İşe iade davasında Performans düşüklüğü nedeniyle işçinin işine son verilmesi örnek mahkeme kararı

İşe iade davasında Performans düşüklüğü nedeniyle işçinin işine son verilmesi örnek mahkeme kararı
T.C. YARGITAY
22.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/16952
Karar: 2016/18783
Karar Tarihi: 22.06.2016
İŞE İADESİ DAVASI – DAVACININ PERFORMANSININ DÜŞÜK OLDUĞUNUN TESPİT EDİLDİĞİ VE BU DURUM NETİCESİNDE BÖLÜM YETKİLİSİ TARAFINDAN SÖZLÜ OLARAK UYARILDIĞI – DAVACININ PERFORMANSINA DAİR HERHANGİ BİR BELGE BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU
ÖZET: Somut olayda, davacının davalı …de müşteri temsilcisi olarak çalıştığı, 2015 Ocak ayında yapılan yıllık Performans Değerlendirmesi sonucunda performansının düşük olduğunun tespit edildiği ve bu durum neticesinde bölüm yetkilisi tarafından sözlü olarak uyarıldığı, aynı zamanda davacının kendisini geliştirmesi için 2015 yılı içerisindeki iki eğitime katılmadığı gerekçesiyle mahkemece feshin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Dosya kapsamından davacının performansının düşük olduğunun tespitini gösteren 2015 Ocak ayı Performans Değerlendirmesine dair herhangi bir belge bulunmamakla feshin geçerliliğine etki eden bu hususun araştırılmadan ve tarafların delilleri toplanmadan sonuca gidilmesi usul ve kanuna aykırı olup hükmün bozulması gerekmiştir.
(4857 S. K. m. 18)
Dava: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı işçi özetle, iş sözleşmesinin haklı ve geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek işe iadesine karar verilmesini, boşta geçen süre için dört aya kadar ücret ve diğer haklarının tahsiline karar verilmesi ile işe başlatılmama halinde sekiz aylık ücret tutarında tazminatın belirlenmesini istemiştir.
Davalının İsteminin Özeti:
Davalı cevap dilekçesinde özetle, davacının müvekkili şirkette şirketin ilke ve çalışma prensipleri kapsamında düzenli olarak verilen ve katılımın işçinin özen yükümlülüğü mucibi zorunlu olduğu hizmet içi eğitimlere katılmadığını, davacının performansı ve yapmakla yükümlü olduğu iş için yeterliliğinin şirketin standartlarının altında kaldığının değerlendirildiğini, davacının işveren tarafından verilen eğitimlere geçerli bir mazereti bulunmaksızın keyfi şekilde katılmaması özen ve sadakat yükümlülüğünün ihlali anlamına geldiğini, bu sebeple feshin son çare olduğu müvekkili şirket tarafından değerlendirilmek sureti ile davacının iş sözleşmesinin geçerli sebebe dayanarak fesih edildiğini, bu sebeplerle haksız ve mesnetsiz olan davanın reddine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Davacının, davalı işyerinde satış temsilcisi olarak çalıştığı, performans düşüklüğü sebebiyle davacının davalı şirket tarafından 2015 yılında iki kez şirket içi eğitime davet edildiği, ancak davacının çeşitli mazeretler bildirerek eğitime katılmadığı, davalı işveren tarafından performans düşüklüğü tespit edilen davacının performansını artırmaya yönelik iki kez eğitime davet edilmesine rağmen davacı tarafça çeşitli mazeretlerle bu eğitime katılmadığı anlaşıldığından davalı işverenin fesih sebebinin geçerli olduğu sonucuna varılmış ve dava reddedilmiştir.
Temyiz:
Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
Somut olayda, davacının davalı …de müşteri temsilcisi olarak çalıştığı, 2015 Ocak ayında yapılan yıllık Performans Değerlendirmesi sonucunda performansının düşük olduğunun tespit edildiği ve bu durum neticesinde bölüm yetkilisi tarafından sözlü olarak uyarıldığı, aynı zamanda davacının kendisini geliştirmesi için 2015 yılı içerisindeki iki eğitime katılmadığı gerekçesiyle mahkemece feshin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Dosya kapsamından davacının performansının düşük olduğunun tespitini gösteren 2015 Ocak ayı Performans Değerlendirmesine dair herhangi bir belge bulunmamakla feshin geçerliliğine etki eden bu hususun araştırılmadan ve tarafların delilleri toplanmadan sonuca gidilmesi usul ve kanuna aykırı olup hükmün bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarda açıklanan gerekçe ile mahkeme kararının bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir