Ayıplı/eksik imal edilen konut nedeniyle tüketicinin tazminat hakkı

Av.Tevrat DURAN
Av.Tevrat DURAN

Televizyon,internet,radyo vs. kanallar üzerinden ya da maketten,kampanya ile konut satışı yapılmaktadır. Broşürlerde,mahal listelerinde,reklamlarında gösterilen nitelikte konut üretilmediği,teslim edilmediği takdirde Tüketici Yasası; mal sahibine haklar ve bu hakların kullanılması için kesin süreler tanımıştır. Örneğin açık ayıp varsa tüketici konut sahibi 30 gün içinde derhal bu ayıbın giderilmesini istemelidir.

Kampanyadan konut satın alanlar tüketici olarak kabul edilmektedir. Tüketici hukukuyla ilgili ayıba ilişkin düzenleme, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)’un 4 üncü maddesinde yer almaktadır. Anılan maddenin birinci fıkrasında; <Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaat edilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir.> denilmekte, devam eden fıkralarda ise buna ilişkin biçimsel koşullar sayılmaktadır.

Ayıp kavramıyla eksik iş kavramları birbirinden farklıdır.
Ayıp; yasa yada sözleşmede öngörülen unsurlardan birinin veya birkaçının eksikliği yada olmaması gereken vasıfların olmasıdır.
Eksik iş ise; sözleşme konusu işlerin yapılmaması yani hiç yapılmamasıdır.
Eksik ifa  4077 sayılı Kanun’un 4 maddesinde sayılan ayıp kavramı içerisinde değerlendirilmektedir.

Satın aldığınız konutun  ayıplı olması halinde taraflara ait hak ve yükümlülüklerin nelerden ibaret olduğu, 4822 sayılı Kanun’la değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinde düzenlenmiş; ayıbın gizli ya da açık olması halleri için ayrı ihbar süreleri getirilmiş; hatta ayıbın ağır kusur veya hileyle gizlenmesi halinde zamanaşımı süresinden yararlanılamayacağı, açıkça ifade edilmiştir.

Buna göre; satılan maldaki ayıp açık ayıp niteliğinde ise,

4077 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi uyarınca malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde; gizli ayıp niteliğinde ise, dava zamanaşımı süresi içinde ve ayıp ortaya çıktıktan sonra derhal (dürüstlük kuralına uygun olan en kısa sürede), ihbar edilmesi; ayıbın açık mı, yoksa gizli mi olduğunun tayininde ise, ortalama (vasat) bir tüketicinin bilgisinin dikkate alınması, gerekmektedir.

Tüketicinin teslim aldığı konut nedeniyle, 4077 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi gereğince malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde yükleniciye ayıp ihbarında bulunmalıdır.

Her ne kadar, 4 üncü madde de konut satışlarında zaman aşımı süresi beş yıl olarak öngörülmüş ise de, konutu satın alan tüketici , açık ayıp halinde, malı teslim aldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde satıcı veya malike ayıp ihbarında bulunur ise, bu durumda malı teslim aldığı tarihten itibaren beş yıl içerisinde 4077 sayılı Kanun’a dayanarak dava açabilecektir.

Site içinde taahhüt edildiği halde otopark,spor alanları,yüzme havuzu,sauna gibi ortak kullanım yerleri yoksa eksik ifa; bu gibi yerler yapıldığı halde taahhüt edilen tesislerin kamunun kullanımına da açıldığı halde ise gizli olayan ayıplı ifa bulunacaktır. Bunun gibi açık ayıplı ifa halinde tüketici konut sahibinin derhal ayıplı ifa nedeniyle satın aldığı kuruma ihtarname göndermesi gerekir aksi halde sahip olduğu hak elinden gidecektir. 21.11.2013

AV.TEVRAT DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir