Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü değişti.

Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü değişti.

7139 sayılı yasa 28.4.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 7139 sayılı yasanın 26. Maddesiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası değiştirilmiştir.

Son değişiklikle birlikte İdarenin açtığı ‘Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili’  davasında ödeme yöntemi değişmiştir. Bilindiği gibi idare, kamulaştırma kararı almakta ve kendi bünyesinde taşınmaza değer biçmek amacıyla bir komisyon kurmaktadır. Mal sahibi ile uzlaşma sağlanması amacıyla davetiye gönderilmektedir. Burada amaç anlaşmazlık yargıya taşınmadan mal sahibi ile anlaşarak çözmektir. Uygulamada büyük çoğunlukla özellikle arsalarda idarenin taşınmaza biçtiği değer piyasa rayicinin altında kalmakta bu nedenle de idare ile mal sahibi arasında anlaşma olmadığı için idarece taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde taşınmazın değerinin tespiti ile tapunun idare adına tescilinin sağlanması amacıyla davalar açılmaktadır.

 • Bedel tespiti-tescili davasında hakim bilirkişileri yanına alarak taşınmazın başında keşif yapmakta, mal sahibi ve idare gerçek karşılığın belirlenmesi amacıyla emsal satışları dosyaya dilekçe ile sunmaktadır. Bilirkişi incelemesi ile taşınmazın değeri belirlenmektedir.
 • Bu aşamada hakim, tarafların ve bilirkişilerin raporu ile beyanlarından yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit etmektedir.
 • Mahkemece tespit edilen bu bedel, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırılma bedelidir.
 • Taraflar mahkemede bu bedelde anlaşması halinde kamulaştırma bedeli olarak anlaşılan miktar peşin ve nakit olarak, idare tarafından hak sahibi adına bankaya yatırılır. Örneğin taşınmazın idarece belirlenen bedeli 200.000 TL olsun, mahkemenin belirlediği değeri 400.000 TL olsun. Taraflar 300.000 TL’de anlaşırsa mahkemede ihtilaf 300.000 TL üzerinden çözülmüş olacaktır.
 • Tarafların mahkemede bedelde anlaşamaması halinde hâkim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen (örneğimizde 400.000 TL olsun ) bedelin idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit edilen bedelden az olması ( ki örneğimizde yoktur) durumunda hâkim tarafından tespit edilen bedel,
 • Fazla olması durumunda idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedel ( örneğimizde)  200.000 TL , peşin ve nakit olarak hak sahibi adına yatırılmaktadır.
 • Kalanı ise (örneğimizde 200.000 TL ‘dir, ) bedele ilişkin kararın kesinleşmesine kadar üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılmak ve kesinleşen karara göre hak sahibine verilmek üzere mahkemece belirlenecek banka hesabına yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Bu süre uygulamada  depo süresi olarak adlandırılmaktadır.
 • Kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir.
 • Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. İdarece, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına yatırıldığına, hâkim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen bedelin idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedelden fazla olması halinde fazla olan tutarın bloke edildiğine veya hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere bloke edildiğine dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir.
 • Mahkemenin verdiği Tescil hükmü kesin olup, tarafların kamulaştırma bedeline ilişkin istinaf veya bir sonraki aşamadaki temyiz hakları saklıdır.
 • İstinaf veya temyiz incelemesi sonucunda kesinleşen kamulaştırma bedeli, hak sahibine peşin ve nakit olarak ödenen tutardan daha az olması durumunda aradaki fark ilgilisinden talep edilir. İdare tarafından hak sahibi adına yapılan ödeme tarihi ile geri ödemeye ilişkin yazının ilgilisine tebliğ edildiği tarih arasındaki süre için faiz alınmaz.”
 • 28.4.2018 tarihinde yürürlüğe giren son yasal değişiklikle Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü değişti. Ayrıca son yasayla ‘ Geri ödemelerdeki faiz konusu, acele kamulaştırma’ dahil bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yazımızda sadece ödeme usulüyle sınırlı pratik bilgi verilmiştir. Diğer değişikliklerle ilgili avukatlardan hukuki destek alabilirsiniz.
 • Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü son yasa ile değişmeden önce, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin belirlediği kamulaştırma bedeli ilk kararla birlikte mal sahibine ödenmekteydi. Önceki ödeme usulünde idare, mahkeme kararının kesinleşmesiyle fazladan ödemiş olduğu parayı geri almakta / tahsil etmekte zorlanmaktaydı. Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü değiştirilmekle idarenin fazladan ödediği paranın tahsil edilememesinden kaynaklı zararı engellenmeye çalışılmıştır.
 • Buna karşın malı kamulaştırılan,tapusu ilk mahkeme kararı ile peşinen elinden alınan mal sahibinin alacağına  kavuşması süreci 3 yıl civarında uzamıştır. Yargılama sürelerinin bu şekilde kaldığı ihtimalinde, İstinaf süresinin 1 yıl, Yargıtay’daki temyiz incelemesi sürenin 2 yıl civarında sürmesi göz önüne alındığında yerel mahkeme kararından itibaren toplamda 3 yıl,yerel mahkeme süreci başlangıcı dahil edilirse 4 yıl civarında bir süreden bahsedebiliriz. (Sürenin hesaplanmasında mahkemenin belirlediği kamulaştırma bedeline taraflarına itiraz  ettiği varsayılmıştır.)
 • Mahkemenin ilk kararından , kesinleşmeye kadar  kamulaştırma bedeli 3’er aylık vadelerle bankada nemalanacaksa da özellikle son zamanlardaki döviz kurlarındaki artış, gerçek enflasyonun kağıt üzerinde yazılı rakamlardan yüksek oluşu gibi nedenlerle mal sahiplerinin mağdur olacağı açıktır.
 • İdarenin zarara uğramaması ile mal sahibinin alacağına geç kavuşması arasında makul bir dengenin sağlanması şu şekilde sağlanabilirdi. Mal sahipleri, mahkeme kararında belirlenen bedel kadar bir teminat (teminat mektubu,rehin,ipotek vs.) gösterip kamulaştırma bedelinin tamamını istinaf-temyiz aşamalarını beklemeden önceden olduğu gibi Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ilk kararı ile birlikte alabilecektir. İstinaf, temyiz incelemesi sonucu İleride bu bedelden bir kısmının idareye geri ödemesi sözkonusu olursa idare, mal sahibinin gösterdiği teminattan alacağını alabilecek bu şekilde idarenin zarar görmesi engellenebilecektir. Mal sahibi de bu arada parasını tasarruf olarak dilediği gibi değerlendirebilecektir. Bu şekilde bir bir çözüm şekli geliştirilebilirdi. Esasında yargılama sürelerinin makul bir süreye çekilmesi ile bu sorunlar hiç gündem olmayacaktı. Ne diyelim ‘ Geç gelen adalet, adalet değildir.’ 11.6.2018
 • Avukat TEVRAT DURAN, İstanbul Barosu
 • Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü değişti.

Tavsiye Edilen Yazılar

74 Yorumlar

 1. Merhaba
  Benimde hisseli arazim karayolları tarafından kamulaştırıldı ben devletin verdiği parayı kabul ettim diğer hissedarlar kabul etmeyip dava açtılar ve 4 katı bedel biçildi bilirkişi tarafından; bu durumda benim itiraz hakkım doğuyor mu karayollarına az ücret verildi diyerek ?

  • Bu hak sadece dava açanlara tanınmıştır. Komşuda pişer bize düşer mantığı hukukumuzda ilke olarak bulunmamaktadır. Bedel artık mahkemece belirlendiğinden bu eşitsizlik artık bulunmamaktadır. 2001 öncesinde kamulaştırma bedelini az bulan taraf bedelin artırımını ya da nadiren de olsa azaltılmasını dava ederdi. Yanıt; bu hakka sahip değilsiniz.

 2. Konu: Fatsa OSB topraklarımızı istimlak yani kamulaştırmak için almıştır. Yalnız imza sürkilerinde 45 gün içerisinde paralarınız hesabınıza yatacaktır diye belirtilmiştir. 21 ay oldu henüz para yatırılmadı. Ve bizlere ödenek olmadığı için seçim sonrasında paralarınızın hemen hesaplarımıza geçeceğini bildirdiler. 1 ay oldu hala paramız yatırılmadı. Şuanda Fatsa ilçesinin TAŞLICA mahallesinde ki bir çok vatandaşımız mağduriyet durumdadır.
  Sizce burada nasıl bir yol izlemeliyim?
  Saygılar.

  • Merhaba, kamulaştırma bedeli aranızdaki anlaşma tutanağına rağmen size ödenmedi ise yine kamulaştırmadan vazgeçilmedi ise alacağınızı Anaysanın 46. maddesinde ‘ herhangi bir sebeple kamulaştırma bedeli anlaşmaya rağmen ödenmemiş ise kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır’ hükmüne göre Anaparanızı, en yüksek faiziyle tazmin için dava açabilirsiniz.
   Ben de FATSA’lıyım bu vesile ile siz hemşehrilerime İstanbul’dan selamlarımı gönderiyorum. Ödenek olmaması gibi nedenlerle taşınmazı kamulaştırılan pekçok kişiye para ödenmemesi mağdur etmiştir. Ödenek olmadan kamulaştırma yapılamayacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesinin son cümlesinde ‘ İdarelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamaz.’ denilerek açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen kamulaştırma yapılmış, anlaşma sağlanmış ve ödeme yapılmamışsa Bu mağduriyetinizin giderilmesi için Fatsa Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açabilirsiniz.

 3. Merhaba bizimde devam eden bedel tespit ve tescil davamız var mahkeme nisan ayında 15 günlük süre verdi bedel depo edilmesi için depo edilmedi 15 gün sonraki duruşmada tekrardan 15 günlük süre verdi halen depo edilmedi ve duruşma tarihini 2 ay sonraya 17.06.2019 da attı haftaya duruşmamız var sizce ne olur av.bey

  • Depo kararına rağmen bedel yatırılmazsa idarenin açtğı dava reddedilir.

   • Merhaba Tevrat Bey acele kamulaştırma yapılarak arsamızdan yol geçti ve 2014 yılında bir kısım para hesabımıza yatırıldı ve sonra asliye hukukta bedel tespiti ve tescili için idare tarafından dava açıldı ve bilirkişiler tarafından bir tutar daha eklenmesi için idareye süre verildi yatırmayınca ek süre de verildi fakat idare parayı depo etmeyince davva reddedildi..5 senedir hiçbir gelişme olmadı ve arsamız yarı degeri alınmış şu durumda. Şu anda yol arsamızdan geçtigi için kamulaştırma süreci de tamamlanmadıgı için kamulaştırmasız el atma üzerinden bedelin ödenmesi ve tescilin yapılması için mi dava açmam gerekiyor yoksa idareye başvurma süreci geçerli mi tekrardan idareyle uzlaşma yürütmek zorundamıyız

    • Uzlaşma talep etmeden dava açmanız mümkün.

 4. Merhaba Tevrat bey TOKİ tarafından arsamız kamulaştırıldı arsaya bilir kişi rapor çıkardı ve bir mevla hak sahiplerine bölündü bu aşamadan sonra herhangi bir çıkan bedelin az olduğuna dair itiraz hakkımız varmı bu ilk sorum ikincisi ziraat bankasından hesap açmamız isteniyor bu hesabı nereye iletmemiz gerekiyor 15 gün içinde.
  Saygılar,

  • Bilirkişi raporuna karşı somut emsaller sunarak ve yine bilirkişi heyet raporu kendi içinde tutarsızsa, 2942 sayıılı yasaya Yargıtayın müstekar içtihatlarına aykırı ise ortada hatalı bilirkişi raporu var demektir ve 2 hafta içinde rapora hukuki argümanlarla ( soyut olarak bu bedel azdır vs demekle olmaz) itiraz etmelisiniz. Süreler usul hukukumuzda duruşmada yüze karşı ve/veya ptt kanalıyla tebliğ ile başlar. Mahkeme kabul kararı vermişse bir kısım bedel ( kıymet takdir komisyonuca belli edilen) sizin adınıza açılacak bir banka hesabına talebiniz üzerine ödenir ve varsa kalan kısmı banka hesabında faizde değerlendirilir, karar kesinleşince de talebiniz üzerine size ödenir. Şimdilik banka hesabını mahkemeye bildirirseniz kısmi ödeme alabilirsiniz. Bu işlemleri mahkemeye hitaben yazılacak usule uygun bir dilekçe ile talep etmelisiniz.

   • Çok teşekkür ederim Tevrat bey biz burda belediyenin hukuk işleri bölümünede danıştık tarafımıza herhangi bir itiraz etmeyecekseniz (15 gün içinde) hesap açmanıza gerek kalmadan TOKİ hak edişi yatırır adınıza dedi bu meblağ ziraat bankasındanda çekilebileceğini belirtti buraya kadar herşey doğruysa eğer nekadar bir süre zarfında bu meblağ adımıza yatar?
    Saygılar,

 5. merhaba. belediye tarafından kamulaştırılan bir miras yeri var. bedel tespit davası açıldı. e devlet üzerinden takip ediyordum. son dava mayıs ayında goruldu ve karar çıktı olarak görünüyor. sonrasında bana davayla ilgi bir kağıt gelmedi. paramı almak için belediyeye mi gitmem gerekiyor?

  • Hukuki süreci mahkemeye dilekçe ile başvurarak örnek almak suretiyle öğrenebilrisiniz.

 6. Çok teşekkür ederim Tevrat bey biz burda belediyenin hukuk işleri bölümünede danıştık tarafımıza herhangi bir itiraz etmeyecekseniz (15 gün içinde) hesap açmanıza gerek kalmadan TOKİ hak edişi yatırır adınıza dedi bu meblağ ziraat bankasındanda çekilebileceğini belirtti buraya kadar herşey doğruysa eğer nekadar bir süre zarfında bu meblağ adımıza yatar?
  Saygılar,

 7. Merhaba Tevrat bey.
  Erzincan da meyve bahçemize 2008 yılında kamulaştırma yapmadan el atıldı,yol yapıldı. 2016 yılının kasım ayına kadar herhangi bir işlem yapılmadı.2016 Kasım’da kamulaştırma kararı çıktı. Bize 2018 yılının haziranında, tutanakla tespit edilerek kesilen 217 adet çeşitli meyve ağacımızın bedelini hiç dikkate almadan sadece arazi bedelini ve ağaç kesim ücretini kapsayan komik bir rakam teklif ettiler. Doğal olarak bizde kabul etmedik. Şimdi bir yılı aşkın zamandır ne arıyor nede soruyorlar. Bu aşamada dava açma hakkı kamulaştırma yapan kurumda dır dediler, bizde bekliyoruz. Bir hukuk devletinde 11 yıl bir haksızlık sürermi. Bize bir yol gösterirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar. Saygılarımla.

  • Kamulatırma bedelinin tespiti ile ödenmesi için davanızı açabilirsiniz, ama idarenin size açtığı bir dava olmalı e devletten kontrol ediniz.

  • Kamulaştırmasız el atmaya dayalı bedel davası ile muhtesatın tespiti davalarını idareyi hasım göstererek açabilirsiniz.

 8. merhaba Tevrat Bey Fatsa Aybastı yol üzerinde kamulaştırma oldu .Arazinn üzerinde icra vardı kaldırdım ve sözleşmeyi imzaladım .45 gün içerisinde para yatacak dediler fakat 1 yıla yakın süredir ödenek yok gerekçesiyle karayolları ödeme yapmıyor.Nasıl bir yol zlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim.

 9. Bizim dosya kamulaştıralamaz el koymadan kaynaklama gerekçesiyle 2015 te a Kurtalan asliye hukuk Mahkemesinde açıldı.Davalı Siirt il özel idaresi. Orada 17/06/2019 tarihine kadar sürdü şimdi baktığımda istinafta yazıyor ve hep e devletten bakınca duruşma yapıldı diyor . Şimdi ise Gaziantep bölge adliye Mahkemesi 6.hukuk dairesi yazıyor ve ön inceleme için atama bekleniyor diyor . Bu durum hakkında rica ediyorum bilgi alabilir miyim ??

  • Dosyanız şu anda istinaf incelemesinde ve sırasını bekliyor. Bu süre öngörülemez.

 10. Tapolu arazimiz. Sonuç sizce ne olur birşey çıkar mı ? 4 yıl olacak nerdeyse şimdiden teşekkürler

  • Dava dosyası içeriğini görmeden bilgilendirme yapılmamaktadır.

 11. Selam yorumlarınızı okudum ve bir avukattan beklenmeyecek derecede net ve isabetli cevaplar veriyorsunuz bunu çok takdir ettim ve beğendim. Benim soruma gelince Niğde-Gölbaşı otoyolu üzerinde tarlamız kamulaştırma bedelini az bulduk ve karayolları bizi dava etti. Dava sonuçlandı sizin açıkladığınız gibi biçilen bedel hesaba on beş gün içinde yatacak , bilirkişinin belirlediği bedel üçer ay ara ile nemalandırmak üzere bankaya yatması konusunda karar verildi. Sonra mahkemeye itiraz etti karayolları dava üç ay sonra tekrar görüldü. E -devlet üzerinden dava tarihleri ve duruşma gözüküyordu fakat davanın sonucu gözükmüyor ve tarafımıza ,biz İstanbul’da olduğumuz için , bir karar yazısı gelmedi. Hesap numarası isteyen de olmadı . Şimdi bu kamulaştırma bedelini mirasçılar olarak nasıl alacağız? Karayollarına karar gitmiş ise karayollarına ilamlı icra mı kaldırmamız gerekir?
  Yoksa karayolları temyize mi gönderdi, bunu nereden öğrenebiliriz? Şimdiden vereceğiniz sorular içn teşekkür ederim.

  • Mahkeme Kararının kesinleşmesinin ( tüm kanun yollarının tüketilmesi) ardından icra takibine koyarak alacağınıza kavuşabilirsiniz.

 12. Selamın aleyküm Tevrat bey Karayolları bizim arazimizi kamulaştırmak için (bizleri mal sahipleri olarak) anlaşmaya çağırdı ve belli bir bedel üzerinden anlaştık. Fakat daha sonra ki aşamada arazimizde 2. derece Sit şerh oldugu ( Bina yapılamaz ama tarım arazisi olarak kullanılabilir) oldugu meydana çıktı akabinde Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde Bilirkişi raporunda bizm daha önce anlaştığımız bedelden daha yüksek bir bedel çıktı ve Mahkeme bunu onayladı Bizlere ödeme yapıldı
  Şimdi ise ara karar’a gidileceğine gidileceği söyleniyor tekrar mahkeme açılmış
  Yardımcı olur bilgi verirseniz memnun olurum ne yapmalıyız Teşekkür ederim.

  • Dava dosyasını incelemeden söz söylemek pek anlamlı değil.

   • Tarlamin kamulaştırma davası sona erdi bilir kisi raporu ile değer biçildi 1.400.000bin ve ilk devletin biçtiği para 400.000 bindi yani itiraz etmeden önceki para ve bu parayi bankaya yatırmışlar onu kullanabiliyorum. Ama kalan 1 milyon bloke edilmiş ve hale ıstinafa gideli 7 veya 8 ay oldu nasıl bir yol incelenmeli param ne zaman yatar veya siz bu isle ilginermisiniz.

    • Ofis olarak kamulaştırma davalarını takip ediyoruz, kamulaştırma bedel tespiti ve idare adına tescil davalarında malike yapılacak ödeme usulü değişti. Buna göre ilamın kesinleşmesi ardından ödeme sırası gelecektir.

 13. Sayın Tevrat bey diyarbakır sur daki evlerin toki tarafından acele kamulaştırma kararıyla belli bir bedel çıktı ama tekrar dava edip emsal bedeller gösterildi uzun süre 7.asliye hukukta görüldü enson 2.asliye hukukta karara çıkmış yazıyor kabul (tam kabul) diye bişey çıkıyor ama içerik yok bunu nereden öğrenebiliriz teşekkürler ve anlamı nedir.

  • Mahkeme kalemine bizzat ya da vekiliniz ile bilgi alabilirsiniz.

 14. Karar cıkmış ne demektir ıstinafta olan dosyamda yazıyor e devlete?

  • İstinaf mahkemesi karar vermiştir anlamına gelir, ilk derece mahkemesi ( duruşmanızın görüldüğü yer) dosyasına yakında gelir ve içeriğini görmeniz mümkün olur.

 15. Istinafa giden kamulaştırma dosya geldi yeni mahkeme açılmış süreç nedir dava günü verilmiş 2020in 2 ayının 16sina ben ıstinaftan gelince yargıtaya gider diye biliyordum bilgi verme şansinz varmi

  • Muhtemelen bozma kararı verilip dosyanın yeniden görüşülmesi istenmiştir. Mahkeme, isninaf,Yargıtay süreci bundan sonra olacaktır.

 16. Merhaba iyi çalışmalar bir sorum olacak ilgilenirseniz çok sevinirim 5 dönüm arsam var arsanın ortasından dere geçmekte bende DSİ ye dilekçe yazdım tapuda dere ile ilgili bir şerh yoktur.derenin yönünün değiştirilmesini yada kamulaştırılmasını talep ettim eğer kam ulaştırılır sa metre kare fiyatı ne olur benim bu işten yararıma olan izleyeceğim yol nedir kam ulaştırılır sa mağdur olurmuyum saygılar

  • Kamulaştırma işlemi sonucu mağduriyet yaşamamak için kamulaştırma öncesinde ve sonrasında yapılacakların matematiksel düşünme ( problem çözme, mantıklı eylem ve işlem vs.) çerçevesinde m2 değeri arsa, arazilerde farklı kriterlere göre Mahkemelerce bilirkişiler aracılığı ile yapılmaktadır. Sizin bu süreçte delil sunma emsal ortaya koyma vs yöntemlerle müdahale imkanınız vardır. Bu teknik bilgiye sahip değilseniz avukat ile işlemleri takip ediniz.

 17. Kamulaştırma davası ıstinafa gitti ve usulden bozma kararı geldi ve yerel mahkemeye taşındı nasıl olur şimdi dava uzayacak mi ne yapmam gerekiyor lütfen bana bir bilgi verin kafayı yeme durumundayım. O kadar borcun içindeyim ve karar bozuk geldi

  • Bozma ilamını görmeli ardından söz söylemek mümkündür.

 18. Benim davam istimlaha gitmişti ve bozuk geldi kararda tarlam için arsa kararı verildi tekrardan mahkeme bastan başladı. Yani param artacak 100 veya 120 tl olacak m2 si . Şimdi benim yerime ilk olarak m2si 12tl olarak değer biçildi o parayı yatırıldı sonra mahkeme kararı ile 48tl cıktı . Ve benim hesabıma 48tl den yatan kısım bloklu şimdi ben bu paramı şuan alabilirmiyim. Yani şuan değer yükseleceği için bloklu olan parayı bana verirler mi . ? Nasıl bir yol izlenmeli .

  • Kesinleşme şerhi sonrasında artan bedeli alabilirsiniz.

 19. Tevrat Bey merhaba, 2018 yazinda kamulastirilan bir arsamizin parasi halen hesabimiza yatirilmadi, bu surecte yetkililere ulasma cabamiz da sonucsuz kaldi, yaklasik 1 ay once bir sekilde ulasmayi basarabildik, arsamizda ipotek oldugu ve bu sebeple islemin tamamlanamadigi bize bildirildi. Bu durum hakkında herhangi bir bilgimiz olmadigi gibi bize ulasan kimse de olmadi. Ipotek su anda kaldirildi. Biz anlasilan ucretin uzerine bu sartlar altinda bir faiz alabilirmiyiz. Simdiden teşekkürler.

  • Evet bu yönde dava açabilirsiniz.

 20. Merhaba Avukat Bey;
  Kamulaştırmadan sonra bu bedel devlet tarafından ne kadar zaman zarfı içinde ödenecektir, zamanında ödenmeyen bedele faiz işlemektedir son olarak faiz ödeniyorsa ödenmesi için bizim dilekçemi yazmamiz gerek. Teşekkürlerimi sunarım.

  • Karar kesinleştikten sonra bu işlemler yapılacaktır.

 21. Yani ilk 48 tl olab tutar kesinleşince alicam geri kalan yine bloke olacak o zaman ?

  • iKİNCİ SORU CEVAP ŞEKLİNDE İLERİLEMİYORUZ ÇÜNKÜ BURASI DANIŞMANLIK VERİLEN BİR MECRA DEĞİL, anlayışınız için teşekkür ederim.

 22. Merhaba Av. Bey 6 hissedar kardeşiz babamızdan kalan evin yarısından yol geçiyor 6 hissedar ile karayolları anlaştı imzalar atıldı iban numarası aldılar ama 1 sene gibi bir süre geçti yasal olarak bı bekleme süresi varmı takibini nasıl yapabiliriz bu paranın muhatap olarak kimle görüşmemiz gerekiyor bilgileriniz için şimdiden teşekkürler

  • Bedelin ödenmesi için dava açmanızı salık veririm.

 23. Merhaba kamulaştırma bedeli için davacı kurum bilirkişi raporunu kabul etti. Depo kararı verildi. Mahkeme 1ay sonraya atandı. Kesin sonuç ne zaman belli olur? Davalılarda davacılarda bilirkişi raporunu kabul etti.. Teşekkürler

  • mahkeme kararı kesinleştikten sonra paranızın tamamına kavuşmuş olursunuz.

  • Depo kararına rağmen bedel yatırılmazsa idarenin açtğı dava reddedilir.
   Bizim dava reddedildi, ne yapmak gerekir?

   • Doğru eğer taşınmazınıza idare fiilen el koydu ise kamulaştırmasız el atma dayalı bedel davası açabilirsiniz.

 24. Tevrat bey; bizim Sivas ta DDY Hızlı tren geçiş yolunda yapılan komulastirma bedeli bankaya yatırıldı hissadarlar aldılar bizim İstanbulda taşınmazın uzerinde SGK tarafinda ser olduğundan DDY bankaya ödeme teyidi vermiyor nasıl bir yol izleyebiliriz.
  Teşekkürler.

  • SGK şerhini kaldırmayı deneyin

 25. Selam iyi günler bir sorum olacakti size 8 parselden oluşan arazimiz ve 71 ortak olan arazimizde kamulaştırma bedeli 4 trılyın olup bankaya depo edılmıs ve ve biz bedele hiç ıtıraz etmedik diğer ortaklar ıtiraz edilmiş benım sorum şu bankaya blokelı hesapta para yatırılmış biz kendı paramizi cekebılırmıyız nasıl bir yol ızlenmelı sımdıden tşkler iyi günler dilerim sayın avukat bey

  • Kamulaştırma tespit ve bedel davalarında her bir davalı yönünden kararın kesinleşmesi ödeme için aranmaktadır. Hukuki görüşüm sizin yönünüzden bir itiraz olmadıysa kamulaştırma bedelinin size ödenmesi yönündedir bunun için gerekli dilekçe ve yazışmanın tarafınızdan sağlanması gerekir.

 26. Mrb tevrat bey manisada caminin etrafını açmak icin dairemizi kamulastirdilar belediyede on görüşmeye çağırdılar bizleri sizleri mağdur etkiyeceğiz diyolar benm evim 300 bin lira suanki gerçek değeri sizce çok fark olurmu

  • Gerçek değerinin ödenmesi teklif edilmediği halde kabul etmeme hakkınız vardır. Bu durumda belediyenin dava açıp değeri mahkemece belirlenecektir. Av. Tevrat DURAN

 27. Merhabalar bedel tespit davası açmıştık idare parayı yatırmış ama bloke koymuş sebebi nedir acaba

  • Yorum yaptığınız sayfamızda yer alan yazımı tek tek okursanız sorunuzun cevabını bulacaksınız.

 28. Merhabalar arsamizda bedel tespit ve tapu iptal davası var irade parayı yatırmış ama bloke var bu bloke neye istinaden kalkacak blokenin kalkması için iki davanın sonucu beklenmesi mi gerekiyor teşekkürler

  • Yazımın içeriğini tek tek okursanız sorunuzun cevabını bulacaksınız.

 29. Merhabalar Tevrat bey,

  Annemin üzerine kayıtlı bir arsa vardı. Bu arsanın üzerine devlet karayolları paralı yol yaparak istimlak kanununu uygulamış. Bize de tebligat yollandığını söylüyorlar ama adımıza bir tebligat gelmedi. Bizim adımıza bankaya paranın yatırıldığını söylüyorlar. Bu para hangi bankaya yatırılmıştır, bunu nereden nasıl öğrenebiliriz? Ayrıca bu para o arsa için çok az bunun için ne yapabiliriz?

  Çok teşekkürler
  İyi çalışmalar

  • Yasal olarak kamulaştırmanın yapıldığı tarihi önemlidir bu sebeple kamulaştırma işlemine dair evrakın bizzat idareden alınıp bir avukata gösterilmesi ve hukuki danışmanlık almanızı öneririm.

 30. Merhaba avukat bey ihalesi yapılan kamulaştırma alanın (baraj) istimlak bedelleri hak sahiplerine nezaman ödenir süreç hakkında bilgi verebilirmisiniz teşekkür ederim

  • Bu bilgiyi idareye yazılı başvuru yaparak elde edebilirsiniz. İdarenin ödenek durumu önemli.

 31. Mrh Tevrat Bey.cvplarınız için teşekkürlrr.bizim durum çok karışım yada biz bilmiyoruz.yaklaşık 1.5 sene önce kamulaştırma davamızda bilirkişinin belirlediği tutar 550bin₺ idi.daha sonradan bu arsada bulunan dükkani ben yaptırdım masrafımı isterim diyen kişinin açtığı davadan dolayı paramzı alamıyoruz.hakim diğer dava sonuçlanmadan parayı ödemem diyor.dükkan için belirlenen tutar 18 bin ₺.karayolları avukatı bile bu para ayrılsın geri kalan ödensin dediği halde hakim kabul etmedi.uzlaşın gelin dedi.ama karşı taraf uzlaşmayı kabul etmiyor.18 bin ₺ yüzünden mağdur olduk.biz bu parayı sen al diyoruz onuda kabul etmiyor.amaç para değil bizi zarara uğratmak.tapu, belediye kayıtları hepsi bizim üstümüze.resmi sıkıntı yok.hakim 2-3 sene de sürse bedel değişmez dedi.itiraz edemiyoruz bedelin yeniden hesaplanmasına.paramızı da alamıyoruz. ama bizim para pul oldu.ne yapmamız lazım ki kasımdaki duruşmada parayı alalım.hatta bedele itiraz hakkımız var mı.sonuçta nereden bakarsanız mağduruz .bilgilendirir deniz seviniriz.teşekkürler.

  • Danışmanlık hizmeti alarak hukuki probleminizi çözmenizi önermek isterim. Bu sayfanın sınırlarını oldukça aşan bir soru.

 32. merhaba tevrat bey , biz karayollarıyla anlaştık , tapuyu devrettik . parayı vermiyorlar . icra açsak parayı alabilir miyiz . haciz yaptırıyorlar mı acaba . sağolun iyi günler.

  • Bedel davasını açmanızı öneririm.

 33. Merhabalar avukat bey 2 adet taşınmaz var karayolu geçecek taşınmazlar paydaşlar tarafından kendi aralarında paylaşıldı resmi olarak bir belge yok hisselerin bazılarında yapı mevcut tüm bedeller yapılar da dahil ücretleri tapu hissesine göre mi verilir ?

  • HİSSELERE GÖRE ARSA BEDELİ, üzerindeki yapının kime ait olduğu ihtlilaflı ise muhtesatın tespiti davası açılmalı


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir