Kamulaştırmasız el atma davalarında davacılar uzlaşıp uzlaşmayacakları yönünde 11.09.2013'e kadar beyanda bulunabilirler.

2942 sayılı yasanın (6487 sayılı yasanın  21. Maddesi ile değişen) Geçici 6. Maddesine göre “Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kapsamında olan kamulaştırmasız el koymadan dolayı bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce tazmin talebiyle dava açmış olanlar; bu madde hükümlerine göre uzlaşma yoluna gitmeyi isteyip istemediklerini bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde idareye ve mahkemeye verecekleri dilekçeler ile bildirebilirler. ” hükmü getirilmiştir.

Geçici 6. Maddenin 1. fıkrasında “Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, mülkiyet hakkından doğan talepler, bedel talep edilmesi halinde bedel tespiti ve diğer işlemler bu madde hükümlerine göre yapılır.” denmektedir.

Resmi Gazete 11.06.2013 günü olduğuna göre 3 aylık sürenin dolacağı 11.09.2013 tarihine kadar davacıların uzlaşıp uzlaşmayacaklarına dair beyanda bulunabilirler.

Tavsiye Edilen Yazılar

1 Yorum

  1. Uzlaşmama beyanında bulunulduğunda davayı dava şartı yokluğundan red kararı veren Mahkeme vardır. Mahkemeler bu görüşte. Bu nedenle uzlaşma yönünde süre alınıyor maalesef.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir