Taşeron işçi,işten çıkarılınca işe iade davasını kime açar ?

Taşeron işçi,işten çıkarılınca işe iade davasını kime açar ?
T.C. YARGITAY
22.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/713
Karar: 2017/724
Karar Tarihi: 23.01.2017
İŞE İADE DAVASI – KABULÜN İSABETLİ OLDUĞU – DAVALILAR ARASINDAKİ ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN GEÇERLİ OLDUĞU – DAVACININ ALT İŞVERENE İADESİ İLE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI VE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNDEN ASIL İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLU TUTULMASI GEREĞİ
ÖZET: Davacının iş sözleşmesinin belirsiz süreli olduğu, davalılar arasında geçerli bir alt işverenlik ilişkisi olduğu, belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinin geçersiz olduğu yönündeki mahkeme tespiti yerinde olup, davalıların bu husustaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ne var ki mahkeme, davacının, davalı işyerindeki işe iadesine karar vermiştir. Alt işverenlik ilişkisi geçerli olduğuna göre, davacının alt işverene iadesi ile, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinden asıl işverenle birlikte sorumlu tutulmasına karar verilmesi gerekir.
(4857 S. K. m. 2, 20)
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
Davalı asıl işveren vekili, İş Kanunu kapsamında bir asıl işveren-alt işverenlik ilişkisi olmadığını, davacının diğer davalı şirketin işçisi olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Davalı alt işveren vekili, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece; davanın kabulü ile davacının işe iadesine karar verilmiştir.
Hüküm, davalılarca temyiz edilmiştir.
Davacının iş sözleşmesinin belirsiz süreli olduğu, davalılar arasında geçerli bir alt işverenlik ilişkisi olduğu, belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinin geçersiz olduğu yönündeki mahkeme tespiti yerinde olup, davalıların bu husustaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ne var ki mahkeme, davacının, davalı…. işyerindeki işe iadesine karar vermiştir. Alt işverenlik ilişkisi geçerli olduğuna göre, davacının alt işverene iadesi ile, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinden asıl işverenle birlikte sorumlu tutulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
Hüküm: Yukarıda belirtilen sebeplerle;
1- Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının davalı … Hizmetleri Şirketi’ndeki İŞİNE İADESİNE,
3- Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak dört aylık ücreti olarak belirlenmesine,
4- Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
5- Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 31,40 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 27,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 3,70 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
6- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden ….980,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline davacıya ödenmesine,
7- Davacı tarafça yapılan 120,60 TL tebligat, ilk açılış dava harcı ve posta giderinden ibaret yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline davacıya ödenmesine,
8- Davalı tarafların yaptığı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin üzerinde bırakılmasına,
9- Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,
10- Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, oybirliği ile 23.01.2017 tarihinde karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir