Kamulaştırma nedir,Mahkeme bedel tespiti ve tescilini nasıl yapar ?

Kamulaştırma nedir,Mahkeme bedel tespiti ve tescilini nasıl yapar ? 10 maddede kamulaştırma nedir ?

av tevrat duran
Av.Tevrat DURAN,İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur.

 1. Anayasanın 46. maddesiyle kamulaştırma ya da eski kullanımıyla istimlak konusu düzenlenmiştir. Kamulaştırma detaylı olarak 4.11.1983 tarihli 2942 sayılı ana kanunla düzenlenmiş fakat 2507 vs gibi değişik kanunlarda kamulaştırmayla ilgili hükümler konmuştur. Bu nedenle ilgili tüm kanunların bilinmesi gerekir. 4721 sayılı kanunun 705. maddesine göre kamulaştırma tecilden önce idarece kazanılır. Yani tapuda tescil edilmese de idare kamulaştırmayla 705. maddeye göre tapudan önce malik olur. Diğer deyişle tapuda mal sahibi görünen örneğin Ahmet Bey, gerçekte mülkiyet sahibi değildir, çünkü idare kamulaştırmayla o mülke sahip olmuştur. Daha sonra idare, mahkemeye başvurarak tapunun tescilini talep etmektedir.
 2. Kamulaştırma, kısaca kamu yararı sebebiyle özel mülkteki taşınmazın idarenin tek taraflı kararıyla yine bedeli peşin ödenmek kaydıyla mülkiyetini kazanmasıdır. Ödemenin taksitlerle yapılmasına dair yasada hüküm vardır, bu nedenle peşin ödeme her halde mümkün olmaz.
 3. İdare derken şunları kastediyoruz;  devlet veya kamu tüzel kişisi veya özel tüzel kişiler (de kamulaştırma yapabilir)
 4. 2001 sonrasındaki kamulaştırma usulü hakkında  şunları ifade edebiliriz.
 5. Kamulaştırmada idare kamu yararının var olduğuna karar verir.
 6. Kamulaştırmada taşınmaz yüzölçümü, sahibi tespit edilir, ardından idare değerini ya kendisi tespit eder ya da ettirir.
 7. İdare mal sahibiyle bedelini ödeyerek satın alma görüşmesi yapar ya da başka bir yeri trampa olarak teklif eder, öncelikle bu usulün uygulanması kanun gereğidir.
 8. Pazarlık ya da trampa ile taraflar anlaşabilir, bu durumda anlaşma tutanağı imzalanır, 45 günde para hazır edilir ya da trampa yapılacak yer devre hazır hale getirilir. Para ise mal sahibi tapuda imza ile devrettikten sonra ödenir. Bu halde kamulaştırma yoluyla anlaşarak tapu el değiştirir ki en güzel yol budur. Bu halde malikin ya da idarenin dava açma hakkı yoktur.
 9. Anlaşma olmamış ya da anlaşmaya mal sahibi tapudan devir , imza vermemişse artık idare, 2942 sayılı yasanın 10. maddesine göre taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bedelin tespiti ile tapunun idare adına tescili için dava açar.  Mahkemeden davacıya ait dava dilekçesi vs malikin eline ulaştıktan 30 gün içinde kamulaştırmanın iptali için idare mahkemesinde iptal davası açmak mümkündür.
  40 yıl önce kamulaştırılıp tapusu elinden alınanlar dahi bugün dava açarak parasını alabiliyor.
  40 yıl önce kamulaştırılıp tapusu elinden alınanlar dahi bugün dava açarak parasını alabiliyor.
 10. Bedelin tespiti mahkemece keşif bilirkişi emsal araştırması ile yapılacak mahkeme bedelin idarece mahkemeye depo edilmesi kararı verilecek yatırılan bedelin mal sahibine ödenmesi ile tapunun idare adına tesciline karar verecektir. Genellikle tapuya kamulaştırmaya dair dava sırasında veya öncesinde idarece şerh (7/f3) verilmektedir. Tescil kararı kesin olup bedele her iki taraf da istinaf, temyiz yoluna başvurarak sadece bedele itiraz edebilirler. Buna göre mahkeme kararı ile artık mal sahibinin mülkle ilişkisi bitecektir.
 11. Tüm bu süreç etkin hukuki takip gerektirdiğinden mal sahiplerinin haklarını avukat ile takip ettirmesi doğru olur. Şunu hatırlatmamda sakınca yoktur; hukuk davalarında avukat tutma mecburiyeti henüz yoktur. Fakat her işin ehliyle takibi sahibine yarar sağlayacaktır. 15.2.2017 Av. TEVRAT DURAN,İstanbul

 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir