Otomobiliniz arızalandığında tüketici olarak ne gibi haklarınız var ?

Otomobiliniz arızalandığında tüketici olarak ne gibi haklarınız var ? Aracın yenisiyle değişimi, para iadesi,ücretsiz tamir,bedel indirimi haklarınız vardır.

işçi avukatlık bürosu istanbul

Bu yazı 24.5.2014 öncesi arıza yapan araçlara uygulanacak hukuki metinlere dair yazılmıştır. Bu tarihten sonra 4077 sayılı yasa yerine yeni 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve bağlı  yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Yeni yasaya göre siz tüketicilerin haklarını buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Aşağıda yazılanlar konuyu daha iyi anlamız ve bilinçlenmeniz yararlı olacaktır. Siz yine de aracınızdaki arızanıza ait somut gelişmeleri avukatınızdan alacağınız hukuki destek ile aşmaya çalışınız. 4 Kasım 2016 tarihli yazımız

Biz tüketicilerin 0 km araç satın almaktan beklediği fayda herhangi bir sorunla karşılaşmadan aracımızı kullanabilmek ve ihtiyaçlarımızı karşılamaktır. Fakat satın aldığımız aracın ayıplı olması ya da daha sonra arıza yapması halinde hukuki süreç başlatmak ve bu sürecin sonunda hakkımızı almak için nasıl bir yol izlemeliyiz, işte bu yazımda hukuki bilgi ve dava tecrübelerime dayanarak sizlere bu hukuki süreci anlatıp yol göstermeye çalışacağım.

          Ayıplı mal, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik ayıplı Mal başlıklı 4. maddesinde; şu şekilde tanımlanmıştır.  “ Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. “

         Otomobilinde arıza çıkan tüketiciye ilk aşamada, araçtaki arızayı yetkili servise götürerek iş emrine yazdırması, tespit ettirmesi, her arızada iş emirlerini alıp saklamasıdır.

         Otomobil alıcısı araçta açık, gözle görülebilir bir ayıp varsa bu arızayı 30 gün içinde satıcıya bildirmesi gerekir. Tüketici, aracındaki arızayı fark eder satıcıya bildirirken aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanmalıdır.

1-    Tüketici bu durumda, sözleşmeden dönerek ödediği bedelin iadesini

2-    Otomobilin ayıpsız/arızasız yenisiyle değiştirilmesini

3-    Araçtaki arıza oranında bedel indirimini

4-    Otomobildeki arıza/ayıbın garanti kapsamında ücretsiz onarımını

isteme haklarına sahiptir ve satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Otomobil alıcısı bu seçimlik haklarından biri ile birlikte araçtaki arızanın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

         Alıcı bu taleplerini İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Tüketici, aracını banka kredisi ile satın almışsa yukarıdaki muhataplarına ilaveten kredi kullandığı bankaya da; 4077 sayılı yasanın 10. maddesinin 5 fıkrasına göre talebini iletebilecektir. Banka, satıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Satılan araçtaki arızanın satıcı tarafından bilinmemesi onun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

       Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak, satıcı, satılan maldaki arızayı tüketiciden ağır kusuru veya hile ile gizlemişse satıcı ve diğer sorumlular zamanaşımı süresinden yararlanamaz.

          Aynı Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik <Garanti Belgesi> başlıklı 13. maddesinde ise;

      “İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır.”

    Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

        14.06.2003 gün ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14/a maddesinde;

 <Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

 1-…Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya

2-Farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya

3-Belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra,

4-Bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması….durumlarında

tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

          Satıcı, tüketicinin bu Yönetmeliğin 13 ve 14. maddelerinde belirlenen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Şu halde tüketici, doğrudan ücretsiz değiştirme hakkını kullanabilir. Zira, burada seçimlik hakkın kullanılmasından sonra değiştirilemeyeceği kuralının yasal bir istisnası söz konusudur. Yönetmelikte aracın değiştirilmesi,bedel iadesi gibi hakların kullanılması  için   arızanın tekrarlama sayı şartı fazladır. Bir tüketici, 1 yıl içinde farklı arızaların 5 defa tekrarlaması şartıyla mecbur tutulmamalı bu sayı 2 gibi makul bir sayıya çekilmelidir.  Otomotiv endüstrisinin siyaset üzerindeki baskısını burada çok açık bir şekilde görebiliyoruz.

             Yeri gelmişken ifade edelim  ” araçta ayıp nedeniyle oluşan hasar nedeniyle tüketici yasadaki seçimlik hakkını tamir yönünde kullanmışsa ve araçtaki hasar/ayıp tamamen giderilmişse,tüketici  sözleşmeden dönerek artık araç bedelin iadesini isteyemez.”Bakınız  Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 18.06.2012 tarih  2012/9616 Esas, 2012/15676 Karar sayılı ilamı. Bu nedenle yenilik doğrucu hakkınızı kullanırken iyi düşünüp doğru karar vermelisiniz.

         Tüketici, arızalı aracın bedelinin iadesini içeren davayı Tüketici Mahkemesi’nde açtıktan sonra aracın yenisi gelene kadar ya da bedelini alana kadar elindeki arızalı aracı kullanabilir ve aracı iade yükümlülüğü yoktur.

          Otomobili arıza yapan tüketici, sözleşmeden dönerek ödediği bedelin iadesini istediğinde aracın kullanımından doğan değer / yıpranma payına katlanmayacaktır. Yani 2. el değeri ile 0 km arasındaki değer farkından sorumlu olmayacaktır.

       Garanti Süresi içinde otomobil el değiştirse dahi ayıp ortaya çıkmışsa satıcıya karşı hakkı devam eder. Örneğin  2012 model aracı 2. el satın alan kişi, 2 yıllık garanti süresi içinde şartları varsa aracın 0 km bedelini sözleşmeden dönerek satıcıdan isteyebilecektir. Çünkü; otomobil, garanti belgesi ile birlikte satılması zorunlu olan bir maldır ve garanti süresi içinde el değiştirmesi durumunda dahi garanti borcu ortadan kalkmaz.

          Tüketici 4077 sayılı yasadaki haklarından tamir seçeneğini  kullanmışsa sözleşmenin feshi ile bedel iadesi  hakkını kullanamaz bunun istisnası 14.06.2003 gün ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14/a maddesidir. (Bkz. Yukarıdaki açıklamalar)

       Ayıplı otomobilin satıcıya iadesi tarihinden itibaren alıcının faiz isteme hakkı vardır, satım tarihinden itibaren faiz isteme hakkı yoktur.  Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, karşılıklı edimlerin aynı anda ifasına karar verilmesi halinde, asıl edim niteliğindeki borçlunun para borcunun ifası muaccel hale gelmeden faiz de doğmayacak; dolayısıyla borçlu temerrüdü gerçekleşmeden, daha önceki bir tarihten başlayacak şekilde temerrüt faizine de, karar verilemeyecektir.  Alıcı edimini yerine getirmesine rağmen (satıma konu aracı iade etmesi ve fiili teslimle-), borçlunun (satıcının) para borcunu iade etmemesi durumunda, satıcının para borcunu iadesinde temerrüdü gerçekleşeceğinden temerrüt faizine de, malın iade tarihinden itibaren hükmedilmesi gerekir.

          Ütü,cep telefonu gibi değeri nisbeten düşük ürünlerin arızalanması halinde nasıl ki tüketici olarak yasadan kaynaklanan haklarınızı kullanıyorsanız; otomobil gibi değeri yüksek ürünlerde de aynı yasal haklara sahipsiniz ve hukuki süreçten korkmadan haklarınızı kullanınız.  Kazasız,hasarsız,sağlıklı ve mutlu günler dilerim. 10.04.2013

 Av. Tevrat DURAN

 Not: Bu yazı 6502 sayılı yasa ve bağlı mevzuat değiştiğinden tam doğru bilgiler içermeyebilir. Yeni yazılarımızı okumak için tıklayınız 

Hangi arızalar para iadesi hakkı verir yazımı okumak için tıklayınız

tokmak-kitap

Tavsiye Edilen Yazılar

118 Yorumlar

 1. merhaba Tevrat bey.
  benim sorunum 17,07,2013 tarihinde almış olduğum aracımın 27,11,2013 tarihinde şanzımanında arıza oldu. bana araç değişimi hakkımın olduğu söylenmeden garanti kapsamında 05,12,2013 tarihinde garantiden parça değişimi yapıldı. 29,04,2013 tarihinde bu sefer açılır cam tavanın yağmur suyunu araç içine almasından ötürü cam tavan ve cam tavan fitili garantiden değiştirildi. bugün yani 26,05,2014 günü ise aracın devirdaiminde problem olduğu ve değişim yapılacağı tarafıma bildirildi. yani tahmini olarak 7 ayda üçüncü arızamız oldu . ki aslında bizce bir arızası daha var ancak katalog rakamlarına sığınarak herhangi bir şey iddia edemeyeceğimizi söylüyorlar. görsel olarak bu iddiamızı kanıtlamamız durumunda ise aracı gebze de ki genel merkezlerinde incelemeye alabileceklerini söylüyorlar. size sorum şu. görüştüğüm 2 avukat da 3, arızada dava açabileceğimi ve kazanacağımı söylediler. ama sizin yazınızda o sonuca ulaşamadım . ne yapmam gerekli ? dava mı açmalıyım yoksa 4. arızayı mı beklemeliyim ? eğer 4. arıza çıkarsa tamirat yaptırmadan mı dava açmalıyım yoksa tamirat yaptırdıktan sonra mı dava açmalıyım ? umarım yardımcı olursunuz. şimdiden teşekkür ederim

 2. […] Ayıplı/Üretim hatası otomobilin 0 km yenisiyle değişimi davasıO km otomobil alıp ya da garanti süresi içinde aracı 2. el olarak aldıktan sonra fabrika üretim hatası ortaya çıkan arızalarda aracın 0 km yenisiyle değişimi davası açılabileceğini önceki yazımızda yazmıştık. Yazıya ulaşmak için tıklayınız. http://www.tevratduran.com/otomobiliniz-arizalandiginda-tuketici-olarak-ne-gibi-haklariniz-vardir/  […]

 3. Slm.2015 kasim ayinda sifir arac aldim.2 ay sonra kayislardan ses geldi ve arac 4 gun serviste yatti.onarilip teslimedildi bana.teslim aldiktan bir gun sonra genenayninarizayi yapti ve busefer 10 gun kaldi serviste.butunn kayislar gergi ve makara deistirldi.ondan sonra surekli motordan ses geliyor die servise gittim ama herdefasinda aracinizda bi sorun yok dediler.gecen ay aracin teybi garantiden deisti gene.3gun oncede normal bi sekikde guderken arac yolda stop etti ve calismadi bidaha.cekici ile servise cektirdim.triger kayışı siyirmis dediler.komple motoru acmalari gerekiyormus bnde tamirinicin onay vermedim.musteri hizmetlerini aradim durumu anlattim aracin deisimini talep ettim.onlarda bana deisim icin ret jarari verdiklerini soylediler.sonra bnde almanyaya fabrikaya durumu anlatannbi mail atacagimi ve basina bile hbr verecemi soyledim.musteri hizmetlerindeki kisi bana durumuniletecegini soyledi 4 gundur arayannyok.elomde 7 aylik 11000 kmdeki aracimin 7 tane servis kaydi var.bubaraci sifiri ile deistirebilmem için napmam lazim.simdiden tskr ederim

  • İlyas Bey öncelikle geçmiş olsun başınıza gelenler sinir bozucu fakat otomobillerde bu durumlar artık sıradan. Türkiyedeki araçların kalitesi maalesef iyi görünmüyor servis işçilikleri de hakeza. Bu durumda öncelikle resmi olarak oter kanalından ihtarname çekilmesi ardından Tüketici Mahkemesine başvuru yapılması gerekiyor. Hukuk Ofisimiz mahkeme ile ve mahkeme dışı uzlaşma yoluyla araç bedellerini otomotiv şirketlerinden almış olup hukuki destek için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Randevu için 0553 254 81 34 den arayabilirsiniz.

 4. Merhaba,
  Bir sorum olacaktı,
  Aralık 2015 tarihinde c180 araç satın aldıım. Aracım geçen hafta 12.000 km’de yolun ortasında birden stop etti ve hareket etmedi, aracın motorundan 4 gündür sesler geliyor idi. Bu arada yardımın gelmesi 1,5 saati bulurken eşimle birlikte yollarda rezil olduk. Geçen hafta ise arabayı aldığımız bayinin şubesine gittik, teknik servis bize form doldurarak onlardan haber beklememizi söyledi, aracın motorundan ses geldiğini aracın motorunu sökeceklerini söyledi. Bu arada ikame araç verildi.Yukarıda yaşanan olaydan bir 15 dakika önce aracıma yağ koymuştum. Başıma bir iş açılmasın diye de koyduğum yağın kutusunu saklamıştım. Bugün servis ile konuştum, aracın motorunu değiştireceklerini bunu garanti kapsamında yapacaklarını söylediler, sorunun neden kaynaklandığını sorduğumda bilmediklerini söylediler. herşey olabilir dediler. ben ise daha 6 ay önce aldığım aracın motorunun değişmesini kabul edemeyeceğimi ve yeni araç talep ettiğimi söyledim. bunun üzerine araca yağ koymuştunuz bu sebeple hukuki bir sürece girerseniz belki elde ettiğiniz hak olan garanti kapsamında motor değişimini de kaybedebilirsiniz diye tehtidkar konuştular. o kadar sinirliyim ki ne yapacağımı bilemiyorum. hukuki sürece mi başvurmalıyım? aracın motoru değişti mi fiyatı yarı fiyata düşer benim bildiğim. yardımcı olabilir misiniz?

  • Aracınız garanti süresinde tamir görürse ardından bedel indirimi davası açabilir değer kaybını isteyebilirsiniz.

 5. Merhabalar ;
  Benim aracım 45.000 KM iken sürekli vites değiştirmediği için arıza tespiti ile servise götürdük iki kez herhangi bir arıza bulamadılar en son eşimle birlikte çıktığımız uzun yol seyahatinde 5 kez arızalanarak vites değiştirmedi yollarda dura kalka İstanbul geri geldik ve aracı tekrar servise götürdüğümüzde şanzıman beyninin yandığını ve değiştirilmesi gerektiğini ancak 45.000 Bakımı dışında 15.000 ve 30.000 bakımı olmadığından garanti kapsamı dışında olduğunu söylediler bu durumda garanti kapsamından yararlanamayacağımı zı bildirdiler ??Şanzıman arızasının bakımla bir ilgisi olmadığından bahisle mahkemede dava açabilmem sözkonusu olabilirmi acaba ??Bu konuda hangi yolu izlemeliyim ??

  • Araçtaki arızanın nedeni kullanıcı kaynaklı olmadığını düşünüyorsanız ihtarname ve ardından dava açmalısınız. Aracın servis bakımlarının yetkili serviste yapılmamış olması tek başına aleyhinize değerlendirilemez. Neden sonuç ilişkisinin kurulması gerekir.

 6. İyi günler İlyas bey
  3 gün önce bi araç aldım araç 45 000 binde ölüp km orijinal olduğunu araçta her hangi bir sıkıntı olmadığını söylendi , ancak aracı aldıktan 3gun sonra motorda sıkıntı olduğu bakım için gittiğimizde aracın daha önce motor açılıp serviste yapılmadığı için garanti olmadı araç 2013 model . Bu durumda yasal olarak ne yapabilirim

  • Satın aldığınız kişiye ihtar çekerek ödediğiniz bedeli iade ile aracı geri vermeyi ihtar edin.
   Not: Sorulara yanıt verip vermemeye bizler karar veririz. Sorulara yanıt verme zorunluluğumuz yoktur. Bu bilgiler kısa içeriklere sahip olup ayrıntılı sorunuza yanıt almak için danışmanlık hizmeti almalısınız. Danışmanlık hizmeti almak için tıklayınız Aynı soruyu tekrar tekrar yazmayınız, dikkate alınmayacaktır. Hukuka,ahlaka aykırı sözler sahibine cezai ve hukuki yaptırım olarak geri dönecektir.

  • Satın aldığınız kişiye ihtar çekerek ödediğiniz bedeli iade ile aracı geri vermeyi ihtar edin.
   Not: Sorulara yanıt verip vermemeye bizler karar veririz. Sorulara yanıt verme zorunluluğumuz yoktur. Bu bilgiler kısa içeriklere sahip olup ayrıntılı sorunuza yanıt almak için danışmanlık hizmeti almalısınız. Danışmanlık hizmeti almak için tıklayınız Aynı soruyu tekrar tekrar yazmayınız, dikkate alınmayacaktır. Hukuka,ahlaka aykırı sözler sahibine cezai ve hukuki yaptırım olarak geri dönecektir.

 7. Merhaba öncelikle yaklasık 10 günce teslim aldıgım bmw marka arac aldıgım gunden berı balansı yok gibi direksiyon titreme yapıyor ben bunu ılk sıfır araca bındıgımde anladım. hemen aldıgım gun sıfır aracı servıse goturdugumde balans ayarın dan olmadıgınıdireksiyon kutusu degisecegini söledi bu arada araç tam 2 günlüktü bende sıfır aracımın direksiyon kutusunu degistirmem hatasız olsun dıye sıfır arac alıyorum bozuk araba satıyorsunuz dıye soledım suan arac 8 gündür serviste yatıyor ben araç değişimi için zorluyorum egerki aracım değişim olmaz ise ne gibi hukuki hakkım var dava açsam bu aracı değiştire bilirlermi sizden yardım istiyorum.

  • Hakan Bey geçmiş olsun,
   Şu anda arac serviste olduğu için teslim almadan değişim sağlanması için BİZE GELİNİZ NOTERDEN İHTARNAME ile yasadan kaynaklanan HAKLARINIZI kullanınız. Talihsizlik değil apaçık ayıplı arızalı araç satmışlar size. Tamir etmeye çalışmasın servis ya da parça değişimine onay vermeyiniz.

 8. Merhaba;
  Aralık 2014 yılında İstanbul Opel odak bayinden 0 km bir Opel Corsa D model bir araç aldım. Aracım 20 aylık bir araç olup hala garanti kapsamındadır. Aracım sadece 7km de az kullanılmış kazasız darbesiz boyasız bir garaj arabası olmasına karşın arka bagaj kapağında 1, ön kaputta 2 adet olmak üzere toplamda 3 adet pot (içten dışa doğru çıkıntı, sivilce gibi) oluşmuştur. Bu durumu ilgili servise bildirdiğimde aracı görmek istediler servise gittiğimde belirtilen alanlarda ilgili sacı tutan alttaki başka bir parça ile arasındaki yapıştırıcı kimyasal maddenin kopmuş olduğunu söylediler. Ben fabrikasyon bir sorun olmasından ötürü değişim talebinde bulundum. Olayı Opel Türkiye ye ilettim onlar tekrar aracı servise götürmemi istediler götürdüm bu kez daha farklı şeyler söylediler ve aracın sorunlu alanlarının fotoğraflarını çekip Opel türkiye ye gönderdiler. Oral Türkiye’nin bana dönüş açıklaması sadece söyle oldu; 20 aylık bir araçta böyle bir sorunun olmasının imkansız. Gerekli bir açıklama yazısı istiyorum Kayıt altına alabileceğim bunuda veremiceklerini söylüyorlar. Durumu tüketici hakem heyetine bildirdim Mevla çok Yüksek olduğu için tüketici mahkemesine gitmemi söylediler oradaki görevlilerde bir avukattan yardım almamı söylediler. Bundurumda ne yapmam Nasıl bir yol izlemem gerekli? Şimdiden teşekkür ederim.

  • Araç değerine göre Tüketici Mahkemesinde dava açmanızı önermek isterim. Mahkeme bilirkişi atayarak iddialarınızın doğruluğunu araştıracak ve Opelin hukuki sorumluluğu ile haklarınızı tespit edecektir. Bu süreçte duruşmalar olacak yazışma dilkeçe teatisi yapılacaktır. Hukuki destek almanızı önermek isterim.

 9. Merhabalar Tevrat bey benim 2012 model garanti kapsamındaki aracımda periyodik bakımdan hemen sonra ilk hareket esnasında tekleme-boğulma tarzında kalkışa izin vermeyen bir arıza oluştu ve 10 gündür sürekli servise gidiyorum ama arızayı bulamıyorlar.zaten çok az olan yaşama sevincimi kaybettim.bana yardımcı olurmusunuz llütfe.ne Yapmalıyım.

  • Aracınız ile ilgili şikayetlerinizi servis formuna yazdırıp noterden haklarınızı talep eden ihtarname keşide etmelisiniz. Bu konuda avukat desteği almanızı önermek isterim.

 10. Arabamin çıkardığı sıkıntılardan bunalıp 3 ay once sifir polo arac aldim. Ama gene servisten çıkamıyorum. Daha 200 km de iken klima kompresörü degisti. 900 km de iken direksiyon çevirirken ses geldiği ve motordan cinlama sesi geldiği için Servise gittim. Airbag tellerini yaglama yapilip ve direksiyon kolonu değişip aracı geri veriler. Çınlama sesi hala devam etmekte. Araç değişimi veya iadesi için nasil bir yol izlemeliyim. Yardimlarinizi riac ederim.

  • öNCELİKLE TESPİT,İHTAR VE ARDINDAN DAVA İŞLEMİ YAPILACAKTIR.

 11. Merhaba tevrat bey 03.03.2016 tarihinde aracimin motoru revizyon gördü ardindan radyotör kendilerinden kaynakli delindi tamir gördu ve yine ardindan 06.08.16 conta yakti 20 gün serviste kaldi yaptilar garantiden şimdi yinee conta yakti yerim servise 200 km durmadan gidip geldim servis cekim hizmeti vermiyor ne yapmam gerekir tesekkurler.

  • Şükrü Bey, servis formlarını ve araç faturanızı dosya yapıp işin ehli ve tecrübesi olan bir avukattan hukuki destek alabilirsiniz. Bu şartlarda araçtaki arıza üretim kaynaklı görünüyor ve para iadesi dahil 6502 sayılı yasadan kaynaklanan haklarınız vardır.

 12. Merhaba benim 2006 model aracim var bu araçların sanzumanlarinda kronik bir arıza varmış bu sanzumanlarinda 10 yıl garantisi varmış aracim şu anda garanti kapsamında serviste 4 aydir yatıyor banada bu süreç boyunca da bana ikame araç vediler bununla ilgili ne yapabilirim

  • Geçmiş olsun, garanti kapsamında olan araçlar için tüketicinin hakları vardır. Garanti süresi geçmişse ve araçtaki arıza hile ile gizlenmişse arç yine garanti kapsamında gibi tüketicinin hakları bulunmaktadır. Bir de aracınızın 30 işgünü içinde size onarım ile teslimi gerekir. Bu hukuki süreci avukatla ihtarname ile başlatabilirsiniz.

 13. Hocam benim araç 2015 te eylül ayında aldım sıfır şimdi 25 bine girdi her on günde bir heraret yapıyor servise götürüyorum aynı parça bozuk diyor burda ne yapabilirim

  • Aynı arızanın tekrarı halinde yasadaki haklarınızı kullanabilirsiniz.

 14. Son zamanlarda 2015 model aracımı yıkatırken dikiz aynasının arka tarafında süs ve koku tarzı şeyler astığım yerde renk değişikliğinin olduğunu fark ettim. Biraz yakından
  bakınca buraya asılı iplerin o bölgede iz bıraktığını hatta buranın bu şekilde
  eriyerek az kalsın aracın yanacağını anladım. Toyota’nın Şanlıurfa’da
  ki servisine gittim ve durumu anlattım
  fotoğraf çektiler ve genel merkeze gönderdiler. Fakat genel merkez bunun bu
  şekilde olmasının mümkün olmadığını direkt dışarıdan müdahale (sıcak bir şey sürmek ya da direkt yakmak gibi) olduğunu ve bu
  şekilde garanti kapsamında parça değişiminin mümkün olmadığını söylediler. bu konu ile ilgili ne yapabilirim. aracın garantisi devam ediyor

  • Veli Bey, kullanım hatası var görünüyor ve kullanım hatası garanti dışıdır.

 15. iyi günler 2012 model mıtsıbışhı l 200 kamyonetim var 107 000 km de motordan ses gelmeye başladı tesadüfen servise çok yakındım servise gittim araçta 1500 tl olarak başladılar 8000 tl ye kadar çıktılar 6000 tl ye anlaştık daha önce dışarda yapılan servisten kaynaklandıgını söylediler araç yapıldı sonuç olarak eski randımanı vermedi üzerinden 6000 km daha gittikten sonra araç gine aynı arzayı verdi servise gidince 18000 tl ücret çıkardılar daha önceki faturayı gösterince arzanın aynı oldugunu söylediler bu durumda ne yapmam lazım

  • Garanti süresinde aynı arıza tekrar ederse yasal hakkınız vardır bu kapsamda ücretsiz onarım yaptırılmasını isteyebilirsiniz.

 16. Hayırlı işler Tevrat bey, 14/08/2015 tarihinde trafiğe çıkmış bir aracı 2.alıcısı olarak 2016 Nisan ayında satın aldık. 26 eylül den itibaren aynı arızayı 3 kere yaptı,( araç kendini istop edip yol ortasında duruyor ve çalışmıyordu) ve servis her seferinde motorda bir aksamını değiştirdi.Bize 3.kez teslim etti.sorun motorda olduğu için araca binmeye tedirgin oluyoruz,garanti kapsamında değişimini istedik.servis tamir tutanaklarına arıza aynı olmasına ragmen farklı geliş sebepleri yazılmış.bununla ilgili Müsteri Hizmetleri ses kayıtları vardır. 3 kere aynı arızayı verdiği için ve aracın motorla ilgili sorunu olduğu için değişim veya iade şansımız var mı? ne yapmamız gerekli? iyi çalışmalar

  • Aynı arızanın 2. kez tekrar etmesi halinde yasa size haklar tanımıştır ihtrname ile kullanabilirsiniz.

 17. Renolt kadar aldım 3 ay sonra bozuldu 1 aydır serviste 2 veya 3 ayı bulur diyorlar fabrika hatası sanzıman takozunu sıkmamışlar sanzıman larteli kırılmış parcayı üretip gümrük işleri varmis ne yapmam gerekiyor

  • Noterden avukatla birlikte ihtar çekerek durum tespiti ile 1-ödediğiniz paranın iadesi ya da 2-yenisiyle değişim hakkınızı kullanabilirsiniz. İsterseniz de ücretsiz onarıma razı olabilirsiniz bu durumda tamir süresi 30 işgününü geçemez geçerse yine yukarıdaki 1 ve 2. haklarıızı haklarınızı kullanabilirsiniz.

 18. Tevrat bey merhabalar,2016 sıfır araç aldım.1 ay sonra 1300 km de ariza yaptı.yol yardımı geldi araç servise çekildi ve bobin arıza yaptığını söylediler değişim oldu.ertesi gün aracımda arıza lambası yandı.müşteri temsilcisini arayıp durumu bildirdim ve aracin hep sorun yaptığını bu araçtan soğuduğumu ve değişimini istedim araç servise çekildi katalizör arıza yapmış değişim yapılacak kabul ederseniz 500tl hediye çip verelim aracınızı alın dendi bende kabul etmedim.bundan sonra nasıl bir yol takip etmeliyim yardımlarınizı rica ederim

  • Ali Can bey, öncelikle geçmiş olsun Allah beterinden korusun. Araçtaki arızanın tamire rağmen tekrar etmesi halinde para iade hakkı vardır. Bu hak yasa tarafından tanınmıştır. Bu hakkınızı kullanmanın yollarını da yasa göstermiştir. Bu yolları adımlamak için avukat desteği almanızı önermek isterim.

 19. Tevrat bey mehabalar,bugün aracımı servisten almaya gittim.bana aracın tamir edildiği bir sorun olmadığı söylendi aracı çalıştırdığımda tekrar arıza lambası yandı.bana ikame araç verdiler bende müşteri hizmetlerini aradım şikayetimi bildirdim dönüş yapıcaz dendi fakat arayan olmadı.teşekķürler

  • Ali can bey, hukuki hizmet almanızı öneririm. iyi günler dilerim

 20. Merhabalar Tevrat Bey, 2015 Aralık ayında almış olduğum aracım son 1 ay içerisinde aynı arızayı 5. Kez tekraladi. Hepsinin kayıtları mevcuttur. 4. arizasinda araç teslim formundayapilan islem bölümünde kontrol yapıldığı bir arizaya rastlanmadığı yazıyor. Usta servisin ses kaydi yapilan telefonundan arizayi gördüğünü söylemişti. Bende bu yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim ve formu olmasi gerektiği gibi çıkarmalarını talep ettim. Olumsuz cevap uzerine beyanname yazdim. Araci teslim aldiktan 4 saat sonra aracim ayni arizayi yapti. En kısa surede sonuç almak için nasil bir yol izleyebilirim? Su an Honda Turkiye fabrikasindan yetkililer araci inceliyorlar.

  • Noterden hukuki metni ihtar olarak göndermenizi tavsiye ederim.

 21. Merhabalar,
  1 sene önce aldığım sıfır hyundai i20 aracımın hararet yapması sonucu motor yandı. Aracı aldığım yere tespit davası açtım. Sonucun %100 üretim hatası olduğu ve oluşan hasarın benden kaynaklı olmadığı bilirkiişi raporunda belirtilmiştir. bundan sonraki süreç nasıl işler ben ne yapmalıyım. Aracımı yenisi ile değiştirme hakkım ve tazminat davası açma hakkım varmıdır.

  • Tespit davasına ait bilirkişi raporuna dayalı olarak para iadesine yönelik dava açabilirsiniz. İstanbul ikitellideki ofisimize gelerek detaylı bilgi alıp vekalet verebilirsiniz.

 22. Merhabalar Tevrat Bey, 2010 model garantisi olmayan aracımı 20.07.2016 tarihinde start tuşu çalışmadığı, geri vites lambasının yanmadığı ve araçta elektirik sorunu olduğunu belirterek servise bıraktım.06.08.2016 tarihinde aracın iç sigorta kutusunun (gem modülü) bozulduğunu tamir ettiklerini aracı teslim alabileceğimi söylediler.Aracı almaya gittiğimde, servise teslim ederken söylediğim geri vites lambası yanmama sorununun devam ettiğini gördüm aracı kabul etmedim ve bana ikame araç verdiler. İki hafta sonra aradığımda o sorunun çözüldüğünü fakat aracın otomatik şanzumanında sıkıntı çıktığını bizden olabileceğini ilettiler. Genel merkeze şikayet ettiğimde servis bu sefer ters döndü sorun benden kaynaklanmıyor dedi fakat ben aracı teslim ederken şanzumanda herhangi bir sıkıntı yoktu.Sonuç olarak araç yaklaşık dört aydır serviste sökülmedik bir yerini bırakmadılar, mağdur değilsiniz ikame araç var, olacak masraflarda size ait diyorlar. Aracımın garantisi yok diye ilgilenmiyorlar Tevrat Bey bu konuda ne yapabilirim hangi yolu izleyebilirim.

  • Yılmaz Bey, üretim kaynaklı arızalarda;6502 sayılı yasanın 12. maddesinin ilk bendine göre ‘aracı teslim aldıktan sonra 2 yıl garanti süresi vardır’. Bazı markalar daha uzun süreyi garanti edebilmektedir.
   Aracınızın 2010 model olmasına göre garanti süresi dışında olduğu anlaşılmaktadır.
   Aracınızdaki arızalar, ‘satıcının ağır kusuru ya da hilesi’ ile sizden gizlenmişse bu durumda 2 yıllık zamanaşımı süresi geçse de yasanın 11. maddesindeki hakları kullanabilirsiniz.
   Bu nedenle dava sürecini başlatmanızda yarar vardır.
   İyi günler dilerim.

 23. Merabalar iyi akşamlar Tevrat bey. Ben 2015 model Toyota yaris araç aldım ama araç 2 ayda bir lastik arızası veriyor defalarca götürdüm yaptık diyorlar 2 ay sonra tekrar yanıyor her gittiğimde bana arıza fişi kayıdı açmadılar ve 2016 da iyice sinirlendim ve arcınızı alın verin ücretimi dedim kabul etmediler ve 23 şubat 2016 tarihinde tekrar gittim ve arıza kaydı açtırttım ve benim lastiklerimi içten dıştan silikonlarla yapıtırdılar aradan 5 ay gibi bir sürede tekrar yandı tabii bu arada tüketici mahkemesine verdim şimdi mahkeme bilir kişi atadı acaba bu durumda nasıl bir hakkım var?

  • Hakkınızı başlangıçta ihtar ve sonrasında mahkemeden talep etmelisiniz. Buna göre mahkeme kararını verecektir. Dosyanızı avukat incelemesine sunabilirsiniz.

 24. Merhaba, Haramidere Doğuş Otodan Sıfr Polo bir araç aldım fakat 3 ay sonra araçtan anormal bir zırıltı sesi gelmeye başladı ve müzik açtığımda dahi rahatsız oluyordum. Haramidereye servise götürdüm. Zar Zor sesi tesbit ettiler servis danışmanları. Mekanık ve Elektrik Ustası Asla bakmadı. Fakat bana sese bir süre daha katlanmam veya müzik açarak dinlemem tavsiye edildi. Bende bu sefer başka bir servise götürdüm onlar şu anda hatayı tesbit ettiler bulmaya çalışıyorlar. Aynı hata devam ettiği takdirde sürekli tüketici mahkemesine gidip araç bedeli iade isteyebilir miyim veya ilgili firmadan yeni araç talep etme hakkım doğar mı? Şimdiden çok teşekkür ediyorum.

  • Sorunuzu şifahi olarak yanıtladığım için burdan tekrar yazmıyorum, çözüm için hukuki süreci takip ediniz.

 25. merhaba,
  Garanti kapsamında bulunan 2014 model renault cilo marka aracım araç şarj sistemi arızası verip sigortayı attırdı aracı çekici ile renault asf servise götürdüm yakıt pompası elektronik olduğundan sigortayı attırmış deyip sigortayı değişirek gönderdiler.Bir hafta sonra tekrar aynı arıza verdi araç şarj sistemi arızası bu seferde şarj rolesi sigortayı attırmış roleyi değiştik dediler.1 gün sonra 3.kez aynı hatayı verdi ve sigorta attı bu seferde müşür kablosunda temassızlık var kısa devre yaptığından sigorta attırmış dediler fakat gene 1 gün sonra tekrar sigorta attı yani 4.kez servise gitti araç şuan serviste (araç aynı hatadan 20 gün içinde 4 defa servise gitti ve şuan serviste sizce nasıl bir yol izlemeliyim.Teşekkürler,

  • Aracın yenisiyle değişimi için noterden ihtarname çekilmelidir.

 26. 2013 model 180 aracım var aracın suan garantisi bitti. Ama araba garantisi varken 3-4 defa ön taraftan ses geldiği için servise gittim ama birsey bulamadılar hep şaçma sapan seyler uydurdular sorunu bulamadılar suan aracın garanti bitti aks arıza verdi 8000tl civarı masraf çıkardılar 45000 km bakımını sorunu bulamadıkları için dışarıda yaptırdım bu neden dolayı garantiden yapmıyorlar ne yapmam gerekiyor daha önceden önden ses geldiği için servis kayıtlarım var

  • Araçta gizli ayıp varsa zamanaşımı süresi işlemez, ayıbın gizli olmasını bilirkişi raporuyla tespit edecektir.

 27. İyi günler,
  2011 model Ağustos2016’da garantisi biten Toyota aracımın yağ eksiltme sorunu olduğunu Temmuz2016’da gittiğim rutin bakımda belirttim, yağ eksiltme hatası servise gittiğim aynı gün veya 1-2 gün önce yanmıştı. Serviste yağ eklediler ve takip altında tutalım dediler. O günden sonra 3-4 defa daha yağ eksiltmesi sebebi ile araç hata verdi ve 1 sefer servis tarafından diğerleri tarafımca 1lt olmak üzere araca yağ eklendi. Aralık2016’da rutin bakım için gittiğimde aynı sorunun devam ettiğini belirttim ve garanti kapsamında işlemlerin yapılmasını istedim. Servis garanti kapsamına sokamayacaklarını motor bloğunun değişmesi gerektiğini ve 6000 TL civarında masrafı olacağını belirttiler.Bu masrafın daha da artabileceğini söylediler. Serviste Temmuz ve Aralık ayında gittiğim rutin kontrollerde yağ eksiltme sorunu olduğuna dair tutanakları mevcut. Nasıl bir yol izlemeliyim. Garanti süresi kapsamında arızayı bildirdiğim için garanti kapsamında onarım yapılması gerekmez mi?

  • Ayıp ihbarını garanti süresinde yapmışsanız süe geçtiği için talebiniz reddedilemez kaldı ki gizli ayıbın varlığı da düşünülmelidir.

 28. Merhaba,2015 model aramın garantisi devam etmektedir.Daha önce cam tavan perdesi bozuldu değiştirdiler. Ağustos 2016 da Debriaj seti değişti.Aynı arıza debriaj problemi 12. 2016 da tekraraldı. Yine serviste 11.gün oldu.Bekliyorum.Tavsiyeniz nedir acaba? araç değişimi talep edebilirmiyim. İlginize şimdiden Teşekkür ederim.

   • Cevabınız için teşekkür ederim.Benim isteğim aynı özelliklerde aynı model başka bir araçla değiştirmeleri.Sizce olumlu olma ihtimali varmı?

 29. Merhaba.2004 model 2.el arac satın aldım.Aracımın bakımları için özel servise gittim.Aracım 2.marşda calısıyordu.Servis ise talebim olmadığı halde triger seti ve diğer farklı bakımlarını yapmış.1 hafta geçmeden yolda kaldım ve tekrar aynı servise götürülüp orda tekrar motor acılıp işlem yapıldı.Ücretlerini ödedim.Yaklaşık 5 ay sonra aracım tekrar yolda kaldı ve farklı bir serviste komple motor yapıldı.Bu durumda eski bakım tutarları ve yeni serviste yaptığım tüm masrafların ve parça fiyatları olan yaklaşık 10.000-tl tutar ile ilgili tüketici haklarına başvurmak istiyorum.Konuyla ilgili izlemem gereken yol nedir yardımcı olabilirmisiniz.Teşekkürler

  • 2.el alım satımlarda tüketici hukuku uygulanması için atın aldınız yerin araç satımı işini ticari olarak yapıyor olması gerekir şahıslar arasındaki alım satım 6098 sayılı taşınır satımı sözleşmesi kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle tüketici mevzuatı uygulanmaz.

   • Burada aracimi aldığım kişiden değilde ilk tamir ettirdigim şirketten iade talebim olacaktı.Bu konuda tutarda büyük olduğu için avantajıma bir durum olabilir mi acaba.Y yardımlarınız için çok tesekkur ederim

    • Burası hukuki danışmanlık hizmeti verilen bir mecra değildir. Bu kapsamda 2. sorulara yanıt vermiyorum. Bundan sonrası ücretli hukuki danışmanlık kapsamına girer. Yani soru cevap şeklinde ilerleme olmuyor. Danışmanlı için tıklayınız

 30. Merhaba avukat bey Benim 2014 model mercedes benz atego kamyonum var bu aracı bem sıfır aldım ama elektirik tesisat sıkıntısından aracım 5 aylıkken yandı ve bu durum garantiden yapıldı suan aracımın garantisi bitmiş bulunuyor suan aynı sıkıntıyı yaptı ve mercedes bunun garanti kapsamına sokmuyor ucret talep ediyolar benim nasıl bir yol izlemem lazım

  • Ticari araçlarla ilgili yasalar farklı olup yine sizin haklarınız vardır bu aşamada araçtaki ayıp sizden gizlenmiş, bunun için ihtarname çekilmesi gerekir, avukatlık desteği almak için gelebilirsiniz.

 31. renolt kadjar aldım 4 ay sonra sanzıman takozu cıvatasını sıkmamışlar cıkmış sanzuman kartelın kulaını kırmış 54 gün bekledim cevap vermediler sevis formu fatura elimde ne olur ben paramı ala bılırmıyıım

  • Hakkınız var garantili aracın 30 işgünü içinde ücretsiz onarımı işlemi yapılması gerekiyordu. Aracın değişimi davası ya da bedel iadesi davası açmak için Bize ulaşarak hukuki destek alabilirsiniz.

 32. Merhaba Tevrat bey 07.02.2016 15:00 da aldığım araç 16:00 da blok patlattı aldıktan 5 km sonra arıza yapan aracım için 10 bin tl masraf çıktı ne yapmam lazım satıcı bana aracın motorunda ki arızayı bildirmedi

  • Öncelikle geçmiş olsun Allah beterinden korusun,
   Hukuken, Alıcı olarak satıcıya karşı sözleşmenin feshi ile ödediğiniz bedelin iadesini aracın iadesini talep edebilir ya da sadece masrafların ödenmesini başka zararlarınızı da talep edebilirsiniz.

 33. Mrb tevrat bey…
  2016 haziran ayında 0 km pulsar motor aldım motor hareket halindeyken stop ediyor. Servise götürdüm yazılım yüklediler gecer dediler ama arıza hala devam ediyor ben bu motoru iade etmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim…. Tesekkur ederim.

  • Noterden ihtarname çekerek tüketici olarak haklarınızı talep edebilirsiniz, kabul görmezse dava açmalısınız fakat bazı şirketler ihtarname ile talebi kabul ediyor ve para iadesi yapıyorlar.

 34. Kolay gelsin Tevrat bey benimde sıfır aldığım clio aracın ön düzeninde bi sorun var fren kaliperi kırılıyor veya yerinden oynuyor o yüzden aracın içine ses geliyor bu arızayı 3 kez yaptı 7 ay içinde yanlız son arızası yapılmadı daha servis parçayı sipariş verdi 1 haftaya gelecekmiş.ben bu arızanın yapılmasını beklemem gerekiyormu tüketici hakları mahkemesine başvurmam için teşekkürler

 35. Iyi Gunler Tevrat Bey,
  2012 model (Haziran çıkışlı), benzinli, 32 bin km’deki Nissan Qashqai aracımdan ses gelmesi nedeni ile servise götürdüm.Serviste sorunun otomatik vites şanzımandan kaynaklandığını ve garanti kapsamında olmadığını belirterek tamir için 7.000 TL, değişim için ise 17.000 TL bedeli olduğunu söylediler. Yerli ve yabancı sitelerden araştırdığımda 2012 ve 2013 model nissan qashqai otomatik vites araçlarda şanzıman arızasının üretim kaynaklı bir problem olduğunu gördüm. Nissan iadeye bakımlarının yetkili serviste yapılmamış olduğu ve garanti süresi geçtiği gerekçesiyle yanaşmıyor. Siz önceden bunun için dava açmayı önermiştiniz.
  Benim sorum şu – bizim bu aracı kullanmamız gerekiyor 5-6 ay Tüketici mahkemesinin sonucunu bekleme lüksümüz yok. Tahminimce firma bu şikayetlere pişkin ve tok olduğu için ihtardan sonra davayı bekleyecektir. Acaba biz bu bedeli ödedikten sonra hala davayı açıp para iadesi talep edebilir miyiz? Yoksa para iadesini alabilmek için mutlaka aracın dava sonuna kadar beklemesi mi gerekiyor?
  Teşekkürler,
  İyi çalışmalar

   • Tevrat Bey tekrar iyi gunler, kusura bakmayin yeterince acik yazamadim.
    Sanziman arizasi aracin kullanilmasini riskli hale getirecek duzeyde bir ariza – servistekiler o halde kullanmamamizi soylediler. Once ihtar cekip, bilirkisi getirip sonrasinda servise goturup ucreti karsiligi onarttigim taktirde ucret iadesi icin davayi devam ettirebilir miyim?
    Tekrar teşekkürler,
    İyi çalışmalar

    • Bu yöntem sizin amacınıza ulaşmanızı ve hakkınıza halel gelmesini önler
     Başarılar

 36. aracım 01 01 2017 çıkışlı ve aracta multimedyada sorun cıktı söküp garantıye gönderelimmi dediler kabul ettim soktukten sonra tamir edilebilirse tamir olacak tamir edilemezzse degişecek dedıler sıfır parça isteme hakkım varmı ? bunu yapmakla tum haklarımı kayıpmı ettim yanlışmı yaptım veya ne gibi haklarım var birde lastık ve multimedyanın garantısının araç firması degıl sadece parça üretici firmanın garantısınde oldugunu söledıler

  • Onarım da bir haktır kullanmışsınız sorunsuz olarak tamir etmişlerse tamam ama halen sorun devam ediyorsa değişim gibi diğer haklarınızı kullanabilirsiniz.

 37. 2015 model 0 mercedes cla 180 cdi aldım. Korna sorunu var.değiştirilecek.3 gün parça siparişi verdiler.
  Garanti kapsamında yapılaçak ikame araç hakkım varmidir.

  • İkame araç için 3 gün tamir süresine göre hakkınız bulunmamaktadır.

 38. tşkler cevabınız için 1 haftayı geçtı hala bekliyorum onarımını heralde 30 gün max süresi onun için birşey yapamıyorum birde sormak istedigim aracımın 5 yıl garantisi var bildigim kadarıyla bu multımedya ve araç lastigi araç garantisinde degil üretici firmanın garantisinde şimdi bu araçta araç degişimi için multımedyada garantı kapsamındamı multımedyadan 4 defa arıza çözulmezzse sadece multımedya içinmı degişim hakkım var araç degişimi için ne gibi arızaların olması gerekıyor veya kac defa arıza yapması lazım 2 mı 4 mu ?

 39. Merhaba Tevrat Bey,
  03.04.2017 tarihinde şahıstan 2.el araç aldım. Araç 1 hafta sonra bir çok arıza verdi ve ustaya götürdüğümde en az 7-8 bin liralık onarım gerektirdiğini söylüyorlar. Aracın km’si ile oynanmış olabileceğini ve hatta ağır hasarlı olduğunu ama kayıtlara işletilmediğini söylüyorlar. Mağdur durumdayım. Aracı geri iade etmek istiyorum. Ne yapabilirim?

  • Danışma ücretlidir. Ücretini yatırmanız halinde sorunuz yanıtlanacaktır.

 40. merhabalar Tevrat Bey , 2015 ford focus sıfır bir araç aldım.23500 km de şanzıman arızası verdi.aracın tamirinin yapılarak verilmesi yada 15000 tl fark vererek 2017 modeliyle degiştirilmesi seçeneği sundular.bende fark vereyim yenisini verin dedim.bu farkın alınması yasalmıdır.fark vermeden alabilirmiydik.birde önceki araçta 2000 boya farkı vermiştim.yeni seçtiğim aracın boya farkıda 3750 .eski vermiş olduğum farkı yeni boya farkından düşemeyiz dediler 3750 farkı alırız illa dediler yasalmıdır.iyi çalışmalar.

  • Firmanın talepleri ya da daha doğrusu teklifleri yasaya uygun değil kendi menfaatleri doğrultusunda. Araç üretim hatalı ise tamir de değişim de sizin hakkınız. Onarım size dayatılmış bunu kabule mecbur değilsiniz.

 41. Tevrat Bey merhabalar,
  Yukarıda ki yazınızı dikkatle okudum.
  ”Ayıplı otomobilin satıcıya iadesi tarihinden itibaren alıcının faiz isteme hakkı vardır, satım tarihinden itibaren faiz isteme hakkı yoktur.” özellikle bu ibare aklıma takıldı.
  Eğer sorumu yanıtlarsanız çok memnun alırım.
  Şimdi benim aracım boya kusurlu.Mahkemenin atadığı bilirkişi raporu ile de durum sabit.Araç hasar görmüş ve uygun olmayan şartlarda lokal olarak boyanmış.Şikayete konu yerlerde araç boyası orijinal olmaması yönünden gizli ayıplıdır.
  Bu durumda aracım 2015 model ve 0 km olarak yetkili bayiden almıştım.Durumu 30 gün içinde farkettim ihtarname çektim ve mahkememiz sürüyor ve araç bende şu an kullanıyorum.Büyük ihtimal ile önümüzdeki 1-2 ay içinde karar verilecektir.
  Benim sorum şu;Şimdi yıl oldu 2017 misli ile değişim yapılamaz sanırım.Ellerinde 2015 model kalmadı.Çünkü bu konuda mümkün ise misli ile diğişimi gibi bir ibare okudum .Sözleşmeden dönme hakkımız uygulanırsa sizin açıklamanıza göre fatura bedelini geri alabiliyoruz.Ama aracın şimdiki fiyatı ile fatura bedeli arasında %40 fark oluştu ki ben şu an ikinci elde bile fatura bedelinden yüksek rakama satabilirm aracı.Bu durum çelişkili bir durum olmuyor mu.Yoksa bu zarar için de ayrı mahkeme yoluna mı gidilmeli.
  Saygılarımla

  • Araç değişimi için ödediğiniz fatura bedeli geri alınmaz icra tarihindeki 0 km değeri tespit edilip İİK 24 e göre bedel alınır.

 42. Merhaba 2016 model aracimin debriyaji iki ay once icine girdi fites degismedi servis garanti kapsaminda olmadigini soylerek ucret karsiliginda sounu giderdi ayni sorun dun yine trafikte seyir halindeyken gerceklesti arc 17000 km de araci yenisi ile dgistirmem icin ayni sorunla kac kez karsilasmam gerekiyor. Ayni sekilde iki ay gecmeden ayni sorun tekrar gosteriyorsa kullanici hatasi diyerekrek benden bir ucret alma haklari var mi acaba bu konuda bilgi almak istiyordum.

 43. Tevrat Bey merhabalar,
  gizli ayıplı araç ile igili açtığım dava sonuçlandı.Bundan sonra yapılması gereken konusunda çok kısa bilgi verirseniz memnun olurum.
  ‘aracın davalıya teslimine ilişkin tüm masrafların davalı tarafça karşılanarak fatura bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesi kararı çıktı’
  Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta yasal süre içinde mahkememize veya bulunulan yer tüketici mahkemesine dilekçe ile başvurularak bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere istinaf yolu açık olmak üzere usulen anlatıldı’ diyor.
  Şimdi gerekçeli karar mı beklenecek yoksa bu karar çıkalı şu an 12 gün oldu icra takibi mi başlatmalıyım.
  Birde niçin misli ile değişim değil de böyle bir karar çıkmış olabilir ( bu talebimizde vardı).Konu hakkındaki fikrinizi rica ediyorum.
  Yani dava tarihinden itibaren yasal faiz yerine fatura tarihinden itibaren yasal faiz işlemesi mümkün değil midir.(Çünkü dava tarihi ile fatura tarihi arasında 3-4 aylık bir zaman kaybım var)
  Birde bu durumda karşı taraf veya ben temyize gidersem bu süre içerisindede faiz işlemeye devam eder mi
  Saygılarımla
  Rıza Arıcan

  • Kararın tam metnini 0553 254 81 34 e whatsapp üzerinden gönderiniz.

 44. Tevrat bey merhaba
  2012 yılında aldığım aracım 6. Ayında arıza vermeye başladı ve bu arıza garanti kapsamı içerisindeyken üç sefer daha tekrarladı.Her seferinde teknik servis tamir etti ve yolladı . Şuan aracımın garantisi yok fakat bu arıza devam ediyor .Acaba geç kaldım ama garantisi bitmiş arabamı değiştirme olasılığı var mı ?

  • Zamanaşımı süresinde dava açmadığınız için hakkınızı kaybetmiş görünüyorsunuz. Fakat evraklarla başvuru halinde tam olarak hukuki durumunu değerlendirilecektir.

 45. Merhaba,
  Geçtiğimiz yıl bir araç aldım. Aracı aldığım günden beri bir ses geliyordu ancak servis bir yılda sorunun ne olduğunu anlayamadı. Hep bana ses yok diyip durdular. Farklı bir yetkili servise götürdüm ve aracın kaliperleriyle ilgili normal bir durum olduğunu, araçta frene yarım basıldığında ses çıkardığını ve benim aldığım modeldeki tüm araçlarda olduğunu söylediler. Daha önceki aracımda ya da kullandığım diğer araçların hiçbirinde böyle bir sorun yaşamadım. Sonuçta aracı bana satarken “yarım basarsanız ses yapar” denmedi. Öyle kabul edilebilir bir ses de değil. 0 araba alıyoruz baya baya araç gıcırdıyor. Bu durumda bu araç ayıplı mal kategorisine girer mi? Tüm araçlarda olmayan, sadece bu araçta kullanılan mekanik aksamdan kaynaklanan bir ses ayıp sayılır mı?

  • Fabrika değerlerine ve daha önemlisi benzer araçlardaki sesin seviyesine bakılmalı.

 46. Merhaba, 26.12.2016 da sıfır bir araç satın aldım. Teslim aldıktan 100 km. Sonra otomatik şanzıman Arıza yaptı ve 2-4-6 ncı viteslere geçmedi.Aracı servise çektik ve şanzıman arızasının olduğunu belirterek aracı tamir ettiler.Geçen ay aynı Arıza tekrarladı yine servise çektik ve yine aynı parçayı değiştirdiler. Bununla birlikte otomatik park fren arızası da yaptı. Fren arızası tehlikeli olabileceği için araç serviste. Fakat park fren beyni Türkiye’de yokmuş. Çok enteresandır ki üretilen ülkede de yokmuş. Ne zaman edileceği belli değilmiş. Servisten bana muadil bir kiralık araç verdiler. Aracımı onarıma bırakalı 25 iş günü oldu. Aracımın yenisi ile değiştirilmesi konusunda dava açabilir miyim acaba ? İlginize şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Aynı arıza tekrar ettiği için ve yine ilk 6 ayda bu arıza meydana geldiği için haklı ve ıspat noktasında avantajlısınız. 30 işgünü dolarsa ayrıca bir hakkınız daha oluyor, biz buna hakların yarışması diyoruz. Haklı olmak bir yana bunu talepte yasaya uygun şekilde davranmanız gerekir. Değişim ya da bedel iadesini düşünebilirsiniz. Noterden yasaya uygun şekilde hazırlanmış ihtarname göndermeniz yerinde olur. Hukuki sürecin takibinde avukat meslektaşımdan destek alınız ki hata yapmayın. Geçmiş olsun dilerim, umarım başınıza başka tatsız olaylar gelmez. AV. TEVRAT DURAN

 47. Merhaba Tevrat bey.
  Aracın arızalanmasından veya ayıplı olmasından kasıt nedir acaba. Tamamen çalışamaz olması veya ciddi bir sorunla çalışması mı. Ben 1 yıl içinde klima göstergesinin bozulması , farların buğulanması , emniyet kemer tokasının bozulması vs gibi aracın çalışmasına engel olmayan ama tamir veya değişim gerektiren 10’a yakın problem yaşadım ve hala yaşıyorum. Aracı iade edip bedelini geri alma hakkım var mıdır. Varsa bu bedel aracın alındığı bedel mi yoksa şuan ki tarihteki aracın satış bedeli mi. Bilgi verirseniz sevinirim.

  • Ayıplı olması demek benzer araçlarda olmayan eksiklik hatalardır. Arızanın varlığı ayıplı olması için yeterlidir. Burada arızanın önemi ya da esaslı olup olmaması sadece tüketicinin sahip olduğu hakların sınırlandırılması için belirleyici olacaktır. Mesela Yargıtay’a yansıyan bir örnekte aracın jant kapağındaki arızanın varlığında, değişim değil ücretsiz onarım ya da değer kaybı haklarının kullanılabileceğine karar verilmiştir. Emniyet kemer tokası, far buğuanması aracın seyir emniyeti dolayısıyla da can ve mal güvenliği için tehdittir. Kanımca bu ayıp, Esaslı bir arızadır.

 48. Mrb tevrat bey daha önce gorüsmüstük.3 ay önce 0 km arac almıştım 1.ayında vites geçişlerinde ses yapıyordu egzos borusunu değiştirdiler. Aynı arıza devam ediyor tekrar götürdüm sesi dinlettim 5 gün oldu daha dönmediler antalyada başka yetkili serviside yok ne yapmam lazım mahkemeye vermek için aynı markanın yetkili servisinden mi evrak almak gerekiyor

 49. Meraba 2017 kızımın engeli raporuna araç aldık ilk önce manifold göstergesi yandı ve söndü şimdide egzoz göstergesi şuanda serviste bakılıyor biz aracın değiştirilmesini istiyoruz ne yapabiliriz

  • Bayiye ihtarname gönderilmesi gerekir. İhtarname içeriğinin hukuki bir gerekçe ile neticei talebi içermesi bakımından avukat desteği almanızı önermek isterim.

 50. merhaba tevrat bey ben aracımı 4 ay önce aldım ve aracım stop ediyor ve benzın yemıyor yağmur yağdığında da aracımın arka koltukları ıslanıyor ve bagajda su birikiyor bunların üzerine servise gidip ve servisten kullanıcı hatası çıkarsa eğer ben yınede dava açıp araç değişimi yada para talebinde bulunablirmyım eger bulunursam kullanıcı hatasına ragmen gdavayı kazanırımıym tabii aracın garantisi devam ediyor

 51. Merhaba 2016 Citroen cactus aracım var kapı altlarında paslanma oluştu servise gittiğimde kapıların değişeceğini söylediler ben kapıların değişmesinde araçta değer kaybı olacağını belirtim onlarda öyle bişey olmacagini belirttiler benim yeni araç alma hakim dogarmi yada sıfır fiyatı neyse para iadesi hakim olurmu

  • Değişime rağmen değer kaybı varsa karşılanması yasal zorunluluktur.

 52. merhaba 2 yıl önce sıfır ford fiesta aldım. aracın garantisi devam etmekte olup aracın tavanında ve farklı yerlerin boyasında vernik atması oluştu. servis garanti kapsamında boyayabileceğini söylüyor fakat tavan boyalı oldumu kimse aracı değerinde almak istemez. takla felan atıldı sanar, araç iadesi yapmak istedim kabul etmediler değer kaybınada yanaşmadılar. dava açılsa kazanırmıyım

 53. 0 km araç aldım aractan memmun degilim aynı bayiiden farklı model 0 km arac ile degiştirebilirmiyim.su an aracım 200 km de aracı alalı 5 gün oldu.alcagım araç hem biraz daha ucuz

  • Memnuniyetsizlik durumunda yasal olarak tüketiciye Cayma hakkı tanınmamıştır.

 54. Hocam merhabalar , araç 2010 model
  Fiat Punto Evo aracimi ikinci el olarak 2018 Mart
  ayında aldım haziran ayında yolcu airbag tortido çatlağı oluştu internetten araştırdım Fiat Tofaş gizli ayıbı olduğu aşikar şikayetimvar.com üzerinde onlarca aynı şikayet mevcut ben de tüketici olarak bu ayıbı thh başvurdum sonuç ne olur ?
  Ayrıca başkasına ait elimde emsal teşkil etmesi için yeni sonuçlanmış kesin mahkeme kararı var
  Sanayi mali ürünün 10 yıl süreci var diye biliyorum bu ayıbı gizli ayıp olarak Fiat kabul etmemektedir. Nasıl bir süreç izlemeliyim
  Teşekkürler.
  Özkan AFACAN

  • Ayıbın gizli oluşu bilirkişi incelemesi ile ancak mahkeme aşamasında belli olacaktır.

 55. merhaba araçım 5 ay önce garantisi bitti 43.000 km de . ancak motor arızası verdi. araç servis bakımlı . araştırma neticesinde (51 gün sonra ) araçı nissan motorunu değiştireceğini ve hiç bir masraf ödeme yapılmayacak dedi. ancak bizde bu aracı alın bize yeni araç veriniz dedik .. motor yapıldıktan sonra 2nci el piyasası 80 bin tl olduğunu bildirdiler. eğer motor değişmemiş hali 115 bin tl kendileri aracta değer kaybı olmayacak demişti .. bu durumda 51 gün aracsız .. ve değeri düşmüş bir araç oluyor . kanunini haklarımız nelerdir .

  • Aracınızdaki arıza Garanti kapsamında ve üretici hatalı ise ( ki bazen müşteri memnuniyeti adı altında onarım yaptık şeklinde itiraz gelmektedir.) onarım sonrasında meydana gelen değer kaybını satıcınızdan noter ihtarnamesi ile talep ediniz olumlu dönüş olmazsa Tüketici Mahkemesinde alacak davası açabilirsiniz. ( Not: ikinci sorulara yanıt vermiyoruz çünkü vaktimizi diğer davalara ayırmak zorundayız ve ücretli danışmanlık hizmeti alanlara)
   Bu soruyu benzer sorunlar yaşayan okuyucularımızın aydınlatılması için yanıtladık.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir