Vergi Mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararı şartları nedir?

Vergi Mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararı şartları nedir? İstanbul’da Vergi Mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi içinde Bağcılar ilçesine bağlı Mahmutbey’de bulunmaktadır. 

 1. Dava dilekçesinde esas taleple birlikte yürütmeyi durdurma isteminde de bulunmalıdır. Hakim kendiliğinden yürütmeyi durdurma kararı veremez.
 2. Vergi Mahkemesinden vergi dairesi işlemlerinin iptaline yönelik talep edilir. Davanın 7 gün içinde açılması gerekir. Süreyi başlatan tebligatın usule uygun yapılması şarttır. Buna göre; 
 3. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55. maddesinde, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumunun bir ödeme emri ile tebliğ olunacağı hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 58.maddesinde de, kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı iddiası ile tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait davalara bakan vergi mahkemesi nezdinde dava açabileceği öngörülmüştür. Ödeme emirleri ancak usulüne uygun tarh ve tahakkuk eden ihtilafsız kesinleşen veya davanın reddi suretiyle tahsili kabil hale gelen kamu alacakları için düzenlenebilir.
 4. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 101. maddesinde bilinen adresler açıklanmakta, 103. maddesinde ise; tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta idaresince muhatabına verilir ve keyfiyet muhatap ile posta memuru tarafından taahhüt ilmühaberine tarih ve imza konulmak suretiyle tesbit olunur. Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazar ve mektup posta idaresince derhal tebliği yaptıran daireye geri gönderilir. Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar veya komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ alındısına yazılarak altı beyanı yapana imzalatılır. İmzadan imtina ederse, tebliği yapan bu ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ edilemiyen evrak çıkaran mercie iade olunur. Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeple tebliğ edilemeyerek iade olunursa tebliğ ilan yolu ile yapılır.    Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya her hangi bir sebeple imza edemiyecek durumda bulunursa sol elinin baş parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ olunur. Muhatap tebellüğden imtina ederse tebliğ edilecek evrak önüne bırakılmak suretiyle tebliğ edilir.    Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlemler komşularından bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiyet taahhüt ilmühaberine yazılarak tarih ve imza vaz’edilmek ve hazır bulunanlara da imzalatılmak suretiyle tesbit olunur, hükmüne yer verilmiştir.
 5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesine göre; Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.
 6. Tarh ve tahsil zamanaşımı dolmuş alacaklar için vergi dairesi işlem yapamaz.  
 7. Aynı Kanunun “Tahsil Zamanaşımı” başlıklı 102.maddesinde ” Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvimi yılını takib eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.  Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.”hükmüne yer verilmektedir.
 8. Zamanaşımına uğramış bir vergi alacağı bakımından vergi dairesince ödeme emri üzerine tesis edilecek cebri icra işlemleri ve yapılacak tahsilatların davacılar açısından telafisi güç zararlar doğuracağından vergi alacaklarının tahsili için işlem uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmektedir.
 9. Yürütmeyi durdurma kararına karşı  kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açıktır.

  AV. TEVRAT DURAN, 06/03/2017 

  Randevu için: 0553 254 81 34

 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir