Noter ihtarnamesinin borçluya tebliğ edilmesinin temerrüt bakımından etkisi

İhtarname çekmek hukuken ne gibi haklar sağlar.
6098 sayılı B.K.’nun 117. maddesi hükmü uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Bu nedenle de borçluya ihtar gönderilmesi gerekir. Yoksa borçlu için dava dilkeçesindeki talepten başka alacak talebi ıslahla başlayacaktır. O halde alacaklı borçlusuna ihtar gönderecek ya da davasını kısmi değil de tam açacaktır. Bunun da bir takım mahsurları vardır. İlgili kararı sizinle paylaşıyorum.
 
T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/34886
Karar: 2016/68
Karar Tarihi: 05.01.2016
ALACAK DAVASI – MUACCEL BİR BORCUN BORÇLUSUNUN ALACAKLININ İHTARI İLE MÜTEMERRİT OLACAĞI – ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANDIĞI
ÖZET: Davacı eldeki dava ile, kendisinden haksız yere tahsil edilen ….TL’nin ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiş, …tarihli duruşmada talebini ıslah ederek …TL’ye çıkarmıştır. Mahkemece hükmedilen alacak miktarına dava tarihinden itibaren faiz uygulanmıştır. 6098 sayılı B.K.’nun … maddesi hükmü uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Öyle olunca, davacının, davalıyı, dava tarihinden evvel temerrüde düşüren ihtarı söz konusu olmadığından, mahkemece, hükmedilen alacağın dava dilekçesinde talep edilen…TL’sine dava, ıslah edilen …TL’sine ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, hükmedilen alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
(6098 S. K. m. 117)
Dava ve Karar: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı, davalı bankadan kullanmış olduğu konut kredileri nedeniyle ve kredinin yapılandırılması ekspertiz ücreti, kredi masrafı ve kredi kullandırma masrafı adı altında kesintiler yapıldığını ileri sürerek, fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere şimdilik 3,000 TL’nin ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiş, 22.06.2015 tarihli duruşmada talebini ıslah ederek 4.880 TL’ye çıkarmıştır.
Davalı; davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm,davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacı eldeki dava ile, kendisinden haksız yere tahsil edilen 3,000 TL’nin ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiş, 22.06.2015 tarihli duruşmada talebini ıslah ederek 4.880 TL’ye çıkarmıştır. Mahkemece hükmedilen alacak miktarına dava tarihinden itibaren faiz uygulanmıştır. 6098 sayılı B.K.’nun 117. maddesi hükmü uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Öyle olunca, davacının, davalıyı, dava tarihinden evvel temerrüde düşüren ihtarı söz konusu olmadığından, mahkemece, hükmedilen alacağın dava dilekçesinde talep edilen 3,000 TL’sine dava, ıslah edilen 1.880 TL’sine ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, hükmedilen alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması usulün 438/7 maddesi gereğidir.
Sonuç: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının D bendinde yer alan “4.880,00 TL’nin” söz ve rakamlarının tümüyle hükümden çıkartılarak yerine “4.880 TL alacağın 3,000 TL’sinin dava, 1.880 TL’sinin ıslah tarihi olan 22.06.2015 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine” söz ve rakamlarının yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin alınan 333,35 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05.01.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
http://AV.TEVRAT DURAN AVUKATLIK OFİSİ
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir