2942 sayılı yasanın Geçici 6. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bir dava daha açıldı.

Bakırköy 10.Asliye Hukuk Mahkemesi 30.07.2013 tarihli kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 6487 sayılı yasanın 21. maddesi ile getirilen Geçici 6. maddenin 12. fıkrasının tamamı ve 10.fıkrasının “bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya kararı kesinleşmemiş tüm davalara uygulanır” cümlesinin iptali için Anayasanın 152. maddesi gereğince yürütmeyi durdurma talepli olarak Anayasa Mahkemesi’ne götürme kararı vermiştir. Geçici 6. maddenin 12.fıkrası şu şekildedir “24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan ve ipotekle teminat altına alınanlar da dahil olmak üzere her türlü alacak ve bedeller, borçlu idarelerce, ipotek veya uygulama tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanunda belirtilen kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle güncellenerek ilgililerine ödenir. Bu hüküm devam eden davalarda da uygulanır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır” 1982 Anayasasının 152. maddesi “Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi” başlığını taşımakta ve “Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır. Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.” Şeklindedir. Hukukçu duyarlılığı nedeniyle Mahkeme hakimini tebrik ederiz.

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

  1. Hukukçu duyarlılığından ötürü Bakırköy 10. Asliye Hukuk Hakimini bende tebrik ederim.

    • Meslektaşım değerli paylaşımınız için çok teşekkür ederim. Dilekçemde bu bilgileri kullanacağım, umarım işe yarar.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir