İdare Mahkemesi'nde açılacak tam yargı (tazminat) davası

İdare Mahkemesi’nde açılacak tam yargı (tazminat) davası

0553 254 81 34
0553 254 81 34
  1. Devletin, belediyelerin işlem ve eylemleri ile zarara uğrayan kişiler için Anayasanın 125. maddesi “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” maddesine göre İdari yargıda tam yargı davası açma hakları vardır.
  2. İdare Mahkemesi’nde açılacak tam yargı (tazminat) davası 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda 30-60 gün gibi kısa sayılacak hak düşümü süresi içinde açılmalıdır.
  3. İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay’a ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11 inci madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır.
  4.  İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.
  5. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. Bu süreler;
    a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; tarihi izleyen günden başlar.
  6. Bu nedenle haklarınızı zamanında ve idare mahkemelerine özel dilekçe formatında yazıp dava açmak gerekir. Aksi halde hak kayıpları sonucu mağduriyetiniz artabiir. Mağdur olmamak için süresinde idari yargıda davanızın açılmasını sağlayınız. İstanbul’daki  İdare Mahkemesi,vergi mahkemesiyle birlikte Bağcılar Mahmutbey’deki Bölge İdare Mahkemesi yerleşkesi içinde bulunmaktadır.

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul İkitelli

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir