Kooperatif ortağının payı haczedilebilir mi ?

Kooperatif ortağının payı haczedilebilir mi ?

Kooperatif ortağının ortaklık payının haczedilip satışına dair icra müdürlüğü işlemi,  1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 19/son maddesine göre ’emredici bir hüküm olup  kamu düzenini ilgilendirdiğinden 2004 sayılı yasanın 16. maddesince  süresiz olarak İcra Hukuk Mahkemelerinde açılacak şikayet başvurusu  ile iptal ettirilebilir. Kooperatif ortağının payı haczedilebilir mi ? sorusunun cevabı olumsuzdur.

Kooperatif ortağının kooperatif dışındaki kişilere olan borcu yüzünden malları, hak ve alacakları haczedilip satılması mümkündür. Bunun istisnalarından biri de 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 19 /son maddesi hükmüdür. Bu yasal düzenlemeye göre

  • Kooperatif ortağının alacaklıları ancak borçlu ortağın faiz alacağını
  • Gelir-gider farklarından hissesine düşen alacağını
  • Kooperatifin dağılmasında kooperatif ortağına ödenebilecek payı haczettirebilirler. Kooperatif herhangi bir şekilde dağılmadıkça, ortağın kooperatif payının haczi mümkün değildir. Kooperatif herhangi bir şekilde dağılmadıkça ortağın ortaklık payının haczi mümkün değildir. Kamu düzeni ile ilgili bu hususa aykırı işlem süresiz şikayete tabi olup, sonuç doğurmaz. (12.HD. 12.3.2002 tarih ve 2002/3491-5058 Sayılı kararı) Kooperatif ortağının payı haczedilebilir mi ? sorusunun cevabı hayır şeklindedir.

Kooperatif ortağının kooperatif amacının gerçekleşmesi için arsa, altyapı,inşaat ve benzeri giderleri için ödediği taksitler, ek mali yükümlülükler ve düzenli ödenen aidatlar da haczedilemeyecektir. Bu haciz yasağının temel gerekçesi, ortaklarının ihtiyaçlarının kar amacı olmadan karşılıklı yardım ve dayanışma ile gerçekleştirmek için kurulan kooperatifin, tescil ve ilan edilen ‘anasözleşmede yazılı amacı’nın ve bu kapsamda faaliyetinin tehlikeye düşmesinin önüne geçilmesi, kooperatifin başarı şansının artırılmasıdır. Bilindiği gibi anasözleşmede aksine hüküm konulmadıkça kooperatifler sınırlı sorumlu olarak borçlularına karşı sorumludur.

Bu ve benzeri yasal düzenlemeleri kooperatif yönetim kurulu, denetim kurulu üyelerinin bilmesi hem ortaklarının haklarını koruması hem de  yasa ve anasözleşmelerindeki hükümler gereği sorumludur. Haczedilmezlik şikayeti, kooperatif yönetim kurulu tarafından değil kooperatif ortağı tarafından yapılmalıdır.  4.5.2021

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir