4.Yargı paketi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesine ekleme yapılmıştır.

Bu web sitede kapsamlı ve köklü değişikler getiren 4.yargı paketini sırayla el alıp değerlendireceğiz demiştik ve hukuki değerlendirmelerimize devam ediyoruz. Kamuoyunda “4. yargı paketi” olarak adı geçen yasal düzenleme kapsamında 30 Nisan 2013 tarihli 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6459 sayılı yasanın 6. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 30.04.2013 RG NO: 28633 KANUN NO: 6459/6)
Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması hâlinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz işletilir.

Bu maddenin anlamı şudur; kamulaştırmayı yapan idare mal sahibi ile anlaşarak satın alamaması ya da maması halinde İdare 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesine göre “Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili” davası açmaktadır. 4. paketindeki yasal değişiklikle açılan davanın 4 ay içinde sonuçlandırılmaması halinde belirlenecek gayrimenkul bedeline faiz işletilecektir. Olumlu bir düzenleme olmasına rağmen “malı kamulaştırılan malsahibi”  için aleyhe ve “kamulaştırmasız el atılan” malsahibi ile eşitsiz bir durum yaratılmıştır. Bilindiği gibi İdarenin hukuksuz, kamulaştırma kararı olmaksızın mal sahibinin gayrimenkulünü kullanması halinde kamulaştırmasız elatmanın varlığı kabul edilerek faiz başlangıcı dava tarihi olarak belirlenmektedir.  Bu eşitsiz durum, faiz başlangıcının dava tarihi olarak belirlenmesi halinde giderilmiş olacaktır. Artık bunun için de 5.-6.-7. yargı paketleri beklenecektir.

” Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesine göre, idarenin kamulaştırmak istediği taşınmazı öncelikle satın alması veya trampa usulünde almaya çalışması gerekmektedir. Söz konusu usullerin işletilememesi durumunda, adı geçen Kanunun 10 uncu maddesine göre işlem yapılmaktadır. Bu madde gereğince kamulaştırma bedeli mahkemece belirlenmekte ve bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmaz mal idare adına tescil edilmektedir.
Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinin uygulandığı durumlarda yargılama sürecinin uzaması nedeniyle davanın ilk derece mahkemesi önünde açıldığı tarih ile kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih arasında, enflasyonun etkisiyle, kamulaştırma bedelinde değer kaybı yaşanmaktadır.
Yargılama süresince enflasyon sebebiyle oluşan değer kaybını gidermeye yönelik talepler, mevzuatta bu yönde bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle, mahkemeler tarafından reddedilmektedir. Bu sebeple, AİHM’e yapılan başvurular ihlal kararı ile sonuçlanmaktadır.
Maddede yapılan düzenlemeyle, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle kamulaştırma bedelinin geç ödenmesinden dolayı ortaya çıkan hak kayıplarının giderilmesi amacıyla, açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması hâlinde, bu sürenin bitiminden itibaren başlamak üzere ödeme tarihine kadar geçecek süre için hesaplanacak kanunî faizin hak sahibine ödenmesi yönünde düzenleme yapılmaktadır.” şeklindeki madde gerekçesi içeriği açıktır.

“Malı kamulaştırılan mal sahibi”  ile “kamulaştırmasız el atılan” mal sahibi arasında eşitsiz bir durum yaratılmıştır. Bilindiği gibi İdarenin hukuksuz, kamulaştırma kararı olmaksızın mal sahibinin gayrimenkulünü kullanması halinde kamulaştırmasız elatmanın varlığı kabul edilerek faiz başlangıcı dava tarihi olarak belirlenmektedir. Tekrar edelim ki yasal metinler hukuku yani hak sahibine hakkını vermeyi amaç edinerek yapılmalı,  devleti koruyucu saiklerle hareket edilerek yapılmamalıdır.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir