İdari yargıda açılan tam yargı davasında tazminat isteğini artırmak mümkün

Uygulamada 2577 sayılı İdari Yargı Usulü Kanunu (İYUK) ‘tan kaynaklanan eksiklikler nedeniyle açılan tam yargı yani tazminat davalarında,  maddi zarar miktar olarak belirlenip dava açılırken tam olarak istenmesi gerekiyordu; bu da  pek çok hak kayıplarına yol açmaktaydı. Örneğin belediyenin açtığı çukura düşen bir kişi için yakınları destekten yoksun kalma/ölüm tazminatını davanın başında misal 250.000 TL üzerinden talep etsin.

Mahkeme bilirkişiye dosyayı tevdii ederek zararı hesaplattırdığında maddi tazminat 400.000 TL çıksın. Önceden mahkeme dava dilekçesinde yazılı 250.000 TL üzerinden hüküm vermekteydi. Bakiye 150.000 TL ise idare lehine haksız kazanç olarak kalmaktaydı. Yapılan yeni düzenleme sonucunda davacı  maddi tazminat talebini artırarak 400.000 TL isteyebilecektir.

2577 sayılı yasanın 16/4. maddesinde 30.04.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan  6459/4 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucu

 ” Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 30.04.2013 RG NO: 28633 KANUN NO: 6459/4) Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar, harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir ve miktarın artırılmasına ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir.”

Geçici Madde 7 – (EKLENMİŞ MADDE RGT: 30.04.2013 RG NO: 28633 KANUN NO: 6459/5)
1. Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen hüküm, kanun yolu aşaması dâhil, yürürlük tarihinde derdest olan davalarda da uygulanır.

hükmü getirilmiştir. Böylece idari yargı yerinde tam yargı davasında başlangıçta istenilen maddi tazminat miktarı, dava sırasında belirlenmiş ve daha fazla ise davacı bir defaya mahsus olarak tazminat miktarını artırabilecektir. Böylece idari yargıdaki ıslah kabusu son bulmuştur. Manevi tazminat taleplerinin artırılamayacağı düzenlemesi ise halen devam etmektedir…

 

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

  1. Çok yararlı bir bilgi. Meslektaşlarım adına teşekkür ederim.

    • Rica ederim Ebru Hanım, sizler de buradan faydalı paylaşımlarda bulunabilirsiniz.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir