniz

  • Menfi tespit davası açınız.

 50. 26.07.2015 de karaderiliden hiçbir ödeme yapmaksızın taksitlendirme ile hisseli gayrimenkul satış sözleşmesini imzalandım 29.07.2015 de noterden tasdikli ihtarname ile cayma hakkımı kullandım. ihtarname ellerine ulaşmazsa ya da kabul etmezlerse elden dilekçemi götürmek istediğimde kendilerine verilen dilekçemi nasıl ispatlayabilirim? Fax, e-mail ile gönderilen belgelerin resmi geçerliliği var mıdır?Teşekkür ederim.

 51. merhabalar Tevrat bey.
  Ben özel bir mağazada çalışıyorum. yaklaşık 8 seneyi devirdim ve hemen hemen 3 yıldır da mağaza şefliği yapıyorum. Fakat yaklaşık 7 ayı geçkin süredir maaşlarımızda sıkıntı oluyor fazla çalışıyor mesai alamıyoruz. (mesai alamama nedenimiz ise zorla gönüllü mesai yapıyoruz diye bir dilekçeye imza attırdılar) . Maaşım asgari ücretin üzerinde fakat bankaya asgari ücret yatırıp geri kalanı elden veriyorlar sigorta primini az göstermek için ve şimdi işten ayrılmayı düşünüyorum. Bunun için maaş gününü yasal süreçte geçmesini beklememe gerek var mı? cevabınızı bekliyorum.
  İyi çalışmalar.

  • Maaşınızı ıspata yarar yazılı doküman temin etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Bunun için beklemenize gerek yok fakat hakkınızı almanız için hukuksai işlemi ayrılmadan önce avukatla birlikte yapmanızda yarar var hatta gerekli.

 52. Sn Avukay Bey merhabalar
  Alanınızda mı bilmiyorum fakat bir sorum olacak. Düğünde eşime ve bana takılan takıları ailesi aldı, tabii ki silah zoruyla değil , manevi baskıyla. Şimdi benim onları mahkeme yoluyla alma şansım var mı ? Öncesinde ihtar cekmeme gerek var mı ?
  Tesekkür ederim

  • Boşanma,nafaka konusunda uzman meslektaşımdan hukuki destek alınız.

 53. Kolay gelsin ben bir tane devre mulk aldim aylik olarak taksitlerini yatiriyorum insaatin 2016 eylulde bitmesi gerekiyor ama 1 yildan fazla oldu ama insaat ilk gunku gibi kimse yapmiyor bende odedigim paralari almak ve devre mulkumu tek tarafli iptal etmek icin ihtarname ceksem olurmu parami geri alabilirmiyim. Simdiden tskler

  • Sözleşme şartlarını avukatın incelemesi sonrasında ihtarnamenin ne şekilde çekileceği avukat tarafından tespit edilmeli hukuki süreç başlatılmalıdır

 54. Saygıdeğer Duran Bey,
  Ben İstanbul Kadıköyde bir kursla sözleşme imzaladım. Lakin iş dolayısıyla ikametgahımı İzmit’e aldım. Bu özel kurs sadece İstanbul Kadıköyde şubesi var. Kursa herhangi bir ücret ödemedim. (2 ay oldu başlayalı) Sözleşmeyi feshetmek istiyorum. Sözleşmede fesih durumunda kursun ücretinin tamamının ödeneceği maddesi var. Ancak ikamet değişikliği ve de hastalık durumlarında kursun herhangi bir ücret ödemeden feshedileceğini öğrendim. Bunu yaparken noter tasdikli ihtarname çekmemi söylediler. Şayet ihtarname neticesinde çeklerimi vermezse acaba ne yapabilirim ?
  Yardımcı oolursanız çok müteşekkir olurum.

  • İhtarname çekiniz olumlu yanıt alamazsanız meenfi tespit davasını tüketici mahkemesinde açabilirsiniz.

 55. Saygılar Tevrat bey. Bir e ticaret sitesi üzerinden ürün aldım. Havale yoluyla ödeme yaptım. Firma aldığım ürünü yollamadı, para iadesi yapmadı. Telefonlarıma ve maillerime cevap vermiyor. Tüketici hakem heyetine ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım ama öncesinde ihtarname çeksek faydası olur mu? TeşTeşekkürler

  • İhtar çekmekte elbette yarar var

 56. merhaba, mart 2015 tarihinde 13 senelik kıdem ve ihbar tazminatım karşılığında 10 tane senet verildi. ödemeler sürekli vade aşımıyla yapılıyor.
  şu anda elimde 2 tanesinin vadesi geçmiş toplam beş senet kaldı. şirkette kayyum var ve 3 senedir iflas erteleme davası devam ediyor. vadesi geçmiş senetlerim için nasıl bir yol izlemeliyim.. Teşekkürler..

  • İcra takibine koyabilirsiniz. Tedbir kararı varsa bunu da yapamaz işverene ihtarname ile bildirmelisiniz.

 57. Merhaba avukat bey. İhtarname ile alakali ufak bir sorunumuz var , bilginize başvurmak istedim. Mukâbele ederseniz memnun olurum. Bizim aldığımız üründe; mağaza sahibi kasıtlı olarak defolu ürün vermiş. Biz de tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmak istedik. Ama mağaza sahibine bizim ihtarname göndermemiz sonucunda,evraklarimizi kabul edebileceklerini söylediler. Anladığım kadarıyla ;yazılan herbir ifadenin önemi var. Ücretle gondermek mantıklı gelmiyor. Bunu tüketici hakem heyetinin yapmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Bu hususta yapmamız gereken en uygun durum nedir öğrenmek istiyorum? Bilgilendirirseniz çok sevinirim… teşekkürler.

  • İadeli taahüütlü olarak dilekçenizi gönderebilirsiniz.

 58. Merhaba internet üzerinden satış yapıyordum. Ve musterim hesabıma 1 yıl içinde aralıklarla para gönderdi ve bu paranın Karşılığı olan ürünleri aldı. Aradan uzun bir zaman geçti ve şimdi bana ihtarname çekmiş paranın tamamını geri talep ediyor. Halbuki bunları aldı onun elinde sadece bana para yatırdığı dokümanlar ve konusmalar var. Acaba ben bir zarara uğrar miyim çünkü ürünleri aldı ve almadığını iddaa ediyor ürünleri almamış bir insan neden bana 2 ay sonra tekrar para gondersinki

 59. merhaba benim sorunum 9,5yıldır çalıştığım işyerinden 7aydır maaş alamıyorum her maaşımı istediğimde iş veren şuan işlerim bozuk param yok veremem diyor.. bende kendisine sözlü olarak30aralıkta 15ocaktan sonra maaş alamdığım için işyerinizden ayrılıp maaş alabilecehim başka bir işyerine gidiçehimi söyledim fakat resmi gayrı resmi alıcaklarım için iş verenden evrak istedim işverende şirketin önüne iş koymadan evrak vermem diyor ne yapmalıyım haklarımı alabilmem için resmi ve gayrı resmi alıcaklarım için cevaplarsanın çokteşekkürler şimdiden.

 60. bir tarla almak istedim. tarla sahibi bir arkadaşın asker arkdaşıydı. yerin ipotekli olduğunu söyledi. ipoteği kaldırın tapuya gidip işlemlere başlayın demesi üzerine bizde güven ve itimat ile 30.000 tl tarla üzerinden ipoteği kaldırdık. tapuya gittik. tapu ilçe tarıma sormamız lazım arazi koruma kanununda kişinin arazi durumunu sorgulatmamız gerekiyor demesi üzerine. ilçe tarımdan tarla sahibinin kuş uçuşu 2 km mesafede başka tarlalarıda olduğunu söylemedi ve satışa izin vermedi. bizde tarla sahibinden tarla üzerinden ipotek kaşılığı ödenen bankaya ödediğimiz dekont karşılığı parayı geri istedik. 40 gündür bizi oyaladı. en sonunda benim asker arkadaşımdan 30.000 tl alacağım var gidin ondan alın dedi. SÖZLEŞME YOK SENET YOK bizim elimizde ödeme isim imza olan banka dekontları var ve o sırada telefon görüşmelerimiz oldu. tarla sahibi yerleri tekrar ipotek yapıp kendine minibüs almış. BU PARAYI NASIL ALABİLİRİZ. DOLANDIRICILIĞA GİRİYORMU YARDIMINIZ İÇİN ÇOOK TEŞEKKÜRLER.

  • Cumhuriyet Savcısına başvurun şansınız deneyin. Avukatla birlikte başvuru yaparsanız şansınız artar.

 61. Hocam merhaba.bolgesel amatorde futbol oynuyorum. kulubumle olan sozlesmemde yazan rakamlar tarafima yatirilmadi.ve sozlesmemi bana vermediler.ustelik kulubumden resmen kovuldum.fakat sozlesmemin tarihini ve sartlarini biliyorum.ihtarname yollasam ise yarayabilir mi yada dava acarak parami alma şansım olabilir mi?
  Teşekkürler

  • ihtar gönderiniz bakalım ne cevap gelecek ona göre kendinize yol çizersizniz.

 62. Slm hocam öncelikle iyi çalışmalar diliyorum ben 13 yıl özel bir şirkette çalıştım ve işveren tarafından işten cikarildim sebebi ise işlerin olmaması ve ihtiyacın kalmaması 4 koduyla işime son verildi ama 20 gündür oyalaniyor kıdem ve ihbar ücretini alamadım hiç bir evrakı imzaladim ama sigorta cikisim yapıldı 1 ay içinde ihtar cekmesem nasıl bi kaybim olur

  • Çıkış yazısını incelemek gerekir, hukuki yollara başvurmanızda yarar vardır.

 63. Merhaba, Sayın Hocam, Uzun yıllardır yurt dışında yapılan, bir yılı aşkın süre önce, ilk kez bizim tarafımızdan kamuya sunulan, bir yıl kadar önce çeşitli fuarlarda ve sosyal medyada tanıtımını yaptığımız ( Fuar firmaları ve Kosgeb tarafından belgeli ) halen üretimini yaptığımız, ürün hakkında, adıma haksız olarak gönderilmiş, faydalı model konusu ile ilgili bir ihtarname var. 7 ay kadar önce başvuru yapmışlar, 2 ay kadar önce tescil yaptırmışlar. Tescili hükümsüz kılmak için belgelerimiz ile başvuru yapacağız, ayrıca tazminat davası açmak istiyoruz, sonuç alabilirmiyiz.

  • İlgi alanım dışında bir konu bu konuda uzman avukatın kapısını çalınız.

 64. avukat.tevrat.bey…öncelikle.iyi.günler.dilerim…19.7.2013.te.çalıimakta.oldugum.taşron..işçiydim..19.7.2013.de.başladıgım.işten.13.1..2016.işten.çıkarıldım..hiçbir.haakkım.ödenmedi.çıkarıldıktan.41.sonra.noterden.işyerine.ihtar.çektim..çekdiğim.ihtar.3.günde.işyerine.var mış..7.gün.süre.verdi.noter..şu.anda.tazminatlarımı..hakkımı.vermi.yorlar.ne.yapmam.lazim.banayardımcı.olursanız.çok.memmunolurum..ilyas.göktaş

 65. merhaba;
  2.ay önce evlendim eşimin iş yerine kayyum atandı bende kötü ayrılmaması için insan kaynaklarına dilekçe ve ekte evlilik cüzdanının örneğine ekledim ve sonucu beklemek için işyerine hergün gidip gelecektim ama insan kaynakları fesih olduğu için işyerine gelmem gerekli olmadığını söylediği için işyerine geçen haftadan beri gitmiyorum. aklıma takılan soru işyerine verdiğim dilekçe elimize geçmedi 1 haftadır işe gelmiyor diye iş hakkımı fesh edebilir mi? yoksa noter huzurunda evlilik tazminatımı istesem bir haftadır işe gelmiyor diye çıkarttım diyebilir mi?

  • Noterden fesh yoluna gitmeyi hep sürekli işçi arkadaşlara hukuken tavsiye ediyorum, yarın işe gelmedi biz de işine son verdik sürprizi ile karşılaşmayın. Bayan işçi evlendikten sonra 1 yıl içinde işten ayrılarak tazminatını alabilir.

 66. […] Noter ihtarnamesinin hazırlanması aşamasında ücreti karşılığında hukuki yardım sağlanacaktır. Bu yazı www.tevratduran.com da yayınlanmıştır. İzinsiz alıntı suçtur hukuki ve cezai sorumluluk doğurur. Bir cümle alıntı yaptıktan sonra link verilerek yayınlanabilir. Konuyla ilgili diğer yazımızı okumak için tıklayınız […]

 67. Merhaba yeni emekli oldum yasal olarak tazminatimi kaç gunde alabilirim ?

  • İşten çıktığınız gün tazminatınızın ödenmesi gerekir.

 68. Merhaba tevrat bey yaklasık 4 Senedır bı ısyerınde calısıyorum ısten cıkmak ıstıyorum haklı sebeplerım var ne yapmam gerekıyor cıkmadan kac gun once patrona haber vereyım cıkacam dıye ve tahmınımce tazmınat vermemek ıcın elınden gelenı yapacaktır herseyden once noterden ıtharnamemı almam gerekıyor ne deyıpte alıyoruz ve haklı sebeplerı noterdemı anlatıyoruz aydınlatırsanız sevınırım tesekkurler

  • Yunus Bey, avukat ile ihtarnameyi yazıdırın sonra notere götürünüz.

   • tesekkurler pekı avukat ucretı nekadar noterde ayrıyeten ucret alınıyomu

 69. Hayırlı aksamlar ben calıstıgım sirkette yıllık izin hakkını kullanmak ıstemıyorum bu kullanılmayan hak ücrete dönusecegı için ücreti hangi ayda vermrlerı gerekıyor patronlar 9. ay fılan dıyolar hangı ayda ıse gırıs yapılmıssa o ayda ızın ucretı verılır dıyolar bu dogrumu acaba

  • İzin hakkı kullanmak anayasal bir hak ve çalışmaya devam ederken ücretini alamazsınız ancak işten çıktıktan sonra alabilirsiniz.

 70. İyi günler Tevrat Bey; 25 nisan 2016 da 10 senelik çalıştığım iş yerimden eşimin başka ilde iş bulması sebebiyle istifa ettim. Ayrıldığım gün itibariyle 1 ay + 25 günlük maaş, yıllık izin ve 2014 yılından bu yana bordroya işlenen ancak hesaba yatırılmayan primlerim bulunmaktaydı. Ayrılırken sadece istifamı verdim çıktım. İş veren ödemenin daha sonra yapılacağını durumlarının kötü olduğunu söyledi. Acil ihtiyacım olduğunu söyleyerek ve defalarca aramam sonucu yaklaşık ödemenin yarısını hesabıma mayıs 20146 da yatırdılar. Ancak kalan yaklaşık olarak 3000 liralık kısmı defalarca aramama mesaj çekmeme rağmen hala ödenmedi. nasıl bir ihtar çekebilirim, yasal haklarım nelerdir. şimdiden teşekkür ederim.

  • Noterden ihtarname çekilmesi gerekir İhtarnameyi avukat yazar noter gönderir.

 71. Merhaba ;
  Avm de calisyorum mdurum surekli sahsim adina tutanak tuttugu icin bende baskasi yapinca onlardan savunma alinmiyor die soyledim aileme anne baba bin belani versin dedi usyeri ark sahitlik yapacak ayni zmanda .. yildirma poltikasi uygulamaya calisyorlar .. Rahatsizligim sonucu dewlet hastanesinden almis oldugum 2 er gunluk 5 rapor tutanak tutup savunma aldi is akdin feshimidir ? Isyerinden zamninda cekmis oldugum taxitli avans geri odemek sarti ile bayram arefesinde tamamini kesip sadece agi yatmisdir. 7. Yilima girdim yapilanlar sonucu anlasmaya calistim kendin istersen cikabilirsin dediler. Son 5 yil icin fazla mesai calisma saatleri war 3 sat fazla calisdik mesla 15 gun sora tekrar 3 sa musait oldugunda kulaniyoruz 1 e 1.5 alinmamasi gerekmiyormu ? Yapilanlar suana kadar yasalmidir hepsi ihtar ceksem calismak zorundamiyim 🙁 nefret ediyor ise dahi gitmek istemiyorum piskoljik tedawi gormeye basladim ilac almaya basladim konu hakkinda acil yardim ederseniz cok sevinirim.. Simdiden teşekkür ederim. .

  • Geçmiş 5 yıllık fazla mesai yüzde 50 zamlı olarak yasaya göre ödenir, bu halde psikolog yanısıra bir avukattan hukuki destek almanızı önermek isterim.

   • selam hocam. ben ihtar cekıcem am suan şehır dısındayım. yani iş yerim istanbul da ben ise konyadayım. burda ki bi noterden de ihtar ceksem olur mu acaba

    • Noterlerde yetki sorunu yoktur.

 72. Av. Tevrat bey genel haklarımız için işyerine noterden ihtarneme gönderdiğimiz tarihten itibaren işe gitmesek olurmu.

  • İşçi haklı olarak iş akdine son verdiğini noterden usulüne uygun hazırlanmış ihtarname çektiği gün işe gitmeyebilir.

 73. Tevrat Bey is yerim halk egitim ile ortaklaşa fabrikada kurs baslatti ve kursun 7 gunluk kısmına girmedim hastanede yatarak tedavi gördüm ve bu 7 gun beni kursa katılmış gibi gosterip benim adıma sinava giriş göstermişler ve benim.adıma imza atmışlar. Noterden ihtarname cekip bunu gerece olarak gösterip istufa etsem tazminatımı alabilirmiyim. Tskler

 74. Merhaba Hocam,
  Özel bir şirkette çalışıyorum ve 5 aydır maaşımı alamıyorum.Ayrıca evde ücretsiz izin yapıyorum.
  İhtarname çekmem gerekiyor mu? Yardımcı olursanız çok sevinirim..
  Saygılarımla…

  • İşinizi bırakmak istiyorsanız iharname çekiniz ama ücretsiz izin sizin işinize son verilmiş demektir eğer onayınız yoksa elbette. Bu durumda da tazminat ve ücretlerinizi ihtarname ile talep ediniz.

   • Hocam,
    Sizinde dediğiniz gibi ücretleri ve tazminatı hukuki yoldan talep etmem için sadece ihtarname çekmem yeterli mi? yoksa ayrıca hukuki bir yola başvuru yapmam gerekiyor mu?

 75. Merhaba Tevrat bey!
  İşyerim AGİ mi eksik yatırdığından dolayı, yani AGİ yi 3 çocuk ve eşi çalışmayan üzerinden almam gerekirken,5-6 yıl boyunca sadece çocuksuz AGİ aldım.
  Geçen yıl İşyerime bunu düzeltmesi için,aile bildirim formumu vermeme rağmen bu düzelmedi.
  bununla ilgili iş akdimi tek taraflı feshetme hakkımı doğururmu?
  Veya bunu noter aracılığıyla bi ihtar ile yapabilirmiyim.

 76. Ihtarnamede giriş çıkış tarihlerini ay itibariyle yanlış yazdım bu bi sorun çıkarırmı ve çıkarırsa düzeltmek için ne yapmalıyım..

  • Düzeltme ihtarnamesi gönderebilirsiniz.

 77. Merhaba iş yeri kapanıyor diye bizi işten çıkarttılar ve ibraname imzalattılar bu ibranameye ben “bu ibraname karşılığı banka hesabıma ödendiğinde geçerlilik arz eder” ve “itiraz hakkı saklıdır” diye not ekledim işyeri ihbar tazminatı yıllık izin agi ve kalan maaşı ayın 5i ile 10 u arasında ödeyeceğini, kıdem tazminatını da 2 taksitte yani toplamda 3 taksitte ödeyeceğini bi a4 kağıdına yazıp kaşe atmıştır birer fotokobisi mevcuttur ibraname fotokobisi vermediler bu durumda ihtar çekmeli miyim hangi yolu izlemeliyim

  • Belirtilen sürede haklarınızı vermezseler işlem başlatabilirsiniz.

 78. Merhaba avukat bey ben bi otelde sezon bittiğinden dolayı işten ayrıldım ben ayrılmazsam onlar çıkaracaktı zaten üzerinden 23 gün geçmesine rağmen bir aylık maaşım yatırılmadı bizi sürekli oyalıyorlar bu gün değil yarın yarın değil cuma günü deyip sürekli oyalıyorlar biz 7-8 kişiyiz bu durumda olan ne yapmamız gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim çok teşekkürler şimdiden

  • 170 i arayınız ya da noterden ihtarname çekiniz.

 79. merhabalar biz iş yeri için bir yer tuttuk psikolojik danışmanlık merkezi bu tür yerlerde daire sahiplerinden imza istenmekte ruhsat almak için burası için emlakcıya ve ev sahibine bildirdik herhangi bir sorun yok tabiki bu iş yeriniz için tutabilirsiniz denildi bizde tuttuk 3 aylık kırayı ve depozitoyu ödedık ayrıca emlakcıya da tutarını ödedik. daha sonra binadaki ıkı kişi imza atmadığı için ruhsat alamadık ve iş yerini acamadık kira ve emlakcı tutarını geri vermiyorlar bununla ilgili ne yapabilirim

  • Ruhsat almanız için kiralayanın sizin kullanımınıza uygun hale getiremesi gerekirdi. Culpa in contrahendo denilen sözleşme öncesi sorumluluk hükümlerine göre zararınızı tazmin edebilirsiniz.

 80. mail ile gönderilen ihtarnamelerin geçerliliği varmıdır?
  bazı avukatlar korkutmak niteliğinde mail ile ihtar çekiyor çektiği ihtar ise kanıtlanmış birşey değil sadece bir markanın haklarını ihlal ettiğimi idda ediyor.

  • İhtarname, korkutmak için değil son uyarı anlamında çekilir. Avukatlar öcü olmadığı gibi höh demeleri halinde kimseyi korkutamazlar. İhtarname içeriğini kabul etmiyorsanız yanıt olarak aynı usulle cevap verebilirsiniz.

 81. merhaba Tevrat bey benim gaziantep de tekstil atölyem var istanbulda bir firmaya fason çalışıyordum herşeyimiz resmi faturali ödeme den dolayı işi bıraktık benim onlara şimdiye kadar kestiğim resmi fatura tutarı 182 621 lira onlardan aldığım 174000 lira kalan alacağım 8621 lira ama adamlar buna bana dekont reklamasyon bedeli diye fatura göndermiş ler aramızda hiç bir resmi sözleşme yok ve ben bu dekontlarin haksız olduğunu düşünüyorum ne yapmam gerekli

  • Noterden ihtarname ile kesintinin haksız olduğunu belirtip ödeme süresi vermeniz

 82. Tevrat bey merhaba özel bir şirkette çalışıyorum. Maaşlar 5inde yatması gerekirken 20sini bulan zamanlar da oluyor ihtar yoluyla çıksam tazminatımı alabilir miyim

 83. merhaba, 11.01.2016 tarihinde işe girdim, şirket ortaklarının babası ile çalışmaktayım. hakaret etti. 18.01.2017 tarihinde oluyor bu durumda ne yapmalıyım. 18 günlük maaş kıdem, ihbar ve izin paramı alabilirmiyim.

 84. Merabalar
  Beni 2014 yılında arayip aldığım kredi kartından dolayı ücretsiz sağlık sigortası tarafıma tanımlandığını falan ve onaylamam gerektiğini söyledim bende tamam dedim sonra arayip bu sigortası bir yıl ücretsiz bir yıl ücretli olduğunu söylediler. 300 lira yatırırsam üyeliğimin biteceğini söylediler. Bende sırf bitsin diye yatırdım. Şimdi beni bi avukat aradı yüksek bi meblağ borcum olduğunu ve ihtarname nin tarafıma yola ćıktığını söylediler. Acaba merak ediyorum sesli onayla bana mahkeme davası açabilirler mi ve ben ihtarname yi teslim almasam bunları umursamasam ne olur.
  Şimdiden çok teşekkür ediyorum yardımcı olursanız sevinirim..

 85. Benim naçizane bir sorum olacak. Bugün 14-12-2016 tarihinde 600 TL aylık kira ile kiraladığım evimin bugüne kadar ödenmemiş kirası için noter kanalı ile ihtarname gönderdim. Ödemenin bir sonraki ayın 10-15. günü arası aylık ödenmesi böylelikle kiracıya bir ay oturum gerçekleştikten sonra ödeme yapması sözleşme ile sağlanmıştır. Ne yazık ki bu iyi niyet bile kiracım tarafından 14-12-2016 tarihi ile 14-01-2017 tarihi arasında kiranın tarafımca kazanca dönmüş olmasına karşın yatırılmamıştır.
  Kısaca durumu özetledikten sonra soruma geçersem. Internetten aldığın bilgiye göre eğer kiracım tebligat kendisine yapılmadan kirayı bu kadar geciktirmesine rağmen benim noter işlemini başlatmamdan sonra tebligat kendisine yapılmada yatırdığında ihtarnamenin hükmünü yitireceği yöndedir. Öncelikle kanuni olarak durum böyle midir?
  Eğer öyle ise borçlu her kendine yapılan tebligatı teslim almayı reddetmesi veya adresinde bulunmaması nedeniyle muhtara bıraktırmak suretiyle borcu yatırmak için süre kazanabilir mi? Yoksa tebliğat zamanı borçluya evrağın teslim için ulaşıldığı ilk an olarak mı kayıt altına alınmaktadır?
  Şimdiden teşekkür ederim.

 86. Mrbb bnde 30 ocakta işten cikarildim 31 ocakta noterden ihtar çektim 7 gün süresi var noterin bütün alacaklarim tahsil edilmesine dair süre 31 inde cektim bu zamana kadar bana bilgi verilmedi ne yapmam gerekiyor süre de bitmek üzere yardımcı olursanız çok sevinirim tsk ederim şimdiden

  • Verdiğiniz süre bittikten sonra ödeme olmazsa dava açabilirsiz.

 87. Beş buçuk yıldır çalıştığım işyerinden bu zamana kadar hiç bir mesai ve resmi tatil günleri üçretlerimi alamadım ve iş yerinden bu yüzden soğudum ne yapmalıyım bu işyerinde çalışmak istemiyorum

  • Bu haklarınızı talep edebilirsiniz 5 yıl geriye doğru gidin öncesi zamanaşımına uğramıştır.

 88. Teşekkür ederim hemen işi bırakmakmamda bir sakınca var mı

 89. […] Noter ihtarnamesinin hazırlanması aşamasında ücreti karşılığında hukuki yardım sağlanacaktır. Bu yazı www.tevratduran.com da yayınlanmıştır. İzinsiz alıntı suçtur hukuki ve cezai sorumluluk doğurur. Bir cümle alıntı yaptıktan sonra link verilerek yayınlanabilir. Konuyla ilgili diğer yazımızı okumak için tıklayınız […]

 90. Tevrat. Bey 22 yaşındayım.4 yıldır Özel bir şirkette ç alışıyor um askerliğimi yapmadım. Polis olma ihtimalim var işten polis olduğumu belirterek çıkış yapsam tazminat alabilir miyim

 91. Merhaba Tevrat bey, ben emekli memurum , emekli olduğumda bir market devraldım ve kandırıldım çalışmayan bir yer imiş, emekli param gitti, ekonomik zorluklara girdim daha sonra bir hastanede güvenlik olarak çalışmaya başladım, çalıştığım yerde bir memurla tanıştım, kendisi hal ve hareketleri ile bende güven telkin etti, kişi aynı zaman da eşi üzerinden araç alım satımı ve kiralama işi yapıyor, 99 model bir aracım vardı , onu sattık iki araçla , araçlar benim üzerime, bu kişi ile ortak olmak kaydı ile rent a car işine girdik aramızda ki sözleşme protokolden ibaretti, aynı zaman da bir aracada 17000 TL lik bir rehin koydu, ödemeleri aksatarak yapıyordu, daha sonra bizi yine sözleri ile telkin ederek evimizi ipotek yaptırarak, araç daha aldık , aracın birini onun eşi üzerine diğerini de benim eşim üzerine yaptık, bu arada eşimde bende ayrıca bankalardan kredi çekerek bu şahsa verdik güya onun borçları ödenecek ve önü açılacak işlere daha fazla sarılacaktı vs vs, bu arada yine ben oyak kredisi ve ing banka kredisi çekerek peşinatla bir ikinci el mercedes daha aldık. Güya o da rent a car aracı olacaktı ki makam aracı yaptı birde 4 tane ikinci el araç aldık satılıp parası pay edilecekti. Şu an seneden fazladır şahıs tüm bu borçları ya ödemiyor ya da 3 taksit gelip te 4 üncüde icralık olacağı zaman ödeme yapıyor vs. Araçları satıp ayrılalık artık zararına da razıyız yeter ki araçların vergi ve trafik cezalarını ödeyin, evimizi ipotekten kurtarın dediğimizde, araçlar şu an halen onda olduğundan elmadağ’dan aşağı atarım vs gibi tehditler ediyor, anlatması bile çok karışık olan bu işten nasıl kurtuluruz, başımızı belaya sokmadan ne yapmamız lazım, bir ihtarname düşünüyorum ama nasıl yazmam lazım vs . Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • Danışma ücretlidir. Ücretini yatırmanız halinde sorunuz yanıtlanacaktır.

 92. Oncelikle faydali bilgileriniz icin tesekkur ederim ve bir sorunum hakkinda bilgi almak usterim2 ay once kiralamis oldugum evimin kiracisi ilk ay kirayi odedi fakat 2.ay kirayi bugun yarin diyerek hala odemedi ve 3.ay kira suresi geldi sozlesmede son gun her ayin 10.gunu olarak belirkedikve bu ay 2 kirayi birden odeyebilcegini dusunmuyorum cunku hala oyaliyor.ve ihtarname cekmek istiyorum fakat muhtarligi aradigimda ogrendimki hala ikamet degisikligi yapmamis bir onceki ciktigi daireyede baskasi tasindigi icin suan bosta gorunuyorlar isimlerinden hicbiryerde adres iayitlari yok bu durumda ben noterden ihtar cekmek istesem yada icra takibi baslatmak istesem eline ulasmayacak ne yapmam gerekecek bu durumda simdiden tesekkurler.

  • İcra takibi yapmak sizin için en uygun olan çözüm, icra takibi tebligatı borçlunun eline ulaşır.

 93. öncelikle bu hizmet için teşekkür ederim.
  Tapusu babamın üzerine olan oturduğum evin satışı için vekaletim olmaksızın biriyle emlakçı huzurunda emlakçılar odasısının sözleşmesini imzaladık.05.07.2017 tarihinde sözleşmede tapu satışı öngörüldü. 2hafta sonra alıcı evi almaktan vazgeçti. bizde emlakçı ile sözleşme şartlarına uymamasından dolayı alıcıyı hizmet bedelini ödemesi için dava edeceğimizi belirttik. bunun üzerine alıcı 9. maddeden oluşan sözlemeye bir 10. madde ekleyerek(tükenmez kalemle yazarak) sözleşmeye “5000 TL KAPORA ALINMIŞTIR” diye yazıp bana noterden 03.05.2017 de ihtarname çekmiştir ve kaporasını istemektedir.elime 05.07.2017de ulaşan ihtarnameyle ne yapmalıyım. cevap vermezsem kaporayı vermeyi kabul ettim anlamı taşırmı? bi parafım olmayan kalemle yazılmış ek 10. madde tek başına birşey ifade edermi?

  • Hak kaybı yaşamamak ve mahkemede ıspat aracı olarak sunabilmek için gerçek durumu izah eden ve taleplerinizin yer aldığı ihtarname keşide etmelisiniz. Heniz geç değil.

 94. Calistigim is yeri bana mesailerimi vermiyor istedigim takdirde beni cikaracaklarini soyluyor bugun itibariyle is cikisimi verdiler ama fazla mesailerimi vermiyorlar ki elimde birim amirim tarafindan imzali nobet listelerim var bunun icin haklarimi yani fazla mesailerimi nasil alabilirim??

  • dava açmanız gerekecektir iş mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. zamanaşımı süresi 5 yıldır.

 95. Iyi aksamlar avukat bey ben bi firmada calisiyorim 5.5 yildir gunluk calisma saatim 8 saat zorla bi 8 saat daha uzerine calistiriyorlar 16 saat ediyor okdar baski altina aliniyorumki anlatamam notere gidip ihtarname cekmedim henüz ben isyerinden cikmak istiyorum tazminatimi almak istiyorum alabilirmiyim tesekkurler

  • Evet hakkınız var. İhtarnameyi avukata yazdırmanızda yarar var.

 96. Merhaba ben yaklasik 8 yildir ozel bir sirkette calismaktayim fazla mesailerimi elden veriyorlar bodroma yansitilmiyor bu nedenle is akdimi fes edip mahkeme acsam tazminatimi alabilirmiyim noterden ihtar cekmem gerekli mi ?

 97. Değerli hocam, öncelikle destek ve çalışmalarınız için teşekkürler. Yayınlanmış kitabından iznim ve bilgim olmadan hazırladığım harita büyük bir yayın kuruluşu tarafından piyasaya çıkartılan kitapta kaynak bilgimde silinerek yayınlanmıştır. Kendileriyle telefon ve watsap üzerinden görüştüm, komik bir rakam teklif ettiler. Aynı kitap bir kurum tarafından yayınevinden alınarak úcretli kurslarda kullanılmaktadır. Sorum şudur: 1. Göndereceğim İhtarnamede kendime göre bir telif ücreti belirleyip ödenmesini isteyebilir miyim? 2. Yayıncı( baskiyı yapan yayınevi) yanında bunu ücretle alıp tekrar ücretle özel kurslarında kullanan kurum hakkındada telifim oluşur mu? 3. Aynı İhtarnamede muhatap olarak 2 kurumunda yazıp aynı ihtarnamenin iki kuruma ayrı ayrı gönderilmesini noterden talep edebilir miyim? İyi çalışmalar.

  • Tazminat bedelini belirleyip talep etmeniz elbette mümkün, aynı ihtar 1 den fazla muhataba aynı noterden gönderilebilir bu da mümkün.

 98. Hocam teşekkür eder, saygılar sunarım.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir