Gayrimenkul davaları avukatı

 1. AV.TEVRAT DURAN
  AV.TEVRAT DURAN,İstanbul

  Türkiye’de Gayrimenkul davaları, Medeni Yargılama Hukukuna tabi olarak ağırlıkla Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmekte kısmen de Tüketici Mahkemelerinde, Aile Mahkemelerinde ve Kadastro Mahkemelerinde karara bağlanmaktadır. Bu tür davaların temyiz yeri Ankara’da bulunan Yargıtay’dır. Çooğunlukla da taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemede davalar görülür.
 2. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre taşınmaz ‘ Ev, tarla vb. taşınamayan mülk, gayrimenkul’ anlamına gelir. ( http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.57153a17baba80.10404951 erişim tarihi 18.4.2016 ) Gayrimenkul, taşınmazın arapça eş anlamlısıdır. Bu yüzden yazımızda ‘gayrimenkul ile taşınmaz’ ‘kanun ile yasa’ biri diğeri yerine kullanılmıştır.
 3. Gayrimenkul davalarında davacı ya da davalı olarak taraflar haklarını konusunda uzman avukata vekalet vererek takip edebilirler. Toplumda gayrimenkul avukatı, arsa avukatı, istimlak avukatı, arsa avukatı gibi isimlerle avukatlar etiketlenir. Yasamızda ve mesleki anlamda avukatların önüne bu sıfatlar getirilemez avukat, avukattır. Tabii avukatın deneyimlisi, konusunda bilgi sahibi olanı vardır. Gayrimenkul alanında bilgi ve tecrübe sahibi yetkin avukatlar Eşya Hukuku’na hakimdir. Bu avukatlar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda daha bir bilgi sahibidir.
 4. Arsa,tarla,konut,işyeri,kadastro davaları Türkiye’de çok sık  görülen davalardır. Yine şufa davaları,muvazaa,alacaklıdan mal kaçırma davaları önemli bir yer tutmaktadır. İnançlı işlemle 3. Kişileri kandırmak amacıyla tapudan devirler yapılmaktadır. Aynı şekilde karısına boşanma davası sonunda mal vermemek için ev,arsa başkası üzerine satış gösterilerek devredilmektedir. Piyasaya aşırı borçlanıp da malı haczedilmesin diye taşınmaz kaçırılmaktadır. Gayrimenkul davalarının Miras Hukuku,Tüketici Hukuku ile yakından bağlantısı vardır.
 5. evMüteahhitten taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile konut, işyeri satın alanların,devremülk,devretatil sözleşmesi imzalayanların,  6502 sayılı Tüketici Kanunu kapsamında olmaları nedeniyle Tüketici Hukukunun da iyi bilinmesi gerekir.  2942 sayılı Kamulaştırma Yasası ile de bu tür davaların yakından bağlantısı vardır. 3194 sayılı İmar Yasasına dayalı olarak belediyelerin imar uygulamaları sonucu hukuki ihtilaflar ortaya çıkmaktadır.  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının da ayrıca bilinmesi gerekir.
 6. Sözleşme hukukundan kaynaklı anlaşmazlıkların önüne geçmek bakımından gayrimenkul sözleşmelerinin avukat ile birlikte onun kontrolünde yapılması gerekir.
 7. Vekalet ilişkisinin kötüye kullanılmasına dayalı tapu iptal tescil davaları da sık görülen dava türlerindendir.
 8. Alacağın garanti altına alınmasına yönelik ipotekler alınmakta, borç ödenmeyince ipoteklerin paraya çevrilmesi gerekeceğinden 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun da bilinmesi gerekir.
 9. İpoteğin konusu borç ödendiği halde ipotek terkin edilmemişse menfi tespit davası açılması gerekeceğinden menfi tespit davalarının da bilinmesi gerekir.
 10. Eşlerin ortak aile konutlarının satışında birlikte onay verilmesi gerektiğinden rızası alınmayan eşin tapu iptal davasında Aile Hukukunun iyi bilinmesi gerekir.
 11. tbmmÖzellikle hata hile tehdit ile sözleşme yaparak gayrimenkulünü satanların ya da bilgisizliği nedeniyle değerinin çok altına bir fiyatla evini satanların açtığı tapu iptal ve tescil davalarında da 6098 sayılı Türk Borçlar Yasası’nın bilinmesi gerekir. Tüm bu yasaların davada tartışılması sırasında da tanık,tapu senedi,keşif,bilirkişi incelemesi,yemin vs gibi usuli konularda da 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasası’nın bilinmesi gerekir. Bu listeyi uzatmak mümkün…..
 12. Arsa,ev,işyeri,tarlanın değerli mülkler olması nedeniyle bu tür davaların daha bir özenli şekilde takibi ve sürelerin dikkatle hesaplanması gerekir. Bu tür davalardaki basit bir hata sizi hakkınızdan edebilecektir. Yukarıda bazılarına yer verdiğmiz yasaların birbirleriyle bağlantılı olması ve oldukça sofistike mevzuatın varlığı Gayrimenkul davaları söz konusu olduğundan alanıda yetkin bir avukata olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu nedenle tecrübe ve bilgiyle donanmış avukat ile gayrimenkul davanızı yürütmek sizi bir adım öne geçirecektir. 18.04.2016

AV.TEVRAT DURAN,İstanbul
Randevu almak için: 0553 254 81 34

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir