Tapu İptal ve Tescil Davası zamanaşımı,koşulları nerde,kime karşı açılır ?

Tapu İptal ve Tescil Davası zamanaşımı,koşulları nerde,kime karşı açılır ?

Tapu, sahibine taşınmazdan (gayrimenkul) tam bir kullanma, yararlanma ve tüketme hakkı veren tam ayni hak yani mülkiyet hakkının senedi/belgesidir.

Tapu İptal ve Tescil Davası zamanaşımı,koşulları nerde,kime karşı açılır ?
Tapu İptal ve Tescil Davasında zamanaşımı var mı ,dava açmanın koşulları nedir, dava nerde,kime karşı kim tarafından  açılır ?

 Tapu iptali ve tescili davası; gerçek hak sahipliğini yansıtmayan tapunun gerçek hak sahibi adına geçirilmesi için açılır.

Tapuda; ‘tescilin illiliği ‘yani ‘sebebe bağlılığı’ prensibi vardır.(MK 1024) Buna göre tapuda her ne işlem yapılmışsa bağlı olduğu sözleşmede bir sakatlık olmamalıdır. Tapuda mülkiyet tescille kazanılır. 4721 sayılı TMK 706.maddesine göre ‘ taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması resmi şekilde düzenlenmiş olmasına bağlıdır’  Taşınmazın A4 kağıt üzerine yazılarak satılması, alınması kural olarak geçerli değildir. Bunun istisnaları kanunla ve Yargıtay içtihatları ile belirlenmiştir.

Yolsuz tescile örnek vermek istersek; mesela hile yani aldatarak taşınmazın satışını alan kişi tapuda hak sahibi görünse de satan kişinin iradesi sakatlandığı için bu sözleşme geçersizdir, bu halde alıcının tapusu yolsuz tescillidir. Satıcı kandırıldığı için süresinde dava açarak alıcının tapusunun iptali ile kendi adına tescilinin talep edebilir. Bu Örnekte 6098 Sayılı TBK 36/1 maddesi uyarınca “Taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esaslı olmasa bile,sözleşmeye bağlı değildir. Değinilen koşulların varlığı halinde aldatılan taraf hakkını kullanmak suretiyle hukuki ilişkiyi geçmişe etkili (makable şamil) olarak ortadan kaldırabilir ve verdiği şeyi geri isteyebilir. Öte yandan, hile her türlü delille isbat edilebileceği gibi iptal hakkının kullanılması hiç bir şekle bağlı değildir. Hilenin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde karşı tarafa yöneltilecek bir irade açıklaması, defi yahut dava yoluyla da kullanılabilir.’  T.C. Yarg 1. HD 2012/10938 E. 2012/10436 K.

                                                                      Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi şarttır.’ 

TMK 706 ve TBK 237 maddelerine göre ‘Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi şarttır.’ Sakat bir sözleşmedir. Buna göre tapu el değiştirmişse bu tescil yolsuzdur ve 4721 sy 1025. Maddesine göre tapu kaydının düzeltilmesi davası açılabilir. Başka bir örnekle izah etmek gerekirse; mirasçısından mal kaçırmak isteyen yani malını bağışlamak isteyen tapu sahibi malını satış ile devrederse bu işlem yolsuz tescil olur ve hakları ihlal edilen diğer mirasçılar tarafından açılacak tapu iptal ve tescil davası ile tapu devir işlemi iptal edilir. Çünkü taşınmazlardaki bağışlama işlemi şekle tabi olup bu şekle uyulmamış, satış sözleşmesi de tarafların bu yönde iradeleri uyuşmamış olduğundan geçersizdir. Bu dava türünde amaç tapuda görünen kişinin yerine geçmek yani taşınmaza sahip olmaktır.

SARI LOGO AVUKAT TEVRAT DURANTapu iptal ve tescil davası için aranan şartlar
4721 sayılı Medeni Kanunu’nun eşya hukuku kısmında taşınmaz mülkiyeti düzenlenmiştir. Bu davalarda, iyiniyetli 3. Kişilerin tapuya güvenerek yaptıkları devirler korunmuştur.(1023.madde) Fakat bunun da istisnaları vardır. Örneğin orman vasfındaki taşınmazların özel mülkiyete konu olamayacaklarından devri işlemi yolsuz tescildir ve alıcı iyiniyetli de olsa elindeki tapusu, Orman İdaresinin açacağı dava ile iptal olacaktır. Burada alıcının iyiniyetli olması bunu değiştirmez. Bu nedenle TAPUNUN DEVRİNİN ÖNLENMESİ İÇİN HMK 389 vd maddelerine göre MAHKEMEDEN BAĞIMSIZ BİR BAŞVURU YA DA DAVANIN BAŞLANGICINDA İHTİYATİ TEDBİR TALEP EDİLMESİ GEREKİR.
                                                                             Tapu iptal ve tescil davası kimlere karşı açılır ?
Tapu iptal ve tescil davası, adına yolsuz tescil yapılan kişiye, ölmüşse külli haleflerine, bundan hak kazanan kötüniyetli kişilere açılır. (TMK 1024 maddesi) Bu davayı tapudaki tescil işlemi ile hakkı ihlal edilmiş olan kişi açar.
 Tapu iptal ve tescil davasında harç, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri ?
Tapu iptali davası, tüm gayrimenkul davaları gibi taşınmazın bulunduğu yerde açılır (HMK md.12). Bu tür davalar Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacağı gibi tüketiciler tarafından Tüketici Mahkemelerinde de açılabilir. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacak Tapu iptal ve tescil davasında harç taşınmazın değeri üzerinden belirlenen bir nisaba göre ödenir. Ayrıca keşif,bilirkişi gideri ile tanık ve tebligat giderleri de peşin olarak mahkemeye ödenir. Tapu iptal ve tescil davasındaki vekalet ücreti taşınmazın değeri üzerinden % 10-25 arası bir orandır. (1136 sy 164.madde) İcra vekalet ücretleri ayrıca ödenir.
                                                                                   Belli başlı Tapu İptal ve Tescil Davası gerekçeleri ?

 1. İrade fesadı nedeniyle açılacak tapu iptal ve tescil davası,(Satıcı/devredenin esaslı hatası, aldatılması, korkutuması,gabin gibi nedenler devir varsa devreden bu tapusunu geri almak için dava açabilir. Bu davanın süresinde açılması gerekir.
 2. Muris muvazaası (bir kısım mirasçılardan mal kaçırmak için satış gibi gösterme) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 3. Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 4. Taşınmaz malikinin ehliyetsiz yani temyiz kudretini haiz olmaması, kısıtlanma için gerekli şartları taşıdığı halde satış/devir yapması halinde de tapu iptal ve tescil davası açılabilir. Mesela akıl sağlığı yerinde olmayan  kişinin geçerli bir iradesi olmaz ve attığı imzaya değer verilmez. Fakat alıcıdan iyiniyetle satın alan 3. Kişinin iyiniyeti korunur ve tapusu elinden alınamaz. Burada iyiniyet alıcıda olsa da korunmaz, açılacak dava ile tapusu iptal edilir alınan bedel iade edilir.
 5. Kamulaştırmadan kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,( İdare 2001 yılı öncesi yasa döneminde kamulaştırma bedelini mal sahibi adına ödediği ve taşınmaz sahibine tebligatı yaptığı halde mal sahibi ferağ vermezse idare 2942 sayılı yasanın 16 ve 17. Maddesine göre tapu iptal tescil davası açabilir.
 6. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 7. Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 8. Olağan ve olağanüstü zamanaşımına (4721 sy 713) dayanarak tapu tescil davası açılması mümkündür.
 9. İnançlı işlem, namı müstear,muvazaa vs. nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açılabilir.
 10. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesine rağmen alacaklı tapusunu alamazsa ferağa icbar-hükmen tescil davası açılabilir.
 11. Sahte vekaletname ile ya da vekaletnamede devre yetki olmadığı halde tapunun devredilmesi halinde de Tapu iptal ve tescil davası açılır.
 12. Şufa (önalım) hakkının kullanılması mutlaka dava açılmasını gerektirir sonuçları itibarı ile tapu iptal ve tescil davasına benzemektedir.
 13. Alacağın temliki hükümlerine göre kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile bina inşa edip 3. Kişilere adi temlik sözleşmesi ile daire satan yüklenicilere karşı alıcının tapu iptal ve tescil davası açma hakkı vardır. Bu halde alıcı adi sözleşmeye dayanarak bu davayı istisnaen açabilir.
 14. Tapuya TMK 736’ya göre şerhedilmiş (alım, geri alım, sözleşmesel ön alım) hakkı tanınmış ve fakat devir sözleşmeye rağmen yapılmazsa yine tapu iptal ve tescil davası açılabilecektir. TBK 237’ye göre ‘Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmî şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz.’Önalım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.
 15. Kat karşılığı arsa payının satımı sözleşmesine dayanarak her iki taraf Tapu iptal ve tescil davası açabilecektir.

                                                             Tapu iptal ve tescil davasında zamanaşımı süresi var mı ?
Tapu iptal ve tescil davası, ayni bir hakka dayandığı için zamanaşımına tabi değildir. Tescil yolsuz olsa bile iyiniyetli olan tapu sahibi için olağan zamanaşımı süresi 10 yılın dolmasıyla artık tapu geçerli hale gelir. Yine 6098 sayılı TBK 39.maddesine göre ‘Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onamış sayılır.’ Bu nedenle 1 yıl içinde dava açılmazsa tescil geçerli hale gelir.  
3402 sayılı yasanın 12. Maddesine göre, kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten 10 yıl geçtikten sonra , kadastrodan önceki sebeplere dayanarak tapu kaydnın düzeltilmesi davası dinlenmez.
                                                            Tapunuzla ilgili sürprizlerle karşılaşmamak için yapılması gerekenler ?
Tapu iptal ve tescil davası, uygulaması geniş olan bir dava türüdür. Yılların çalışması sonucu elde ettiğiniz kazançları birikim olarak taşınmazda değerlendirenlerin sayısı oldukça yüksektir. Taşınmazların değeri kişilerin kazançlarına göre oldukça fazladır. Taşınmazın kazanılması ve kaybedilmesi sonuçları itibarı ile büyük kazanç ya da kayıptır. Yine toplumda sonucu ölümlere varana husumet ve kavgalara neden olmaktadır. En hafifiyle kişileri madden ve manen rahatsız etmektedir.
Bu nedenle tapuda satım,hibe,ölünceye kadar bakım sözleşmesi,ipotek vs. gibi tescil işlemi yapmadan önce gayrimenkul alanında bilgi sahibi tecrübeli bir avukattan hukuki destek almanızı öneririz. Tapuda yapılan tescil işlemi ile hakkınızın yendiğini düşünüyorsanız mağdursanız açacağınız tapu iptal ve tescil davasında kendinizi avukatla temsil ettirmelisiniz. Aynı şeklide haksız olarak size tapu iptal tescil davası açıldığını düşünüyorsanız yasal sürelerde kendinizi avukatla savunmanız en doğrusu olacaktır.

Avukat Tevrat DURAN,İstanbul

Randevu almak için: 0553 254 81 34

Av. Tevrat DURAN
Av. Tevrat DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

41 Yorumlar

 1. Muris muvazaası (bir kısım mirasçılardan mal kaçırmak için satış gibi gösterme) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
  İçin, avukatlara nasıl bir vekaletname verilmelidir ?
  Yani, genel vekaletname mi ? Özel vekaletname mi ? Veya “Muris muvazaası (bir kısım mirasçılardan mal kaçırmak için satış gibi gösterme) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası” ifadesi yeterli mi ?

  • Cemil Bey, bu dava türü için özel bir avukat vekaletnamesine ihtiyaç yoktur, noterlerde genel dava vekaletnamesi hazırlanması yeterlidir. Bir de avukatın HMK’daki ‘sulh, ibra,kabul,feragat vs gibi’ özel yetkileri istemesi halinde genel vekaletnameye ilave edilmesi gerekir.

 2. Sayın Tevrat duran bey Tapu iptal ve tescil davalarında (ketmi verese) zamanaşımı veya hak düşürücü süre varmıdır. örnek verirsek veraset ilamında bazı mirasçıların olmamasını fırsat bilerek intikal yapıp 3.şahısa satılan taşınmaz ,geri alınabilirmi , 3.şahıs kötüniyetliyse ve hatalı veraset ilamından haberi olduğunu var sayarsak 20 yıl gibi bir zaman geçmişse açılacak olan bir davada zaman aşımı varmıdır . şimdiden vereceğiniz cevap için çok teşekkür ederim saygılarımı sunuyorum.

 3. Slm avukat bey , 8 yıl önce tarlamız için tapu tescil davası açtık ama hala sonuç yok mahkeme devam ediyo üstelik evraklar tamam neden bu kadar uzun sürdü ayrıca bu davanın biran önce sonuçlanması için dilekçe yazabileceğimiz bir makam varmı ?saygılar

 4. Merhaba Tevrat Bey , ben kardeşime iki yıl önce babamdan kalan 2 arsa , 3 tarladaki hakkımı para falan almadan Tapuda devrettim ,yani tapuda Satış yapmış oldum, maddi durumu iyi değildi , ben şimdi verdiğim tapuları geri alabilirmiyim , tapuyu iptal ettirebilirmiyim. Para almadığıma , karşılıksız verdiğime tüm köy şahit. Süre olarak tam 27 ay geçt. Zamanaşımı süresi varmı .Teşekkür ederim.

 5. 1978 yılında arsa alınıyor ve burası 1983 yılında ızale şu davasında satışa cıkıyor fakat yalnıs kısıye teblıgat yapılıyor deger takdırıne ıtıraz edıldıgı ıcın 232 kısıye teblıg edıyor 1994 yılında tekrar satısa cıkıyor yıne yalnıs kısıye teblıgat yapılıyor satıstan bızım haberımız yok 2018 yılına kadar arsanın vergısnı beledıye bızden alıyor ve bız yenı ögrendık bununla ılgılı ne yapmamız gerekıyor aydınlatırsanız sevınırım şimdiden tsk ederım 1994 yılından bu zaman kadar aynı kısı uzerınde her hangı satış görmemiş yalnıs tebligatın zaman asımı olurmu

  • Tapu kaydınız iptal edilmişse , ancak olağanüstü kanunyolu yani iadei muhakeme yolu düşünülebilir. Belediyenin hatalı işlemi size tapunuzu geri alma hakkı vermez, ancak ödediğiniz verginin iadesini talep edebilirsiniz, sorunuz çok açıklayıcı olmadığından bu şekilde yol göstermekle yetiniyorum. ( Not: 2. sorulara yanıt verilmemektedir. Avukattan Danışmanlık hizmeti almanızı öneririm. )

 6. Tevrat bey bir sorum vardı. Amaçlardan biri 20 yıl önce sahte bir noter senedi ile hamamın babadan kalan mal varlığını tapuda üzerine geçirmiş. Halamın okur yazarlığı yok ve gurbette. Bu işlemlerden yeni haberi oldu. Mahkemeye başvurmalımıyız? Acil yardım lütfen

  • Sahtecilikte zamanaşımı engeli olmadan sahtecilik failine karşı hukuk davası açabilirsiniz.

 7. Avukat bey merhaba. Ben büyük bir firmadan taşınmaz satın aldım ve aramızda sözleşme yaptım. ev ödemesi adı altında ödemelerimi banka kanalıyla yaptım ancak ilgili firma bana tapuyu hala vermedi. bu konuda ne yapmam gerekir. elimdeki dökümanlar /(dekont, ödeme) yeterli olur mu?

  • Bina tamamlanmış ise alacağın temliki hükümlerine göre tapu iptal davası açabilirsiniz.

 8. Merhaba Tevrat Bey! 2007 yılında bir ilçe belediyesinin babama ait bir arsa üzerindeki haksız tasarrufunu kaldırmak üzere işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması için vekalet verdiğimiz abimizin sözkonusu arsayı başkasına satması (göstermelik), çok kısa süre içerisinde (1 ay kadar) sonra arsayı satın alarak (almış görünerek) tapusunu kendi üzerine geçirmesiyle ilgili yakın zamanda bilgi sahibi olduk. Bulunduğumuz 2018 tarihi itibariyle vekaleti kötüye kullanma ve satış işlemlerinin iptali davasını açabilir miyiz? Bu husustaki zamanaşımı nedir? Göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkürler….

  • Tapu iptal davasında zamanaşımı yok, ceza davası için savcılığa başvuru yapmanızda yarar var. AV. TEVRAT DURAN

 9. Merhaba.annem vefat etti.sonrasinda babam imam nikahli esine olunceye kadar ona bakmasi sartiyla oturdugu evi bedelsiz satis yapti.kadin 1 ay once evi terk etti.hangi tur tapu iptal davasi acilabilir, geri alma ihtimali nedir?

  • Mirasbırakanın vefatı sonrası tapunun iptali ile miras hisseniz oranında adınıza tescili davası açabilirsiniz. AV. TEVRAT DURAN

 10. selamunaleykum tevrat bey babam ve amcam 15 yıl önce dedem ve ninen rahmetli olunca tapuyu adlarına aldılar halamı razı ettikten sonra.herşey resmi oldu.şimdi de bize mahkeme açmiş bir hak idda edebilir mi?

 11. Merhaba benim babam yaklasik 25 sene once vefat etti.. Koyde babamdan kalan yerler 2007 yilinda kadastro tarafindan uzerime tescil edildi… 2 kiz kardesim var onlarada ben kendim hak vermek amaciyla zamaninda belirli yerlerden tapu dairesinde satis olarak uzerlerine yer verdim .. Bu durumda bana miras amacli dava acma haklari bulunuyormu. Teşekkürler

  • Hakkaniyetli paylaşımları mahkemeler kabul etmekte ve davaları reddetmektedir. Sizin durumunuz ise bu kapsamda değerlendirilebilir.

 12. bu arada tapular 2012 yılında benim adıma çıktı tapu şu an benim üzerime dükkanı alan 3 şahız 2006 da dükkanı kiraya vermiş 2006 yılından 2018 bu yıla kadar halen kira alıyor ben rahatsızlık sebebi ile dükkanla ilgilenemedim kiracı olan kişiyi aradım geçen ay dükkandan çık dedim benim dükkan sahibim sen değilsin dedi. dükkanımıda gasp ettiler ne yapacağımı bilmiyorum.

  • Noterden ihtar ile ecrimisil talep edebilirsiniz ve yine tahliyesini ihtar edip dava açabilirsiniz.

 13. tevrat bey merhaba.
  temyize göndermek üzere olduğumuz dava ile ilgili bilgi almak istiyorum.
  1993 yılında mahkeme kararı ile hazineden yeniden almış olduğumuz x parsel taşınmazımızı 1995 yılında tapuda tescil işlemi yapılırken memur hatası ile tapumuzu alıyoruz yalnız tescil işlemi Y parsel olarak yapılıyor.tapu belgesi doğru ama sistemde hazineden düşmüyorlar farklı bir yeri tescil ediyorlar .sonrasında Y parselinde tapusunu tescilli bir şekilde alıyoruz .2014 yılında bu olay açığa çıkıyor mahkeme kararını alıp tapuda x parselin tescil işlemi yapılıyor fakat y parselin yalnışlıkla verildiğini anlıyorlar ve milli emlak dava açıyor .bu arada 2016 yılında dedem öldüğünde intikal işlemleri yapılıyor x parselin tescilsiz olan tapusunu verip yeni tapu belgesini alıyoruz.milli amlak ın açmış olduğu dava da ilk mahkeme 10 yıl süre aşımı ve iyi niyet niteliklerini lehimize kullanarak davayı kazanıyoruz fakat istinaf kararında ilk mahkemenin kararı red ediliyor (kötü niyetli görüyolar).sebebi 2016 yılında ilk defa tescil ettiğimizi düşünüyorlar x parseli, halbuki 1995 de tescil hatası yapılıyor ama tapumuz var elimizde x parsellde tasavvufnu sürdürmüş diye kötü niyetli olduk.şimdi temyize gidiyor dava sizce yargıtay dan döner mi ?

 14. ÇOK AÇIK VE NET SORUM VE CEVABİ RİCAM OLACAK SN AVUKATIM.BEN BİR ARKADAŞIMA KONUT KREDİSİ İLE ALDIĞIM VE HALA DAHA ÖDEMESİ DEVAM EDEN DAİREMİ KREDİ İHTİYACINI ÇÖZÜMLESİN DİYE TAPUSUNU VERDİM ALAMIYORUM.BANKADAN BENİM HESABIMA DA BİR ÖDEMESİ YOK .BEN BU DAİREMİ GERİ ALABİLİRMİYİM?TEŞEKKÜRLER.

  • Yazılı sözleşmeniz varsa inançlı işlem kapsamında alaiblirsiniz. Not: ikinci ve sürgit soru cevap verilmeyecektir.

 15. Merhaba Tevrat bey. 2006 yılında imarı olmayan bir ev aldım. Arsa hissesi binada bulunan diğer dairelere göre 2 katı fazla. Diğer daireler arsa hisselerini ve daireleri mütahidden almış, ben ise arsa sahibinden aldım. Noter ve tapu alalı 13 yıl olmuş. Şimdi diğer komşular senin hissen bizden fazla, o yüzden fazla kısmı bizim hisseler pay etmen gerekiyor diye avukat tutup mahkemeye veriyorlar. Bu durumda zaman aşımı var mı, ayrıca benden hisse mi alabilirler mi. Şimdiden teşekkür ediyorum.

  • Dava dosyasının bir avukata gösteriniz. Size dava dilekçesi geldikten sonra 2 hafta içinde savunmalarınızı sunmanız yararınızadır.

 16. Sayin tevrat bey cok cetrefilli bir sorum olacak……
  Buyukdedem ve buyuk ninem adina tapularimiz verasette istirak olarak mevcut..buyukdedem 1980 buyuk ninem 1994 te oldu…babaannem 1987 de ōldu.
  Dedem ikinci evliligini 1988 de yapti…oda 1997 de oldu.dedemin baska bir kadindan cocugu var ama dedemin nufusnda …babaannemin nufusunda yok..
  1998 yilinda babam ve amcamlar verasette istirak halinde olduklari bir arazideki hisseleri diger hissedara tapuda satis yapildi.
  ..simdiiii dedem 1997 de õldugine gore ikinci esi babannemden gelen hisseye ortak olabirmi……
  2- olamaz ise 2. Esi tapuda nasil imza atar ve hisse devri yapar..
  3-dedemin nufusunda olan cocugu babannemin nufusunda olmadigina gore tapuda nasil hisse devri devri yapar.
  Babannemin verasetinde olmayan bu kisolerin yaptigi satis usulsuz ve hileli oluyor ise yeni fark etttigim bu konu icin tapu iptal dabasi ve tazminat dabasi ve savciliga suc duyurusunda bulunma halkim varmi….
  Saygilarimla

 17. iyi akşamlar dedem 33 sene önce babaanneme hibe yolu ile denizci oldugu için burda olan arsayı hibe etmiş ve tapuyu ustune vermiş 1987 yılında uvey amcam da bunu biliyordu dedem 3 ay önce vefat etti ve tazminat davası hak iddia etmek istiyor ne bizde ses kaydı var bu durumu 32 yıldır bildiğine dair zamanaşımı olmuştur diye düşünüyoruz

  • saklı pay ile ilgili davalar tenkis hükümlerinde olup zamanaşımına uğrar. Muvazaa davalarında zamanaşımı, hak düşümü süresi bulunmamaktadır.

 18. Sayın avukat bey 2004 de babamız bizim üzerimize başka birilerinden mal kaçırmak için bir dükkan yapmıştı. bu dükkanı yaparken biz de satış bedeli olarak bir ücret alıp vermedik sene 2020 dükkanı satmak istediğini beyan ederek bizden tapuyu tekrar istedi bizde vermeyince tapu iptal davası açmaya hazırlanıyor tapu iptal davası açabilirmi açarsa sonuçları ne olur bir cevap alabilirmiyim ilginiz için teşekkür ederim .

  • Endişenizi anlayabiliyorum, İhtimale göre değil de dava açıldığı zaman iddialar ve delillere göre yanıt vermek mümkün. Av. Tevrat DURAN

 19. Sayın vekil ben yaklaşık 60senedir yabancılara ait bir yerde oturuyorum bugüne kadar hiçbir uyarıda gelmedi çık diye noter vs bu yer adalarda ve askeri bölgeye birkaç km mesafede emlak beyani vergisi verilmemiş ve belediye tarafından haciz şerhli 1943 tarihle
  şimdi bize işgalci davasi açıldı bu yere tapu iptal davasi acabilirmiyiz
  Bu dava açılırsa isgaldavasi etkilenirmi teşekkür ediyorum

  • Tapu iptal ve tescil davasının sonucu ecrimisil davasını etkiler yine bu davada hak sahibi olup olamayacağınız detaylı bir hukuki inceleme evrak tespit etme araştırma gerektirmektedir bu sitenin soru cevap sınırlarını aşmaktadır.

 20. Öncelikle çok teşkkür ederim Tevra bey babamla birlikte babamın arsasına 3 katlı ev yaptık babam 3 kattan 1 dairesini benim üzerime yapmak istiyor fakat kardeşlerim ilerde hak talep edebilirler diye tereddütteyim kardeşlerimde hakları olmasa bile almam demiycek insanlar bana bu konuda ne önerirsiniz ne yaparsam mahkemede kendimi haklı çıkarabilirim

  • Arabuluculuk başvurusu ile babanız ile aranızda bir ihtilafı tasfiye ederek olası hak kayıplarına engel olabilirsiniz.

 21. Av bey merhaba, mezun olduğumda babanem, torunu olan bana mezun hediyesi olarak arsa verdi. Babamla araları bozulduğu için arsayı geri istiyor ve beni mahkemeye verdiğini belirtmekte. Bu durumda kazanma şansı var mı? Mevcut durum üzerinden 2 yıl geçti.?

  • Size bağış yapmış bundan dönmesi için ne gibi bir iddiası var görmeli


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir