2942 sayılı Kamulaştırma Yasası Geçici 14.maddesi iptal edildi.

2942 sayılı Kamulaştırma Yasası Geçici 14.maddesi iptal edildi. Anayasa Mahkemesinin 4/2/2021 Tarihli ve E: 2019/89, K: 2021/10 Sayılı Kararı 7.5.2021 Günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  • 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un;  Mahkeme kararları’ başlıklı 66. maddesinin ilgili kısmı
  • MADDE 66-
    (1) Mahkeme kararları kesindir. Mahkeme kararları Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.
    (3) Mahkemece iptaline karar verilen kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü veya bunların belirli madde veya hükümleri, iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Mahkeme gerekli gördüğü hâllerde, Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırabilir.’ şeklindedir.
  • O halde 4.11.1983 sonrası taşınmazına kamu idaresince fiilen elatılan malikin Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı kamulaştırmasız elatma davasında ilk derece mahkemesince verilen kararlar istinaf, Yargıtay aşamasından geçmesine yani kesinleşmeye gerek kalmadan icra takibine konulacak, geçici 14. madde gereğince durdurulan icra takipleri de kaldığı yerden takip alacaklısının başvurusu üzerine devam edebilecektir. AYM kararı, hukuk güvenliğine yönelik TBMM müdahalesini yerinde görmemesi ve önceki kararlarıyla tutarlı olması yönüyle isabetlidir. Hukuk devletine olan açlığımızın bir nebze giderilmesine yönelik karar veren AYM ‘yi kutlarım.

    Av.Tevrat DURAN, 7.5.2021

AYM’nin iptal ettiği yürürlükten kalkan yasal düzenleme aşağıdaki gibidir.

GEÇİCİ MADDE 14 – (EKLENMİŞ MADDE RGT: 12.06.2019 RG NO: 30799 KANUN NO: 7176/21)

Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiilî el konulması veya hukuki el atılması sebebiyle mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ilişkin davalarda verilen mahkeme kararları kesinleşmedikçe icraya konulamaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri kesinleşmiş mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulur.

Tavsiye Edilen Yazılar

1 Yorum

  1. […] Kamulaştırma bedelinin tazmini tahsilatı davası Asliye Hukuk Mahkemelerinin dosya yükü arasında anlamlı yer işgal etmektedir. Haklı davanızı ‘ usul esastan önce gelir’ ilkesini dikkate alarak açmanızı şiddetle önermek isterim. 17.5.2021 Anayasa Mahkemesinin Kamulaştırma Geçici 14. maddesi iptal kararını okumak için […]


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir