Ayıplı araç bedelinin iadesi davasında emsal örnek karar

Ayıplı araç bedelinin iadesi davasında emsal örnek karar

Ayıplı araç bedelinin iadesi davasında emsal örnek karar
Ayıplı araç bedelinin iadesi davasında emsal örnek karar

dava dosyası
T.C YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 537 Karar: 2016 / 10689 Karar Tarihi: 14.06.2016
ÖZET: Davaya konu traktörün üretim yılının.. model olarak kabul edildiği ve traktörün .. model olarak tescil edildiği anlaşılmaktadır. Mahkeme buna dayanılarak bedelde indirim yapmıştır. Ancak bedelde indirim yapılmasına ilişkin bilirkişi raporu yeterli inceleme ve araştırmaya dayanmayıp denetime elverişli değildir. Bu durumda davalı vekilinin bilirkişi raporuna itirazları da gözetilerek bilirkişiden ek rapor alınıp sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporuna ve eksik incelemeye dayalı olarak aksi şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.(6502 S. K. m. 8)
Dava ve Karar: Taraflar arasındaki ayıplı malın değiştirilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Dava, davalıdan satın alınan traktör modelinin .. model olarak ayıplı satıldığı iddiasına dayalı ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesi talebine ilişkindir.
Davalı vekili, dava konusu traktörün halen ruhsatında.. model tescilli olması nedeniyle ayıplı bir maldan söz edilemeyeceğini ve ayıplı mala ilişkin hükümlerin uygulanamayacağını, davacının almış olduğu traktörün iddia edildiği gibi … model değil, .. model olduğunu, traktörün parçaları veya gövdesi üzerinde yazılı olan yılın üretim ile ilgili bir husus olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece benimsenen bilirkişi raporuyla da, davaya konu traktörün uygunluk belge tarihi ..’dan sonra olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca model yılının ….. tarihi olduğu, ancak davalıya.. model olarak satıldığı, buna göre dava konusu traktörün ayıplı olduğu, traktörün .. modeli olmadığından davacıya diğer seçimlik haklarını kullanması noktasında yapılan ihtarat sonucu sözleşmeden dönme hakkını kullanmak istediğini bildirmişse de, model farkından kaynaklanan ayıp sebebiyle davacı alıcının zararının.. TL, dava konusu traktörün bedelinin ise.. olduğu, dolayısıyla sözleşmeden dönme hakkının kullanılması somut olay yönünden hak ve nefaset kurallarına uygun olmayacağı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile satış bedelinden indirime gidilerek ..’nin davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının; davalı vekilinin ise aşağıdaki bent dışındaki yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Davaya konu traktörün üretim yılının.. model olarak kabul edildiği ve traktörün .. model olarak tescil edildiği anlaşılmaktadır. Mahkeme buna dayanılarak bedelde indirim yapmıştır. Ancak bedelde indirim yapılmasına ilişkin bilirkişi raporu yeterli inceleme ve araştırmaya dayanmayıp denetime elverişli değildir. Bu durumda davalı vekilinin bilirkişi raporuna itirazları da gözetilerek bilirkişiden ek rapor alınıp sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporuna ve eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenle davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin ise sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte belirtilen sebeple hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 14.06.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir